SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

23.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), a u smislu članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18, 32/20), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K

1. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini.

2. Izvješće iz točke 1. sastavni je dio ovoga zaključka.

3. Izvješće iz točke 1. će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ i na mrežnoj stranici Općine Baška.

KLASA: 024-02/22-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-22-6

Baška, 25. svibnja 2022.

Predsjednica Općinskog vijeća

Tanja Grlj, v. r.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 30/20) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), podnosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Godišnjeg programa
građenja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2021. godini

I.

Godišnji program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Godišnji program) usvojen je na sjednici Općinskog vijeća, dana 9. prosinca 2020. godine, dok su izmjene i dopune Godišnjeg programa usvojene na sjednicama održanima dana 22. ožujka i 15. prosinca 2021. godine.

Godišnji program, kao i njegove izmjene i dopune, objavljeni su u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 41/20, 8/21 i 32/21.

II.

Godišnji program sastoji se od sljedećih dijelova koji su ostvareni u sljedećim iznosima:

Godišnji program je ostvaren realizacijom aktivnosti uređenja cesta, javne rasvjete, javnih i zelenih površina, pomorskog dobra i sustava odvodnje, odnosno postotkom realizacije planova, koji iznosi 97,95%.

KAPITALNI PROJEKT K201202 IZGRADNJA

NERAZVRSTANIH CESTA6.250,00

U promatranom razdoblju izrađeno je tehničko rješenje sanacije potpornog zida u dijelu ulice Glušac u naselju Jurandvor te je plan ostvaren u cijelosti.

KAPITALNI PROJEKT K2013014 PROSTORNO

PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE176.375,00

Plan je ostvaren u cijelosti. Sadrži rashode izrade nacrta Odluke o izradi VII. izmjena, prenošenje kartografskih prikaza važećeg PPU u referentni kordinatni sustav RH, stručnu podršku pri izradi VII. izmjena i dopuna PPUO Baška s aspekta zaštite okoliša i prirode, te izradu nacrta Odluke o izradi VII. izmjena.

AKTIVNOST A201004 ODRŽAVANJE

POMORSKOG DOBRA675.715,30

Ostvareno je 100% plana za nabavu opreme u iznosu od 675.715,30 kn. Izvršeni su radovi sanacije rivice ispred JK Vihor, izrađen je izvedbeni projekt za postavljanje rampe za pristup osobama s invaliditetom, saniran je potporni zid i plato za spasioce u Zaroku, sanirane su stepenice za ulazak na plažu i ograda na Kricinu, vađeno je i drobljenjo kamenje iz mora, te planirano po plaži u Zaroku, uređeno je i opremeljeno dječje igralište Centralin, izrađeni su rukohvati za ulazak na plažu na 4 lokacije, te temelji i metalne konstrukcije 12 metalnih kabina za Velu plažu.

KAPITALNI PROJEKT K201305 UREĐENJE

OBALNOG DIJELA NASELJA BAŠKA343.750,00

Plan je ostvaren u cijelosti, za izradu geodetske podloge, reviziju projekta pomorskih građevina, te izvedbenu projektnu dokumentaciju uređenja obalnog dijela naselja Baška, etape 1A i 2A.

TEKUĆI PROJEKT T201506 IZGRADNJA

I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA43.750,00

Plan je ostvaren u cijelosti za izradu idejnog rješenja uređenja vježbališta na otvorenom.

TEKUĆI P. T201411 NABAVA SPREMNIKA ZA

ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA475.312,50

Za nabavu seta podzemnih kontejnera utrošeno je 475.312,50 kn, za koja je Fond za zaštitu okoliša u 2020. godini odobrio sufinanciranje nabave u iznosu 270.000 kn. Isti će se postaviti po ishođenju dozvola.

KAPITALNI PROJEKT K201303 IZGRADNJA

JAVNE RASVJETE161.917,38

Plan je ostvaren u cijelosti, za postavljanje javne rasvjete u:

- Baški, u ulicama Skopalj i Pešćivica 1 svjetiljka, dječje igralište Centralin 3 solarne svjetiljke

- Jurandvoru, predio Marovići 5 svjetiljki, kod kbr. 78 - 1 konzolna svjetiljka

- Dragi Bašćanskoj, 5 stupova i 10 svjetiljki, u starom dijelu i uz državnu cestu

- Batomlju, novi priključak na placi.

Sredstva proračunske pričuve u iznosu 13.280,00 kn korištena su za pokriće dijela rashoda postavljanja javne rasvjete u Dragi Bašćanskoj.

KAPITALNI PROJEKT K201101 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE I VODOVODA366.125,84

Ostvareno je 100% plana za radove na izgradnji oborinske kanalizacije u Creskoj ulici 224.042,50 kn.

KAPITALNI PROJEKT K201302 IZRADA PROJEKATA

ZA INFRASTRUKTURU75.625,00

Plan je ostvaren u cijelosti za izradu projektne dokumentacije za pribavljanje lokacijske dozvole izgradnje nogostupa u Baški uz NC-158 (zaobilaznica).

KAPITALNI PROJEKT K201502 OTKUP

ZEMLJIŠTA327.376,25

Ostvareno je 86,15% plana. Rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa za 371,84 m2 zemljišta za potrebe formiranje parkirališta i prometnica, Općina Baška evidentirala je vrijednost prema sklopljenim ugovorima u iznosu od 327.376,25 kn. Razlika od 13,85% u odnosu na planirana sredstva Programa građenja komunalne infrastrukture budući da se ne može točno predvidjeti dinamika sklapanja ugovora o otkupu/zamjeni/darovanju zemljišta koja ovisi i o dinamici druge ugovorne strane.

III.

Tabelarni pregled ostvarenja Godišnjeg programa sastavni je dio ovog izvješća.

KLASA: 363-01/22-01/37

URBROJ: 2170-15-02/1-22-1

Baška, 18. svibnja 2022.

Općinski načelnik

mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=10007&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr