SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MATULJI

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 165. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15 , 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 24.5.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti za sklapanje

Ugovora o međusobnim pravima i obvezama

Članak 1.

Daje se suglasnost na sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama vezano za izgradnju komunalne infrastrukture – pristupne ceste na k.č. 729/4 k.o. Mihotići (sastoji se od k.č. 729/4, dijela k.č. 731/2, dijela k.č. 720/3 i dijela k.č. 730 u k.o. Mihotići).

Članak 2.

Prihvaća se tekst prijedloga Ugovora o međusobnim pravima i obvezama (dalje u tekstu: Ugovor) koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ovlašćuje se načelnik Općine Matulji da potpiše Ugovor iz članka 2. ove Odluke, kao i Dodatke ugovora predviđene odredbama Ugovora, radi reguliranja svih međusobnih odnosa s Investitorom, a koji bi mogli proizići iz ovog Ugovora, sve u cilju izvršenja i postizanja svrhe sklopljenog Ugovora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/22-01/0006

URBROJ: 2170-27-03-01/1-22-0003

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić,v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51211&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr