SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 17. Srijeda, 8. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

134.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 0/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 31. svibnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o.

I.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Goran Šajina.

II.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz točke I. ove Odluke mandat traje do 6. prosinca 2022. godine.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Žičara Učka d.o.o. (KLASA: 022-04/20-01/39 URBROJ: 2170/1-01-01/6-20-13) od 2. studenog 2020. godine

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/21

URBROJ: 2170-01-01/6-22-3

Rijeka, 31. svibnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2224&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr