SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

135.

Na temelju članka 34a. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 4. stavka 3. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi, („Narodne novine“ broj 62/19), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 6. lipnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o organizaciji i načinu provedbe programa
produženog boravka u osnovnim školama kojima je
Primorsko-goranska županija osnivač

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način organiziranja i provedbe programa produženog boravka u osnovnim školama (u daljnjem tekstu: škola) kojima je Primorsko-goranska županija osnivač.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave koji se provodi izvan redovite nastave.

Produženi boravak se može izvoditi i u vrijeme odmora za učenike, što se propisuje školskim kurikulumom i godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 3.

Produženi boravak organizira se u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske, organizacijske i druge uvjete predviđene posebnim propisima, a uz suglasnost osnivača škole.

Škola u pravilu organizira produženi boravak za učenike svog upisnog područja.

Članak 4.

Program produženog boravka organizira se u trajanju od najmanje pet sati neposrednog odgojno obrazovnog rada dnevno. Sat neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima u produženom boravku traje 60 minuta.

Ukupni dnevni rad učitelja u produženom boravku traje do 6 sati (6 puta po 60 minuta), odnosno do trideset sati tjedno.

Škola može Godišnjim programom rada odrediti vrijeme do kojeg je učenik obvezan biti u produženom boravku u svrhu nesmetanog provođenja odgojno-obrazovnog rada.

Za prihvat učenika škola je dužna organizirati dežurstvo.

Dežurstvo u trajanju od 60 minuta obavlja učitelj u produženom boravku.

Članak 5.

Produženi boravak provodi se u odgojno-obrazovnim skupinama koje se ustrojavaju od učenika istog razreda ili od učenika dvaju ili više razreda za provedbu neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Odgojno-obrazovna skupina ustrojava se s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika, sukladno odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Program produženog boravka provode radnici koji ispunjavaju uvjete za odgojno-obrazovni rad s učenicima, sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Radnici sklapaju sa školom ugovor o radu, te imaju ista prava i obveze kao i ostali radnici škole sukladno odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.

Ugovor o radu škola i radnik sklapaju po mogućnosti na neodređeno vrijeme.

Članak 6.

Škola u kojoj će se provoditi produženi boravak obvezna je Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije, (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), na osnovi iskazanih potreba i interesa djeteta, dostaviti zahtjev za provođenje produženog boravka za iduću školsku godinu.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka škola je obvezna dostaviti Upravnom odjelu najkasnije do kraja nastavne godine, odnosno do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu o čemu će Upravni odjel obavijestiti sve škole.

Zahtjevu iz stavka 1. ovog članka škola prilaže:

• podatke o broju učenika prijavljenih za produženi boravak,

• podatke o broju planiranih odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka,

• dokaze o ispunjavanju prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta za provedbu produženog boravka,

• prijedlog Odluke Školskog odbora o cijeni produženog boravka, odnosno iznosu kojim roditelji/skrbnici participiraju u cijeni produženog boravka,

• ugovor o sufinanciranju programa produženog boravka kojeg škola sklapa s jedinicom lokalne samouprave na čijem se području nalazi,

• druge podatke ili dokaze na traženje Upravnog odjela.

Članak 7.

Upravni odjel utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka, te ispunjenost prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta.

Upravni odjel, na temelju podnesenih zahtjeva škola, donosi suglasnost o:

• ispunjenosti uvjeta za uključivanje u produženi boravak

• cijeni produženog boravka

• broju djece prijavljene za produženi boravak

• broju odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka

• broju učitelja potrebnih za provedbu programa produženog boravka.

Članak 8.

Škola koja uvodi program produženog boravka dužna je zatražiti odobrenje Ministarstva nadležnog za obrazovanje, te priložiti suglasnost Upravnog odjela i dokumentaciju propisanu Pravilnikom o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi.

Iznimno od prethodnog stavka, škole koje su na dan stupanja na snagu Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi provodile program produženog boravka nisu dužne tražiti odobrenje Ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 9.

Polaznici produženog boravka uključuju se u program produženog boravka na temelju zahtjeva roditelja/staratelja upućenog školi, uz koji prilažu potrebnu dokumentaciju.

Škola je dužna roditelje/staratelje prethodno obavijestiti o rokovima podnošenja zahtjeva za uključivanjem u program produženog boravka, te o dokumentaciji koju su dužni priložiti uz zahtjev.

Zahtjev za uključivanjem u program produženog boravka uz ostalu dokumentaciju roditelji/staratelji dostavljaju Školi najkasnije zadnjeg dana nastavne godine za iduću školsku godinu.

Prednost pri uključivanju u produženi boravak imaju učenici zaposlenih roditelja s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave koja sufinancira program produženog boravka pojedine škole.

Ako se za uključivanje u produženi boravak prijavi veći broj učenika, a škola zbog ograničenih financijskih, prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta ne može povećati broj odgojno-obrazovnih skupina, prednost pri uključivanju u produženi boravak imaju učenici:

• prvog, drugog i trećeg razreda

• samohranog zaposlenog roditelja,

• zaposlenog roditelja u jednoroditeljskoj obitelji,

• smješteni u udomiteljskoj obitelji,

• čiji brat ili sestra već pohađa produženi boravak te škole.

Ukoliko veći broj učenika ispunjava kriterije iz prethodnog stavka prednost imaju učenici iz obitelji s više djece koja se redovno školuju.

Članak 10.

O uvjetima korištenja programa produženog boravka škola sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama s roditeljem/starateljem – korisnikom usluga.

Škole su dužne Upravnom odjelu dostaviti izvješće o provedenom upisu učenika u program produženog boravka najkasnije do 15. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 11.

Troškove provedbe produženog boravka čine troškovi za plaće i ostala materijalna prava radnika koji izvode program produženog boravka, troškovi prehrane učenika, režijski troškovi, troškovi didaktičkog materijala i pribora, te drugi prateći troškovi.

Cijena programa produženog boravka utvrđuje se sukladno broju učenika, odgojno-obrazovnih skupina i broju potrebnih zaposlenika.

Cijenu produženog boravka za školu koja provodi program produženog boravka utvrđuje odlukom Školski odbor za svaku školsku godinu, a nakon zaprimljenih zahtjeva roditelja/staratelja za uključivanjem u program produženog boravka.

Udio sudjelovanja roditelja/staratelja u cijeni programa produženog boravka utvrđuje odlukom Školski odbor za svaku školsku godinu temeljem dostupnih financijskih pokazatelja i ugovorenog sufinanciranja od strane jedinica lokalne samouprave na čijem se području pojedina škola nalazi.

Ukupan iznos udjela sudjelovanja roditelja/staratelja u cijeni programa produženog boravka u pravilu ne prelazi iznos od 700,00 kuna mjesečno.

Članak 12.

Program produženog boravka financira se, odnosno sufinancira sredstvima jedinica lokalne samouprave na čijem se području pojedina škola nalazi, kao i uplatama roditelja čiji su učenici uključeni u program produženog boravka.

Škola i jedinica lokalne samouprave za svaku školsku godinu sklapaju ugovor o sufinanciranju programa produženog boravka kojim uređuju međusobna prava i obveze.

Osnivač snosi materijalne troškove produženog boravka, te po potrebi sudjeluje u procesu uređenja i opremanja školskog prostora, a koji se koristi u produženom boravku.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/23

URBROJ: 2170-01-01/6-22-11

Rijeka, 6. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=00001&odluka=135
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr