SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

27.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 68/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko–goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) te članka 19. i 11. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko–goranske županije« broj: 24/20. i 7/22.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 9. sjednici Općinskog vijeća održanoj 6. srpnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o djelomičnom oslobođenju obveze plaćanja
komunalnog doprinosa i obročnom plaćanju

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog Općinskog načelnika na molbu obrta Staklarna Crikvenica da se isti oslobode plaćanja dijela komunalnog doprinosa utvrđenog Rješenjem KLASA: UP/ I-361-03/22-01/67, URBROJ: 2107-3-01-04-22-1, u iznosu od 138.872,10 kuna, za 50%, pa komunalni doprinos s oslobođenjem iznosi 69.436,05 kuna, za koji se omogućuje obročna uplata u 12 rata, s time što prvi obrok ne može biti manji od 50 % iznosa utvrđenog komunalnog doprinosa, odnosno prvi obrok ne može biti manji od 34.718.03 kuna, a preostali dio u jednakim obrocima.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vinodolske općine na provođenje svih radnji potrebnih za sklapanje ugovora o oslobođenju plaćanja, sukladno članku 19. Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko–goranske županije« broj: 24/20. i 7/22.) i obročnom plaćanju, sukladno članku 11. iste Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 024-02/22-01/6

URBROJ: 2107-3-02-22-102

Bribir, 6. srpnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=91253&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr