SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

22.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj: 91/96., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146./08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.-pročišćeni tekst i 94/17.-ispravak pročišćenog teksta), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 8. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2022., donijelo je

ODLUKU

O KUPNJI ZEMLJIŠTA

Članak 1.

Za potrebe uređenja i infrastrukturnog ulaganja u Grižanama-Belgrad i to u objekat športsko-rekreacijske namjene kupiti će se zemljišta urbanističkim planom uređenja definirano za športsko – rekreacijsku namjenu i to nekretnina k.č.br. 6155 upisana u zk.ul.br. 87 k.o. 302635 Grižane - oranica i trsje i voće u površini 203 čhv (730,80 m2) u vlasništvu Nenada Crnića, Grižane 70, Grižane-Belgrad, ista procijenjene vrijednosti 230.000,00 kuna (30.403,17 EUR).

Članak 2.

Financijska sredstva u iznosu iz članka 1. ove Odluke za kupnju nekretnine iz istog članka ove Odluke isplatit će se iz za to predviđene stavke Proračuna Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

U cilju utvrđivanja tržišne cijene nekretnina za potrebe kupovine nekretnine iz članka 1. ove Odluke izrađen je Procjembeni elaborat, EL.broj:05-04/2022 od travnja 2022. godine, koji je izradila Jasminka Lilić d.i.g., stalni sudski vještak za područje građevinarstva, u predmetu procjene ukupne tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 6155 upisane u zk.ul.br. 87 k.o. 302635 Grižane, a prema kojem tržišna vrijednost zemljišta na kč.br. 6155 upisanoj u zk.ul.br. 87, k.o. 302635 Grižane iznosi 230.000,00 kuna.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je Procjembeni elaborat, EL.broj: 05-04/2022 od travnja 2022. godine, koji je izradila Jasminka Lilić d.i.g., stalni sudski vještak za područje građevinarstva, u predmetu procjene ukupne tržišne vrijednosti nekretnine k.č.br. 6155 upisane u zk.ul.br. 87, k.o. 302635 Grižane.

Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vinodolske općine na provođenje svih radnji potrebnih za kupnju nekretnine iz članka 1. ove Odluke i na potpisivanje i sklapanje ugovora o kupoprodaji neketnine s prodavateljima istih.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam (8) dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 021-05/22-01/4

URBROJ: 2107-3-02-22-93

Bribir, 18. svibnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=91253&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr