SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

25.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine Republike Hrvatske broj 68/18, 110/18 i 32/20), NOVI DIM d.o.o., Šćedine 10, Novi Vinodolski, OIB 66956700781, koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, KLASA: 363-01/22-01/15, URBROJ: 2170-11-01-22-2 od 31. ožujka 2022. godine, donosi sljedeće

OPĆE UVJETE

OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti pružanja odnosno korištenja uslužne komunalne djelatnosti usluge obavljanja dimnjačarskih poslova, međusobna prava i obveze isporučitelja usluge i korisnika usluge na području Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

(1)Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu obavljanje dimnjačarskih poslova je uslužna komunalna djelatnost, te se pravo na njihovo obavljanje stječe temeljem koncesije.

(2)NOVI DIM d.o.o., Šćedine 10, Novi Vinodolski, OIB 66956700781, kao koncesionar pruža uslugu obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog temeljem Ugovora o koncesiji broj 120-07/19 od 30. prosinca 2019. godine, sklopljenog sa Gradom Novi Vinodolski.

Članak 3.

(1)Način obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog propisan je Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova, a dimnjačarski poslovi moraju se obavljati trajno prema propisima i pravilima struke.

Članak 4.

(1)Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova podrazumijeva se provjera ispravnosti i funkcioniranje dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje, redoviti i izvanredni pregled dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje, kontrola i čišćenje dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje, spaljivanje i vađenje čađe iz dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje, poduzimanje mjera za sprečavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, a kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

(2)Korisnici dimnjačarske usluge su vlasnici ili korisnici građevina, stanova, poslovnih prostora i drugih objekata u kojima se nalaze dimovodni objekti.

(3)Koncesionar je pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja je registrirana za obavljanje te djelatnosti i ima sklopljen Ugovor o koncesiji s Gradom Novim Vinodolskim.

Članak 5.

(1)Pojedini pojmovi u smislu ovih Općih uvjeta imaju slijedeće značenje:

1. Dimovodni objekti su:

- dimnjak je dio građevnog sklopa građevine u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, postojan na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih plinova (nastalih radom priključnog uređaja za loženje na dimnjak), odnosno dimovodni objekt koji je izveden prema HR EN 1443, HR EN 18160-5 ili drugoj odgovarajućoj normi,

- dimnjak u uporabi je dimovodni objekt na koji su priključeni jedan ili više uređaja za loženje,

- dimnjak van uporabe je dimovodni objekt na koji nisu priključeni jedan ili više uređaja za loženje, odnosno uređaji za loženje nisu u povremenoj ili stalnoj uporabi,

- dimovod/dimovodni kanal su prolazi za provođenje produkata izgaranja u vanjsku atmosferu,

- priključak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vode produkte izgaranja u vertikalu dimnjaka),

- zrako-dimovodi uređaja za loženje( klase C i D)/ dimovodni pribor su dimnjaci koji sadrže koncentrične kanale za dovod zraka i dimovode za odvod produkata izgaranja ili zasebno odvojeni kanali za odvod dimnih plinova na koje su priključeni uređaji za loženje koji koriste plin kao energent i klase su C i D, a nisu dio građevnog sklopa građevine, već su izvedeni kao dimovodni pribor.

2. Taložnica je dno dimnjaka (početni dio dimnjaka namijenjeno čišćenju i kontroli dimnjaka i otklanjanju ostataka izgaranja goriva), dio taložnice čine vratašca za kontrolu i čišćenje koja služe za zatvaranje kontrolnog otvora na dimnjaku, a otporna su na koroziju, vlagu i požar čađe.

3. Ventilacijski kanali su dio građevnog sklopa građevine ili dio dimovodnog objekta na koje se priključuju uređaji za loženje vrste C i D, sustav koji služi za dovođenje vanjskog zraka i/ili odvođenje onečišćenog zraka iz građevine, iz više prostorija ili iz samo jedne prostorije u građevini.

4. Uređaji za loženje su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, klase B, C i D i uređaji za loženje – kotlovska postrojenja, priključeni na dimovodni objekt.

5. Uređaji za loženje klase B su uređaji koji zrak za izgaranje uzimaju iz prostorije, a produkte izgaranja odvode u atmosferu putem dimnjaka.

6. Uređaji za loženje klase C i D su uređaji neovisni o zraku u prostoriji, a koji zrak za izgaranje uzimaju putem zatvorenog sustava iz atmosfere, a produkte izgaranja odvode u atmosferu putem dimovodnog objekta (dimnjaka, zrako-dimovoda).

7. Uređaji za loženje – kotlovska postrojenja su uređaji za loženje smješteni u zasebnim prostorijama (u tzv. kotlovnicama) bez obzira na vrstu energenata koje koriste za pretvorbu energije.

8. Dimnjačarski stručni nalaz je dokument koji sadrži sve podatke zatečenog stanja dimovodnog objekta i priključenog uređaja za loženje.

9. Redovito čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje je provjera stanja ispravnosti, mjerenja i čišćenje istih u zadanim rokovima Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova i ovim Općim uvjetima.

10. Izvanredno čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i priključenih uređaja za loženje je provjera stanja ispravnosti i čišćenje istih po zahtjevu nadležnih inspekcija vlasnika, korisnika, distributera plina ili sudionika građenja van zadanih rokova navedenih u Odluci o obavljanju dimnjačarskih poslova i ovim Općim uvjetima.

11. Hitni slučaj podrazumijeva nepostojanje propusnosti dimovodnog objekta ili slaba propusnost, prisutnost zapaljive naslage čađe (smole), ugrožena građevinska konstrukcija, priključenje trošila različitih energenata (plinsko gorivo/kruto-tekuće gorivo) na istom dimovodnom objektu – zapreka (neprohodnost) dimovodnog kanala.

12. Dimnjačar je radnik koji čisti, kontrolira i provodi mjerenja na dimovodnim objektima, ventilacijama i uređajima za loženje koji radi kod ovlaštenog koncesionara.

13. Dimnjačar s položenim majstorskim ispitom je kvalificirani radnik s položenim majstorskim ispitom, koji čisti, kontrolira i provodi mjerenja na dimovodnim objektima, ventilacijama i uređajima za loženje, a radi kod ovlaštenog koncesionara ili je sam koncesionar.

Međusobna prava i obveze koncesionara i korisnika usluge

Članak 6.

(1)Koncesionar se obvezuje korisniku usluge izvršiti usluge predviđene Cjenikom dimnjačarskih poslova u skladu s važećim propisima, te pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(2)Koncesionar je dužan nakon izvršene usluge, izdati dokumentaciju o održavanju (dimnjačarski nalaz), te istu dostaviti korisniku usluge, a kod stambenih zgrada i stambeno-poslovnih zgrada nalaz je dužan dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika zgrade kad se usluga plaća iz sredstava zajedničke pričuve.

Članak 7.

(1)Koncesionar odgovara za štetu koju prouzroči korisniku usluge neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na ugovorene poslove, sukladno ponuđenom ugovoru, odnosno ponudi ili radnom nalogu, osim ukoliko prije ili za vrijeme ispunjenja nastupe izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći li otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora, ponude ili radnog naloga bile za koncesionara opravdan razlog da ugovor ne sklopi (npr. rat, nemiri, elementarne nepogode i sl.), te ukoliko korisnik usluge nije postupio po pisanoj uputi koncesionara (nalazu, dopisu i sl.).

Članak 8.

(1)Pri obavljanju dimnjačarskih poslova, koncesionar je dužan voditi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge.

(2)Ako koncesionar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti korisnika usluge ili ovlaštenu osobu suvlasnika stambene zgrade ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Članak 9.

(1)Koncesionar je dužan za područje na kojem obavlja dimnjačarske poslove voditi evidencije propisane Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova.

(2)Koncesionar je dužan obavljati dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka, kojeg dostavlja Gradu Novom Vinodolskom, kao davatelju koncesije.

Članak 10.

(1)U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje koncesionar obvezno provodi redovne i izvanredne preglede i čišćenja.

(2)Redoviti pregledi provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

(3)Redoviti pregled uključuje najmanje:

- vizualni pregleda čišćenjem, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina, te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka s izdavanjem stručnog nalaza o ispravnosti za svaku dimovodnu vertikalu,

- tlačnu probu u slučaju sumnje (za plinska goriva),

- usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

(4)Redoviti pregled dimnjaka obavlja se prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije ponovne upotrebe ako dimnjak nije bio u upotrebi dulje od godinu dana.

(5)Prilikom pregleda, dimnjak se čisti na način koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički ili na drugi način).

Članak 11.

(1)Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nadzoru, pozivu vlasnika ili korisnika.

Članak 12.

(1)Pregled i čišćenje uređaja za loženje, izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenje zaštite od požara.

(2)Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće, ovisno o vrsti i namjeni uređaja za loženje, vrsti goriva i stvarnom vremenu rada uređaja za loženje.

Članak 13.

(1)Korisnik usluge dužan je koncesionaru omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za čišćenje, dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

(2)Korisnik usluge dužan je voditi brigu da se dimnjaci i uređaji za loženje redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

(3) Korisnik usluge dužan je koncesionaru za izvršenu uslugu platiti cijenu sukladno važećem Cjeniku dimnjačarskih usluga.

(4)Korisnik usluge dužan je posjedovati dokumentaciju o održavanju koju izdaje koncesionar (nalaz).

(5)Korisnik usluge koji ne posjeduje nalaz ne smije koristiti dimnjake, dimovode i uređaje za loženje.

(6)Korisnik usluge koji posjeduje nalaz smije koristiti dimnjake, dimovode i uređaje za loženje isključivo ako mu je to nalazom dozvoljeno i poštujući napisane napomene, nedostatke i upute na nalazu.

(7)Korisnik usluge brine da sve napisane napomene, nedostatke i upute na nalazu riješi u propisanim rokovima.

Članak 14.

(1)Korisnik usluge dužan je i:

- prijaviti planirane zahvate na dimnjaku i dimovodu prije početka radova, te naručiti pregled dimnjaka i dimovoda odmah po završetku radova,

- prijaviti planiranu zamjenu uređaja za loženje prije početka radova, te naručiti pregled uređaja za loženje odmah po završetku radova,

- prijaviti popravak na uređaju za loženje i o istome dostaviti pripadajuću dokumentaciju,

- prijaviti pojavu pukotina i mokrih fleka na vanjskoj strani zida dimnjaka i dimovoda,

- prijaviti pojavu neugodnih mirisa iz dimnjaka i dimovoda,

- prijaviti uočen nepravilan radi dimnjaka, dimovoda ili uređaja za loženje,

- prijaviti zapaljenje naslaga čađe u dimnjaku.

Cijene dimnjačarskih usluga i uvjeti plaćanja

Članak 15.

(1)Koncesionar za pružene dimnjačarske usluge naplaćuje cijenu prema važećem Cjeniku dimnjačarskih usluga na području Grada Novog Vinodolskog.

(2)Koncesionar je dužan za izvršenu uslugu izdati korisniku račun, na kojem se navodi vrsta obavljene usluge.

(3)Korisnik se obvezuje podmiriti svoju novčanu obvezu u roku navedenom na računu. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, koncesionar će pokrenuti postupak prisilne naplate.

(4)Ukoliko se ugovorena usluga ne izvrši krivnjom korisnika usluge, koncesionar ima pravo naplatiti rezervirano vrijeme i stvarno učinjene troškove.

Zaštita prava korisnika usluge

Članak 16.

(1)Korisnici usluge imaju pravo podnošenja prigovora na pruženu uslugu osobno, poštom ili putem elektroničke pošte koncesionaru, koji je dužan na iste odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

(2)Rok za podnošenje pisane reklamacije na ispostavljeni račun je 15 dana od dana primitka istog, u suprotnom se smatra da je račun nesporan.

Članak 17.

(1)Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Općim uvjetima, a odnose se na pitanja obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Novog Vinodolskog, primjenjuju se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Članak 18.

(1)Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a objavit će se i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Novog Vinodolskog i mrežnim stranicama koncesionara.

 

NOVI DIM d.o.o.

direktor

Mario Šakota

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr