SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

24.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.

3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Općine Baška.

KLASA: 024-02/22-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-22-9

Baška, 25. svibnja 2022.

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 30/20) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Godišnjeg programa održavanja
komunalne infrastrukture na području
Općine Baška u 2021. godini

I.

Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Godišnji program) usvojen je na sjednici Općinskog vijeća, dana 9. prosinca 2020. godine, dok su izmjene i dopune Godišnjeg programa usvojene na sjednicama održanima dana 22. ožujka i 15. prosinca 2021. godine.

Godišnji program i njegove izmjene i dopune objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 41/20, 8/21, 32/21).

II.

Godišnji program sastoji se od sljedećih dijelova koji su
ostvareni u sljedećim iznosima:

Cilj Godišnjeg programa ostvaren je realizacijom aktivnosti održavanja cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, pomorskog dobra, groblja i sustava odvodnje. Pokazatelj uspješnosti mjeri se stupnjem sređenosti stanja komunalne infrastrukture – dužinom uređenih cesta, čistoćom javnih površina, uređenjem zelenih površina, funkcionalnosti javne rasvjete, odnosno postotkom realizacije planova, koji iznosi 97,06%.

AKTIVNOST A201001 ODRŽAVANJE

NERAZVRSTANIH PROMETNICA932.198,91

Sadrži rashode za tekuće i investicijsko održavanje nerazvrstanih prometnica na području Općine Baška u skladu s godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture. Ostvareno je 98,17% plana. Utrošena su sredstva za održavanje nerazvrstanih cesta, popravak udarnih rupa, horizontalnu signalizaciju, izradu nogostupa u Frankopanskoj ulici u naselju Baška i u naselju Jurandvor, ugradnju linijskih rešetki na prometnicama u naseljima Baška i Jurandvor, ugradnju betonskih rubnjaka u Lošinjskoj ulici u naselju Baška, izradu tehničkog rješenja za izgradnju potpornog zida na spoju ulica Gornika i V. Nazora u naselju Baška, izradu suhozida u naselju Jurandvor – Korudalj, nabavu prometne signalizacije – znakova, ogledala i rampe za parkiralište u Ulici Palada u naselju Baška.

AKTIVNOST A201002 ODRŽAVANJE

JAVNE RASVJETE432.033,56

Ostvareno je 96,01% plana. Sadrži rashode utroška električne energije javne rasvjete 264.144,07 kn i rashode održavanja javne rasvjete i blagdanske dekoracije 167.889,49 kn. Budući da je krajem godine došlo do potrebe za povećanjem utroška materijala za održavanje javne rasvjete, ostvarenje troškova održavanja javne rasvjete premašilo je planirana sredstva za 10,52%, a električna energija za javnu rasvjetu utrošena je za 9,90% manje u odnosu na planirana sredstva te je u konačnici ostvareno 96,01% ukupnog plana za održavanje javne rasvjete.

AKTIVNOST A201003 ODRŽAVANJE

ZELENIH POVRŠINA995.472,75

Plan je ostvaren u cijelosti za održavanje zelenih površina na temelju ugovora o održavanju zelenih površina s TD Baška d.o.o.

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE

POMORSKOG DOBRA1.673.048,29

Ostvareno je 93,50% plana, odnosno za održavanje i čišćenje plaža 86.204,09 kn, dohranjivanje plaže 143.125,00 kn, održavanje pomorskog dobra 1.443.719,20 kn. Izvršeni su radovi sanacije rivice ispred JK Vihor, izrađen je izvedbeni projekt za postavljanje rampe za pristup osobama s invaliditetom, saniran je potporni zid i plato za spasioce u naselju Baška - Zarok, sanirane su stepenice za ulazak na plažu i ograda u Ulici Kricin u naselju Baška, vađeno je i drobljenjo kamenje iz mora te planirano po plaži u naselju Baška - Zarok, uređeno je i opremeljeno dječje igralište Centralin u naselju Baška, nabavljena je blagdanska dekoracija koja je postavljena u Ulici Palada u naselju Baška, izrađeni su rukohvati za ulazak na plažu na 4 lokacije, te temelji i metalne konstrukcije 12 metalnih kabina za Velu plažu u naselju Baška.

AKTIVNOST A201005 ODRŽAVANJE SUSTAVA

ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA125.043,77

Plan je ostvaren u cijelosti za uređenje voda po rješenju Hrvatskih voda 6.954,00 kn, godišnje čišćenje i pregled 338 slivnika 111.839,77 kn, izradu tehničkog rješenja izrade upojnog bunara u naselju Draga Bašćanska – Frgačići, u iznosu od 6.250,00 kn.

AKTIVNOST A201006 ODRŽAVANJE

JAVNIH POVRŠINA316.558,30

Plan je ostvaren u cijelosti. U skladu s godišnjim ugovorom s TD Baška d.o.o., ostvareni su rashodi najma WC kabina 43.500 kn za cjelogodišnji najam 2 kabine na autobusnom stajalištu u naselju Baška, te sezonski najam, od svibnja do rujna, 1 kabine na groblju Sv. Ivan, ličenje klupa, brušenje i bojanje ograda 65.185,69 kn, te rashodi održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina 207.872,61 kn.

Rashodi održavanja, popravaka i uređivanja javnih površina sadrže rashode za košnju trave uz državnu cestu D-102 i na parkiralištima kojima ne upravlja TD Baška d.o.o., te rashode za čišćenje i održavanje bunara, slavina i javnih izljeva.

AKTIVNOST A201007 ČIŠĆENJE JAVNIH

POVRŠINA1.145.171,04

Plan je ostvaren u cijelosti za čišćenje i pranja javnih površina 957.833,52 kn, deratizaciju i dezinsekciju 105.632,50 kn i u 81,71 %-tnom iznosu za utrošak vode 81.705,02 kn.

Rashodi čišćenja i pranja javnih površina obuhvaćaju rashode za usluge ručnog i strojnog čišćenja, strojno pranje javnih površina, odvoz smeća iz dijelova naselja zatvorenih za promet, pražnjenje koševa za smeće sa zamjenom vrećica i odvozom otpada na POSAM, čišćenje lokacija izvan naselja pražnjenjem kanti na lokacijama staza glagoljice, šetnice.

Rashodi deratizacije i dezinsekcije sadrže rashode za 6 tretiranja larvicidne dezinsekcije protiv komaraca, 2 preventive mjere dezinsekcije i deratizacije, jednu interventnu dezinsekciju i deratizaciju žohara i štakora, te stručni nadzor nad DDD mjerama, ukupno 111.570,00 kn.

Za opskrbu vodom planirana su sredstva na temelju procijenjene potrošnje. Kako je tijekom 2021. godine stvarni utrošak vode bio manji u odnosu na procjenu, tako je manja i realizacija navedenog rashoda.

III.

Tabelarni pregled ostvarenja Godišnjeg programa sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA: 363-01/22-01/37

URBROJ: 2170-15-02/1-22-2

Baška, 18. svibnja 2022.

Općinski načelnik

mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=10007&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr