SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

124.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 4. i članka 62. stavka 5. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 9. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o II. izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab

Članak 1.

U Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab („Službene novine“ broj 4/21 i 8/21 – dalje u tekstu: Odluka o koncesiji) u članku 3. stavak 1. alineja 5. riječi „50 m2“ mijenjaju se riječima „180 m2 od čega se 150 m2 odnosi na terasu, a 30 m2 na ugostiteljski objekt“.

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. alineja 1. Odluke o koncesiji riječi „69.990,00 (slovima: šezdesetdevettisućadevetstodevedeset) kuna“ mijenjaju se riječima „121.340,00 (slovima: stodvadesetijednatisućatristočetrdeset) kuna“.

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. alineja 4. Odluke o koncesiji mijenja se i glasi: „4 Bjanko zadužnice najmanje u iznosu do 100.000,00 kuna svaka radi naplate potraživanja do iznosa 308.680,00 kuna što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju. Zadužnice moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju“.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije ponuditi će Koncesionaru sklapanje Dodatka Ugovoru broj P 007/07/2021 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab – dalje u tekstu: Dodatak Ugovoru. Po sklapanju Dodatka Ugovoru Koncesionar je dužan, u roku od 60 dana od dana sklapanja Dodatka Ugovoru, dostaviti Davatelju koncesije odgovarajući akt o građenju u skladu s izmjenama koje su utvrđene u članku 1. ove Odluke. U slučaju da se u roku ne dostavi akt o građenju pristupiti će se raskidu Dodatka Ugovoru.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab („Službene novine“ broj 4/21 i 8/21) na temelju koje je dana 30. kolovoza 2021. godine sklopljen Ugovor broj P 007/07/2021 o koncesiji na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje dijela plaže Padova I. u Banjolu, Grad Rab – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji.

Za koncesionara (jedini ponuditelj) odabrano je trgovačko društvo Imperial Riviera d.d., Jurja Barkovića 2, Rab, OIB:90896496260 – dalje u tekstu: Koncesionar.

Koncesionar je dana 7. ožujka 2021. godine podnio Zahtjev za Izmjenom i dopunom Odluke o koncesiji na način da se područje ugostiteljstva na plaži s 50 m2 poveća na 180 m2, odnosno da se smanji područje plaže za 130 m2, a sve na način da se ne mijenja ukupna površina područja dane koncesije.

Predloženim izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije ne mijenjaju niti obuhvat niti bitni uvjeti pod kojima je dodijeljena koncesija.

Davatelj koncesije analizirao je Zahtjev Koncesionara i utvrdio da:

 • se predmet koncesije ne mijenja, te će se i dalje obavljati predviđene djelatnosti,
 • je potreba za izmjenom nastala je nakon donošenja Odluke o davanju koncesije,
 • vrijednost izmjene koncesije ne premašuje 50% vrijednosti sadašnje koncesije.

  Primjenom odredbi članka 62. stavka 5. točka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), proizlazi da Davatelj koncesije ne mora pokretati novi postupak davanja koncesije.

  Ministarstvo financija dostavilo je dana 15. ožujka 2022. godine očitovanje da nema primjedbi na predloženo uz uvjet provođenja svih potrebnih radnji koje prethode postupku za izmjenom Odluke o koncesiji što je i učinjeno.

  Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dalo je dana 15. ožujka 2022. godine mišljenje i uputilo na provođenje svih potrebnih radnji koje prethode postupku za izmjenom Odluke o koncesiji što je i učinjeno.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

  Žalba se izjavljuje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

  Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

  KLASA: 024-04/22-01/3

  UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-41

  Rijeka, 5. svibnja 2022.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština

  Predsjednik

  Marko Boras Mandić

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=124
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr