SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

36.

Na temelju članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 10. sjednici održanoj dana 24. svibnja 2022. godine donosi

O D L U K U

o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom u svrhu poticanja demografskog razvoja, smanjenja iseljavanja mladih obitelji i pomoći građanima uređuju kriteriji i način dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 65/17, 61/18, 66/19, 146/20) za kupnju ili gradnju nekretnine na području Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: dodatna subvencija).

(2) Dodatne subvencije dodjeljuju se korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od strane APN-a u 2022. godini.

(3) Zahtjev za dodjelu dodatne subvencije dostavlja se Gradu Novom Vinodolskom (u daljnjem tekstu: Grad) najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o subvencioniranom kreditu sa APN-om i odabranom kreditnom institucijom.

Članak 2.

Sredstva za dodjelu dodatne subvencije osigurana su u Proračunu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. DODATNA SUBVENCIJA

Uvjeti za odobravanje dodatne subvencije

Članak 4.

(1) Opći uvjet kojim se ostvaruje pravo na dodatnu subvenciju je sklapanje Ugovora o subvencioniranom kreditu između korisnika kredita, odabrane kreditne institucije i APN-a za kupnju ili gradnju nekretnine na području Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini.

(2) Postupak koji prethodi sklapanju Ugovora o subvencioniranom kreditu iz prethodnog stavka propisan je odredbama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 65/17, 61/18, 66/19, 146/20).

Način dodjele dodatne subvencije

Članak 5.

(1) Korisnik kredita, odnosno građanin koji je sklopio Ugovor o subvencioniranom kreditu s odabranom kreditnom institucijom i APN-om radi rješavanja svojeg stambenog pitanja na području Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini, ostvaruje pravo na dodatnu subvenciju na način da se tijekom 5 godina kredita subvencionira 18 % mjesečnog obroka ili anuiteta kredita sredstvima Proračuna Grada Novog Vinodolskog.

(2) Trajanje dodatne subvencije od strane Grada Novog Vinodolskog jednako je trajanju subvencioniranja od strane APN-a.

(3) Sukladno članku 12. stavak 1. i članku 13. stavak 1. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 65/17, 61/18, 66/19, 146/20; u daljnjem tekstu: Zakon) trajanje dodatne subvencije od strane Grada Novog Vinodolskog produžuje se:

• za dvije godine, ukoliko je korisnik kredita ili član njegova kućanstva osoba s utvrđenim invaliditetom,

• za jednu godinu po svakom djetetu, ako su članovi kućanstva korisnika kredita djeca koja u trenutku donošenja odluke APN-a o subvencioniranom kreditu nisu starija od 18 godina.

(4) Korisnik dodatne subvencije od strane Grada Novog Vinodolskog, za vrijeme trajanja dodatne subvencije, ostvaruje pravo na produženje trajanja dodatnog subvencioniranja u sljedećim slučajevima:

• ako se u roku iz članka 5. stavka 1. ove Odluke korisniku kredita ili članu njegova kućanstva utvrdi invaliditet najmanje 50 % te je osoba upisana u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom, produžuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine otplate

• ako se kućanstvo korisnika kredita poveća rođenjem ili posvojenjem djeteta u roku iz članka 5. stavka 1. ove Odluke, produžuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine po svakom živorođenom ili posvojenom djetetu

(5) Za ostvarivanje prava na produženje trajanja dodatne subvencije iz prethodnog stavka, korisnik dodatne subvencije obvezan je dostaviti Gradu Novom Vinodolskom original primjerak ili ovjerenu kopiju Aneksa ugovora kojim se produžuje trajanje subvencioniranja stambenog kredita od strane odabrane kreditne institucije i APN-a najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja.

(6) Pravo na ostvarivanje produženja trajanja dodatne subvencije iz stavka 3. ovog članka Odluke, dokazuje se javnobilježnički ovjerenom preslikom Ugovora o subvencioniranom kreditu s odabranom institucijim i APN-om za kupnju ili gradnju nekretnine na području Grada Novog Vinodolskog.

Odobravanje dodatne subvencije

Članak 6.

(1) Zahtjev za dodatnu subvenciju podnosi se Gradu Novom Vinodolskom najkasnije 15 dana od dana sklapanja Ugovora o subvencioniranom kreditu sa APN-om i odabranom kreditnom institucijom.

(2) Korisnik kredita, odnosno građanin koji je sklopio Ugovor o subvencioniranom kreditu s odabranom kreditnom institucijom i APN-om za kupnju stana ili kuće, uz zahtjev za dodatnu subvenciju, prilaže:

• preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva

• presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete

• javnobilježnički ovjerenu presliku Ugovora o subvencioniranom kreditu s odabranom kreditnom institucijom i APN-om za kupnju ili gradnju nekretnine na području Grada Novog Vinodolskog, zaključen u 2022. godini

• presliku ugovora o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita

• presliku zemljišnoknjižnog izvatka

• presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti

• izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

• izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće

(3) Korisnik kredita, odnosno građanin koji je sklopio Ugovor o subvencioniranom kreditu s odabranom kreditnom institucijom i APN-om za gradnju kuće, uz zahtjev za dodatnu subvenciju, prilaže:

• preslike osobnih iskaznica svih članova kućanstva

• presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete

• javnobilježnički ovjerenu presliku Ugovora o subvencioniranom kreditu s odabranom kreditnom institucijom i APN-om za kupnju ili gradnju nekretnine na području Grada Novog Vinodolskog, zaključen u 2022. godini

• presliku zemljišnoknjižnog izvatka

• presliku akta za građenje

• presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje

• izjavu da u vlasništvu nema stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

• izjavu bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da nema u vlasništvu drugi stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koji su u takvom stanju uporabljivosti da postoje osnovni higijensko-tehnički uvjeti za život, a koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće

Članak 7.

(1) Podnesene zahtjeve pregledava Komisija od tri člana koju imenuje gradonačelnik iz redova službenika Grada Novog Vinodolskog.

(2) Komisija je dužna pregledati podneseni zahtjev u roku od 8 dana, te zapisnik o radu dostaviti gradonačelniku.

(3) Gradonačelnik donosi Odluku o odobravanju dodatnog subvencioniranja kredita, ukoliko se iz podnesenog zahtjeva i popratne dokumentacije utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani ovom Odlukom.

Ugovor o dodatnoj subvenciji

Članak 8.

(1) Grad Novi Vinodolski sklapa ugovor s korisnikom kojem je odobrena dodatna subvencija.

(2) Ugovorom iz prethodnog stavka uređuju se prava i obveze vezano uz dodjelu i korištenje dodatne subvencije, sukladno odredbama ove Odluke i posebnog zakona.

(3) Prije sklapanja ugovora korisnik kojem je odobrena dodatna subvencija obvezan je dostaviti ovjereni primjerak bjanko zadužnice i primjerak bjanko akceptirane vlastite mjenice.

(4) Ugovor o dodatnoj subvenciji, uz ostalo, mora sadržavati:

• zabranu davanja u najam stana ili kuće za čiju se kupnju odnosno gradnju odobrava dodatno subvencioniranje, a prije isteka roka od pet godina nakon roka dodatnog subvencioniranja kredita od strane Grada Novog Vinodolskog,

• obvezu prijave prebivališta korisnika dodatnog subvencioniranja i članova kućanstva navedenih u zahtjevu na adresi kupljenog stana ili kuće odnosno izgrađene kuće, u roku od 30 dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće, sve do isteka roka od pet godina nakon roka subvencioniranja kredita od strane Grada Novog Vinodolskog,

• obvezu povrata sredstava uplaćenih na ime dodatnog subvencioniranja kredita u Proračun Grada Novog Vinodolskog u slučajevima propisanim člankom 24. i 30. Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 65/17, 61/18, 66/19, 146/20)

• obvezu povrata sredstava uplaćenih na ime dodatnog subvencioniranja kredita u Proračun Grada Novog Vinodolskog ukoliko su utvrđene okolnosti koje su protivne odredbama ugovora o dodjeli dodatne subvencije.

Praćenje provedbe ugovora o dodjeli dodatne subvencije

Članak 9.

(1) Provedbu ugovora o dodjeli dodatne subvencije prati upravni odjel Grada Novog Vinodolskog koji je nadležan za poslove demografske politike.

(2) Korisnik dodatne subvencije obvezan je, bez odgode, obavijestiti Grad Novi Vinodolski ukoliko nastupe okolnosti koje su protivne odredbama ugovora o dodjeli dodatne subvencije.

(3) Korisnik dodatne subvencije obvezan je tijekom trajanja dodatne subvencije, dostaviti sve informacije, dokumentaciju i isprave zatražene od službenika nadležnog upravnog odjela Grada Novog Vinodolskog.

(4) Službenici nadležnog upravnog odjela Grada Novog Vinodolskog, uz prethodnu najavu korisniku dodatne subvencije, imaju pravo provoditi izvanredne terenske nadzore nad korištenjem nekretnina za koje je odobrena dodatna subvencija.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-04/22-01/5

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 24. svibnja 2022. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51250&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr