SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
GRAD KRK

46.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradonačelnik Grada Krka, na sjednici Kolegija gradonačelnika održanoj 27. lipnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o dodjeli jednokratne potpore (stipendije) u svrhu
nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnice učenicima srednje škole za školsku 2022./2023. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) svim učenicima srednje škole s prebivalištem na području grada Krka, za pomoć u nabavi udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica za školsku 2022./2023. godinu te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) u obliku jednokratne naknade u novcu imaju svi učenici srednje škole koji su upisani u školsku 2022./2023. godinu i koji imaju prebivalište na području grada Krka te su se javili na raspisani Javni poziv i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Pravo na jednokratnu potporu (stipendiju) po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

Članak 3.

Visina jednokratne potpore (stipendije) iznosi 500,00 kuna i isplaćuje se jednokratno u svrhu nabave udžbenika, radnih bilježnica i bilježnica sukladno članku 8. stavak 2. točka 10. Zakona o porezu na dohodak.

Sredstva za isplatu sredstava iz stavka 1. ovoga članka osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu, Razdjel 001 - Jedinstveni upravni odjel, Program 1008 Osnovno, srednjoškolsko i visoko obrazovanje, A100804 Pomoći učenicima i studentima i dodatne usluge, na poziciji 1214 – Stipendije učenicima i studentima.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu potporu (stipendiju) na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

- uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice učenika;

- ukoliko je učenik upisan u srednju školu izvan otoka Krka a ne u Srednju školu „Hrvatski kralj Zvonimir“ u Krku, potrebno je dostaviti potvrdu o upisu u 2022./2023. školsku godinu;

- potpisanu izjavu da učenik nije ostvario navedeno pravo na temelju drugih propisa;

- presliku kartice tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata.

Obrazac Zahtjeva s Izjavom iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka, po objavljenom Javnom pozivu, biti će dostupan na web stranici Grada Krka. Zahtjev se predaje osobno u pisarnici Grada Krka (I. kat, soba 27), elektroničkim putem ili poštanskim putem preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se zaprimati do 30. rujna 2022. godine.

Članak 5.

Izvršenje ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 602-03/22-01/01

URBROJ: 2170-9-02/1-22-3

Krk, 27. lipnja 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=51500&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr