SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

123.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 14. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres („Službene novine“ broj 18/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Cresanka d.d. na davanje potkoncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje na dijelu plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Cresanka d.d., Varozina 25, Cres, OIB: 47639427219 da kao Koncesionar, temeljem Ugovora broj P 006/07/2020 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres od 8. srpnja 2020. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2024. godine s trgovačkim društvom NUOVA CARE & PMU d.o.o., Ribarska 13A, 51557 Cres, OIB: 84120955973 koju zastupa Alen Golos na mikrolokaciji Kimen II za iznajmljivanje brodica na motorni pogon 5 komada, iznajmljivanje 3 sandoline/ kajaka i 2 sup daske na ukupnoj površini od 70 m2. Godišnja naknada za potkoncesiju iznosi 10.000,00 kn za stalni dio i 3 % godišnjeg prihoda za promjenjivi dio naknade.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u obalnom pojasu od hotela Kimen do kraja kampa Kovačine, Grad Cres („Službene novine“ broj 18/20) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, te uvjete sigurne plovidbe koje utvrđuje lučka kapetanija u skladu s člankom 48. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanju reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-39

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr