SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA MATULJI

28.

Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18) Općinskom vijeću Općine Matulji, podnosim:

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

ZA 2021. GODINU

Općinsko vijeće Općine Matulji donijelo je 15.12.2020. godine Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/20), 30.03.2021. godine I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 09/21) te 04.11.2021. godine II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/21).

Ukupno je, uspoređujući osigurana (planirana) sredstva i realizirane troškove, Godišnji Program realiziran s 33,19%. Međutim, ukupno ugovoreni radovi i usluge (te pokrenuti postupci nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini ukupno iznose 3.012.301,31 kn, što se prije svega odnosi na izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta (1.938.827,53 kn), izgradnju javnih površina (izgradnju dječjih igrališta – 568.536,91 kn) te ugovorenu uslugu iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra“ (394.936,88 kn).

Uzimajući u obzir sve ugovorene radove i usluge (te pokrenute postupke nabave) koji se nastavljaju u idućoj godini (u ukupnom iznosu od 3.012.310,31 kn), realizacija Programa iznosila bi 51,10%.

Najviša neutrošena planirana sredstva odnose se na modernizaciju javne rasvjete koja su planirana u iznosu od 6.100.000,00 kn i čine udio od 36,26% cijelog programa.

Osim navedene modernizacije javne rasvjete i projektiranja groblja Rupa (za koje je lokacija predmetom utvrđivanja) sve planirano ovim Programom je realizirano ili je realizacija započela. Dio razlika između procijenjenih i realiziranih vrijednosti radova i usluga odnosi se na niže ugovorene cijene u postupcima javne nabave.

Izvršenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu prama vrsti komunalne infrastrukture i izvorima financiranja je sljedeće:

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U okviru planirane gradnje građevina komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja u odnosu na plan troškovi su realizirani u visini kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

U okviru Programom građenja komunalne infrastrukture po vrstama objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirani su objekti i uređaji komunalne infrastrukture kako slijedi:

1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionice SU-2 i SU-3

Na geodetske usluge, te troškove ishođenja lokacijske dozvole utrošeno je 25.250,00 kn

Cesta unutar poslovne zone Miklavija (I. i II. faza)

Izrađen je glavni projekt I. faze dionice ceste na platou G4 poslovne zone Miklavija na što je utrošeno 36.500,00 kn, dok će preostali iznos (14.750,00 kn) biti fakturiran po ishođenju lokacijske i građevinske dozvole. Po provedenom postupku nabave ugovoreno je izvođenje radova na izgradnji I. faze u iznosu od 1.016.087,18 kn s PDV-om, no radovi će započeti po okončanju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i ishođenju potrebnih akata za građenje.

Cesta Frančići

Ugovorene su geodetska usluga, te usluga izmjene i usklađenja idejnog projekta prema izmjenama i dopunama UPU-a Matulji u ukupnom iznosu od 49.625,00 kn. Usluge su fakturirane u ukupnom iznosu od 21.250,00 kn dok će preostali iznos (28.375,00 kn) biti realiziran po ishođenju lokacijske dozvole, te provedbe parcelacije.

Cesta unutar poslovne zone Miklavija – glavna dionica

Izrađen je izvedbeni projekt za izvedbu zemljanih radova s pratećim geodetskim uslugama na što je ukupno utrošeno 37.875,00 kn.

Dionica ceste "F-E-F" u radnoj zoni RZ-2 u Matuljima

Započeti i izvedeni građevinski radovi i usluge nadzora za dovršetak izgradnje u ukupnom iznosu od 112.289,75 kn. Preostali radovi i usluge nadzora realizirati će se u 2022. godini (22.741,25 kn)

Cesta oznake SU-7 prema UPU Matulji

Ugovorena je izrada idejnog projekta za koji je fakturiran iznos od 86.625,00 kn u 2020. godini a 86.037,50 kn u 2021. godini dok će preostali iznos (19.837,50 kn) biti fakturiran po ishođenju lokacijske dozvole.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 – dio A) prema UPU Matulji

Za potrebe izgradnje ceste na geodetske usluge je utrošeno 6.500,00 kn, na projektnu dokumentaciju 22.500,00 kn, na izvođenje radova 33.765,88 kn, a na stručni i obračunski nadzor 1.435,00 kn. Preostale ugovorne obveze s osnova izvođenja radova (549.175,50 kn), te usluga stručnog i obračunskog nadzora (23.314,50 kn) biti će realizirane u 2022. godini.

Cesta oznake GM-5 (Odvojak 1 - dio B) prema UPU Matulji

Izrađena je izmjena idejnog projekta u iznosu od 12.375,00 kn, te podmireni troškovi vodnog doprinosa Hrvatskim vodama d.o.o. i iznosu od 1.187,50 kn. Na rješavanje dijela imovinsko-pravnih odnosa je utrošeno 127.811,09 kn.

Cesta oznake GM-1 prema UPU Matulji (Dalmatinskih brigada - 43. Istarske divizije)

Izvršene su geodetske usluge u iznosu od 17.625,00 kn dok će preostali ugovorni iznos (19.375,00 kn) biti fakturiran u 2022. godini. Fakturirana je usluga izrade izmjene idejnog projekta u iznosu od 110.000,00 kn, te preostali ugovorni iznos iz 2020. godine od 24.250,00 kn za izradu glavnog projekta. Ugovorni usluga izmjene glavnog projekta u iznosu od 33.750,00 kn biti će fakturirana u 2022. godini. Radovi na izgradnji II. etape izvedeni su u ukupnom iznosu od 3.306.607,97 kn, dok je na usluge stručnog i obračunskog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te izrade mišljenja geologa sveukupno utrošeno 103.131,07 kn.

Cesta oznake CC (cesta od školsko-sportske dvorane do Kvarnerske ceste)

Po ishođenju lokacijske dozvole uložena je žalba vlasnika zemljišta unutar zahvata stoga ista nije postala pravomoćnom. Po okončanju spora nastaviti će se s ugovorenim geodetskim uslugama (8.125,00 kn).

Ceste unutar UPU-a 10 Poslovne zone Jurdani (K4) - dionica SU-1

Na geodetske usluge je utrošeno 6.875,0 kn, a ugovorena je izrada izvedbenog projekta I. faze dionice ceste u iznosu od 49.375,0 kn (s PDV-om) koja je će realizirati u 2022. godini.

Rekonstrukcija ceste Brešca – groblje u Brešcima

Ceste Brešca – groblje Brešca podijeljena je na dva projekta. Projekt izgradnje unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja društvenih sadržaja Brešca, te dionice izvan DPU-a. Ugovorene su geodetske usluge u ukupnom iznosu od 41.250,00 kn, te izmjene idejnih projekata u ukupnom iznosu od 38.750,00 kn. U 2021. godini su geodetske usluge realizirane u iznosu od 13.750,00 kn, te izmjene idejnih projekata u ukupnom iznosu od 31.000,00 kn. Nastavak izrade projektne dokumentacije te pokretanje postupka ishodovanja lokacijske dozvole planira se tijekom 2022. godine a po provedbi urisa postojeće nerazvrstane ceste koja je predmetom rekonstrukcije.

Cesta Bermač

Sredstva u iznosu od 403.375,00 kn se odnose na prometnicu (stambena ulica Bermač) koja je preuzeta u vlasništvo od strane privatnih investitora temeljem Ugovora o izgradnji komunalne infrastrukture uz priznavanje ulaganja u plaćanje komunalnog doprinosa iz 2017.godine

Sabirna ulica unutar poslovne zone Mučići II (I. etapa izgradnje)

Za potrebe izgradnje utrošeno je 6.000,00 kn na izradu elaborata za izdavanje rješenja o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš, te 34.850,00 kn na novelaciju idejnog projekta od ugovorenih 43.552,50 kn. Prestale ugovorne obveze biti će realizirane tijekom 2022. godine po ishođenju lokacijske dozvole

Dionica ceste 43. istarske divizije

Za geodetske usluge je utrošeno 16.000,00 kn, a za izradu projektne dokumentacije pokrenut postupak javne nabave koji će se ugovoriti i realizirati u 2022. godini.

Pristupna cesta poslovnim zonama Brgud (K7), Miklavija (K8) i naselja Brgud

Nakon završenih radova postavljena je informativna ploča kojim se ostvaruje vidljivost projekta te izvor sufinanciranja projekta od strane Primorsko-goranske županije u iznosu od 1.612,50 kn.

Stambena ulica u zoni K4 unutar UPU Matulji

Za potrebe izrade projektne dokumentacije za izvođenje zemljanih radova izrađena je geodetska podloga u iznosu od 12.500,00 kn.

2. JAVNO PROMETNE POVRŠINE

Nogostup uz ulicu dalmatinskih brigada

Za potrebe izgradnje nogostupa ugovorene su geodetske usluge u iznosu od 35.125,00 kn, te usluge projektiranja u iznosu od 22.500,00 kn. Realizirane su u iznosima od 8.250,00 kn te 20.250,00 kn, a realizacija se očekuje tijekom 2022. godine po ishođenju lokacijske dozvole.

Nogostup Kvarnerska cesta-Kastavska cesta - Trg M. Tita

Za potrebe izgradnje nogostupa ugovorene su geodetske usluge u iznosu od 24.750,00 kn, te usluge projektiranja u iznosu od 24.750,00 kn. Geodetske usluge su realizirane u iznosu od 9.750,00 kn, dok će idejni projekt biti realiziran po usvajanju prometnog rješenja raskršća Kvarnerska cesta -Kastavska cesta - Trg M. Tita.

Stepenište uz školsko-sportsku dvoranu u Matuljima

Za potrebe izgradnje stepeništa realizirane su geodetske usluge u iznosu od 8.125,00 kn, dok je u postupku provedbe parcelacijskog elaborata uložena žalba vlasnika zemljišta. Po okončanju postupaka planiran je nastavak realizacije projekta.

Centar Matulja

Sredstva koja se odnose na dio ugovorenih usluga iz 2016. godine za izradu „projektno-tehničke dokumentacije za uređenje centra Matulja i izgradnju multimedijalnog centra“ (i to samo na uređenje centra Matulja) nisu utrošena tijekom 2021. godine (394.936,88 kn).

Nogostup u Jurdanima uz investiciju HEP-a

Za potrebe izgradnje nogostupa ugovorene su i realizirane geodetske usluge u iznosu od 13.750,00 kn, te usluge projektiranja u iznosu od 19.800,00 kn. Nastavak realizacije projekta ovisiti će o međusobnim odnosima i dinamici s HEP-om.

3. JAVNA PARKIRALIŠTA

Parkiralište „Živica“

Za potrebe izgradnje parkirališta Živica izvršene su geodetske usluge u iznosu od 13,000,00 kn, te usluge projektiranja u iznosu od 24.750,00 kn. Po reguliranju odnosa s Autocestama Rijeka- Zagreb d.o.o., nastaviti će se realizacijom projekta.

4. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Igralište Bregi

Krajem godine započeti su radovi na izgradnji igrališta Bregi. Na geodetske usluge je utrošeno 3.750,00 kn, na izvođenje radova 106.588,50 kn, dok je na stručni i obračunski nadzor utrošeno 4.410,00 kn. Preostale ugovorne obveze i započeti postupci javne nabave (geodetske usluge, izvođenje radova, usluge nadzora, te nabavka igrala) u ukupnoj vrijednosti iznose 568.536,91 kn, a realizirati će se u 2022 godini.

5. GROBLJA I KREMATIORIJI

Groblje Brgud

Izvedeni su građevinski radovi na proširenju jugozapadne strane groblja Brgud u iznosu od 603.224,88 kn, dok je na stručni obračunski nadzor utrošeno 24.750,00 kn. Bravarski, kamenoklesarski i hortikulturni radovi će s ugovoriti i izvoditi u 2022,. godini. Za potrebe proširenja groblja na istočnoj strani groblja Brgud ugovorene su geodetske usluge i usluge projektiranja (pripremni zemljani radovi) u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn a realizirane su u ukupnom iznosu od 23.125,00 kn. Preostali iznos ugovornih usluga (11.875,00 kn) će se fakturirati tijekom 2021. godine.

Groblje Matulji

Na geodetske usluge i izradu idejnog projekta utrošeno je 20.000,00 kn, dok će se preostali iznos ugovornih geodetskih usluga (15.000,00 kn) fakturirati tijekom 2021. godine. Nastavak aktivnosti na projektu groblja Matulji realizirati će se u 2022. i 2023. godini kada se planira dovršetak izgradnje.

Groblje Rupa

U tijeku je razmatranje promijene lokacije groblja Rupa. Po definiranju lokacije razmotriti će se daljnji potrebni koraci za potrebe realizacije projekta izgradnje groblje Rupa.

6. GRAĐEVINE UREĐAJI I PREDMETI JAVNE NAMJENE

Svjetleća prometna signalizacija – nabava uređaja za smanjenje brzina

Za potrebe dobave i postave mjerača brzine na županijskim cestama u Bregima i Brešcima pokrenuti su postupci nabave, dok se ugovaranje i realizacija projekta planira u 2022. godini

Oborinska kanalizacija u Frančićima

Po definiranju konačne granice zahvata projekta istarskog ipsilona – A8 (faze 2b – dopuna na puni profil autoceste; dionica: Anđeli – Matulji), a koji je bio od utjecaja na granicu zahvata projekta oborinske odvodnje u Frančićima, ugovorene su geodetske usluge i usluge projektiranja u ukupnom iznosu od 31.125,00 kn. Realizirani su u ukupnom iznosu od 8.125,00 kn dok će se preostalu iznos (23.000,00 kn) realizirati u 2022. godini.

7. JAVNA RASVJETA

Obnova javne rasvjete – zamjena rasvjetnih tijela

Sredstva su utrošena na izradu glavnog projekta modernizacije javne rasvjete te prijedloge izmjene i dopune istog u ukupnom iznosu od 29.150,00 kn.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu objavljuje se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-02/22-01/0002

URBROJ: 2170-27-02/1-22-0001

Matulji, 10.05.2022. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Vedran Kinkela, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=51211&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr