SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine' broj 100/18 125/19 i 147/20), članka 48 stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20a. stavka 1. Statuta Ljekarne „Jadran“ Rijeka, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 13. lipnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka

Članak 1.

Tina Radić Čmaje razrješuje se dužnosti članice Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 2.

Iva Tutek imenuje se za članicu Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 3.

Novoimenovanoj članici iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata na koji je imenovana članica koja se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije „.

KLASA: 024-01/22-01/24

URBROJ: 2170-01-01/6-22-10

Rijeka, 13. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr