SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 18. Srijeda, 15. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

146.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 16/21), Županijska skupština na 10. sjednici održanoj 9. lipnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje privezišta
ispred restorana Plaža, Barbat, Grad Rab

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje privezišta ispred restorana Plaža, Barbat, Grad Rab, pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje privezišta ispred restorana Plaža, Barbat, Grad Rab („Službene novine“ broj 8/22) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra („Elektronički oglasnik javne nabave“ Broj objave 2022/S 01K-0012197).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ u skladu s člankom 38. stavak 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

Obrazloženje:

Dana 17. ožujka 2022. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije kao Davatelj koncesije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje privezišta ispred restorana Plaža, Barbat, Grad Rab („Službene novine“ broj 8/22 – dalje u tekstu: Odluka o namjeri) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 28. ožujka 2022. godine, broj objave 2022/S 01K-0012197, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije, odnosno Dokumentacije za nadmetanje koja čini njezin sastavni dio Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko – goranskoj županiji otvara ponude.

Dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 14:20 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pristupilo je otvaranju ponuda.

Otvorena je jedina pristigla Zajedničkog ugostiteljskog obrta „Bistro Plaža“, vlasnika Denisa i Davida Debelića, Barbat 75, Rab, OIB: 88156906400.

Na temelju članka 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo je na sastanku održanom dana 04. svibnja 2022. godine izvršilo pregled ponude. Na temelju izvršenog pregleda Ponude Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ponuditelj nije dostavio kompletnu i urednu Ponudu, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu i ocjeni pristigle Ponude.

Uvidom u Ponudu vidljivo je da ista ima slijedeće nedostatke:

R.b. 1 iz tablice - na obrascu 1. Predložak ponudbenog lista:

- nije upisan apsolutni ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

- nije upisan rok valjanosti ponude.

R.b. 2. iz tablice - na obrascu 2. Rekapitulacijski list:

- nije naveden iznos ukupnog investicijskog ulaganja već je upisana riječ: „izgrađeno“ (u Odluci o namjeri davanja koncesije i u Dokumentaciji za nadmetanje najmanji iznos ulaganja je najmanje 363.250,00 kuna).

R.b. 4. iz tablice - na Potvrdi porezne uprave o stanju duga:

- evidentiran je dug od 0,27 kuna.

R.b. 13. iz tablice - Studija gospodarske opravdanosti:

- izrađena je na bazi roka trajanja koncesije od 15 godina premda je propisani rok trajanja koncesije u Odluci o namjeri davanja koncesije i u Dokumentaciji za nadmetanje 10 godina.

R.b. 14. iz tablice - na Idejnom rješenju (grafički prikaz s ucrtanim lokacijama djelatnosti):

- nisu ucrtane djelatnosti niti je prikazan način priveza 11 brodica.

R.b. 15. iz tablice - Bankarska garancija za ozbiljnost ponude:

- nije dostavljena, već su uz Ponudu (neuvezeno) dostavljane 2 bjanko zadužnice na iznos od 50.000,00 kuna svaka.

Dana 17. svibnja 2022. godine Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko – goranskoj županiji pristiglu je Ponudu ocijenilo kao neurednu iz razloga što ista nije sačinjena u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje, te je utvrđen niz nepravilnosti u izradi Ponude.

Budući da nakon odbijanja ponude nije preostala nijedna valjana ponuda, postupak davanja koncesije se poništava u skladu s člankom 38. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/22-01/4

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-42

Rijeka, 9. lipnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2225&mjesto=00001&odluka=146
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr