SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

122.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 15. stavka 3. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija („Službene novine“ broj 41/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti Liburnia Riviera Hotelima d.d. na davanje potkoncesije za ugostiteljstvo na dijelu luke posebne namjene, luke nautičkog turizma marine Admiral, Grad Opatija

Članak 1.

Daje se suglasnost dioničkom društvu Liburnia Riviera Hoteli d.d. iz Opatije, Maršala Tita 198, 51410 Opatija da kao Koncesionar temeljem Ugovora broj P006/07/2021 o koncesiji na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija od 01. rujna 2021. godine dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovor o potkoncesiji nakon dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije s:

“A & D”, obrtom za ugostiteljstvo, vl. Jerka Bašića iz Opatije, Maršala Tita bb, OIB: 53110492662, u periodu od dana dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije do 01. listopada 2027. godine, za pružanje ugostiteljskih usluga u restoranu sa terasom ukupne površine od 295 m2 u iznosu od 88.500,00 kn godišnje za stalni dio potkoncesije i 8% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade potkoncesije.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 5. Ugovora o koncesiji.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma, Marine Admiral, Grad Opatija („Službene novine“ broj 41/20) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-37

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=122
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr