SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 18. Srijeda, 15. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

149.

Na temelju članka 109. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 28. točke 3. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13- pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Klasa: 350-02/22-09/1, Urbroj: 531-06-01-02/01-22-4 od 23. svibnja 2022. godine), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 9. lipnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE
O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak

Donosi se Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/13, 7/17 – ispravak, 41/18 i 4/19 – pročišćeni tekst odredbi za provođenje).

II. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune plana) iz stavka 1. ovog članka izradila je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.

Članak

Elaborat „II. izmjene i dopune Prostornog plana Primorsko-goranske županije“ sastavni je dio ove Odluke i sastoji se od:

- Izmjena i dopuna odredbi za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije

- Grafičkog dijela - kartografskog prikaza br. 1. Korištenje i namjena površina

- Izmjena i dopuna obrazloženja Prostornog plana Primorsko-goranske županije.

Članak

U članku 19. točki 2.1.5.1., podtočki 1.b podstavak 3. mijenja se i glasi:

„brodogradilišne luke:

• Proizvodna zona Rijeka (Grad Rijeka),

• Martinšćica (Općina Kostrena),

• Cres,

• Mali Lošinj i

• Kraljevica.“

U točki 2.1.5.3., točki 4. podstavak b) mijenja se i glasi:

a) Naftovodi i produktovodi:

• magistralni naftovod za međunarodni transport: Omišalj – Sisak,

• magistralni naftovod: Omišalj – Urinj.

• produktovod Omišalj – Sisak - Slavonski Brod-Vinkovci-granica R. Srbije

• produktovod: Omišalj – Urinj.“

Članak

U članku 24. stavku 1. podstavku 4. riječi: „s programima supstitucije ili komplementarnosti za brodogradnju“ brišu se.

Članak 5.

U članku 63. stavku 6. broj „66“ zamjenjuje se brojem „64“, a broj „67“ zamjenjuju se brojem „65“.

Članak 6.

U članku 64. u tablici 10. redak koji glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

zamjenjuje se retkom koji glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 7.

U članku 147. u tablici 21. u 8. retku iza riječi „Privlaka“ brišu se zagrada i riječi: „2 bazena“.

Članak 8.

U članku 151. stavku 4. podstavku 3. briše se slovo „i“ i stavlja zarez, te se na kraju podstavka 4. briše točka i dodaje slovo „i“ , a iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi „brodogradilišna luka – Grad Kraljevica“.

Članak 9.

Članak 226. mijenja se i glasi:

„Pod sustavom naftovoda podrazumijeva se sustav Jadranskog naftovoda kojeg čini:

• prihvatno-otpremni terminal za naftu i naftne derivate u Omišlju i

• cjevovodni sustav za transport nafte i naftnih derivata prema rafinerijama u regiji.

Terminal za naftu i naftne derivate u Omišlju sastoji se od:

• tankerskih priveza sa istakačkim rukama,

• sustava za prihvat, skladištenje i otpremu sirove nafte i

• sustava za prihvat, skladištenje i otpremu naftnih derivata.

Ovim se Planom na terminalu u Omišlju, uz postojeće skladišne kapacitete, planira izgradnja novih spremnika za skladištenje nafte i naftnih derivata u funkciji osiguranja državnih obveznih rezervi i to:

• spremnika za naftu s pripadajućom infrastrukturom, nazivnog volumena 80.000 m3, ukupno 640.000 m3, čime će se kapaciteti na terminalu povećati na 2,04 mil. m3.

• spremnika za naftne derivate, uz izgradnju spremnika za biogorivo, punilišta za kamionske cisterne, postrojenja za obradu para ugljikovodika i plinospreme i druge pripadajuće infrastrukture, ukupnog kapaciteta do 220.000 m3.

Na terminalu se, uz dva postojeća, planira izgradnja dodatna dva tankerska priveza.

Cjevovodni sustav za transport nafte i naftnih derivata čine:

• magistralni naftovod za međunarodni transport Omišalj-Sisak, sa podmorskom dionicom otok Krk – kopno,

• magistralni naftovod Omišalj-Urinj,

• produktovod Omišalj-Sisak-Slavonski Brod-Vinkovci - granica R. Srbije i

• produktovod Omišalj-Urinj.

Magistralni naftovod za međunarodni transport Omišalj-Sisak će se dograditi do projektiranog kapaciteta od 34 milijuna tona nafte godišnje, uz omogućavanje reverzibilnog transporta nafte.

Magistralni naftovodi mogu se modernizirati pretvaranjem u reverzibilne sustave s 1 ili 2 cijevi, zamjenom pumpi ili drugim optimalnim tehnološkim rješenjima.

Produktovodi za transport naftnih derivata mogu se planirati za reverzibilni transport, a smještaju se uz postojeće naftovode.“

Članak 10.

U članku 412. stavku 3. točki 9.mijenja se grafički prilog.

Članak 11.

Izmjene i dopune plana izrađene su u šest izvornika ovjerenih pečatom Županijske skupštine Primorsko-goranske županije i potpisom predsjednika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Izvornici Izmjena i dopuna plana čuvaju se u pismohrani Primorsko-goranske županije (1 izvornik), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (2 izvornika), Javnoj ustanovi „Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije“ (2 izvornika) i Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (1 izvornik).

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/4

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-49

Rijeka, 9. lipnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2225&mjesto=00001&odluka=149
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr