SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

121.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 68. stavka 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 12. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj („Službene novine“ broj 25/13 i 21/15), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. na davanje potkoncesija na pomorskom dobru
za gospodarsko korištenje na dijelu plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Hoteli Njivice d.o.o. iz Njivica, Primorska cesta bb, 51512 Njivice da kao Koncesionar na plažama, temeljem Ugovora broj: P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 1. siječnja 2014. godine i Dodatka Ugovoru broj P 008/07/2013 o koncesiji na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj od 31. srpnja 2015. godine – dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji, sklopi ugovore o potkoncesijama nakon dobivanja suglasnosti Davatelja koncesije s:

1. obrtom MASARE za masažu, vlasnika Adnana Kamberovića, u periodu od 29. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine, za pružanje usluge masaže ukupne površine 12 m2, u iznosu od 10.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju,

2. obrtom READ vlasnika Raeda Kharboutlya, u periodu od 29. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine, za jedan štand za prodaju suvenira i nakita na površini od 2 m2, u iznosu od 10.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju,

3. trgovačkim društvom MORE SUP & FUN d.o.o. u periodu od 29. svibnja 2022. godine do 31. prosinca 2023. godine, za iznajmljivanje plovila 8 sup daski za veslanje, 2 pedaline i 3 kajaka na ukupnoj površini od 100 m2, u iznosu od 11.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju,

4. trgovačkim društvom MD-TIM d.o.o. u periodu po dobivanju suglasnosti Davatelja koncesije do 31. prosinca 2023. godine za pružanje usluga vodenog parka na ukupnoj površini od 300 m2, u iznosu od 20.000,00 kuna za stalni dio godišnje naknade za potkoncesiju i 3% od prometa potkoncesionara za promjenjivi dio godišnje naknade za potkoncesiju.

Članak 2.

Prihod od naknade za potkoncesiju i prihod potkoncesionara od obavljanja djelatnosti na predmetu koncesije zbrajaju se u ukupan prihod Koncesionara na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju iz članka 9. Ugovora o koncesiji.

Koncesionar je dužan za potkoncesionare iz članka 1. točke 3. i 4. ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije, prije početka obavljanja gospodarske djelatnosti, uvjete sigurne plovidbe koje utvrđuje lučka kapetanija u skladu s člankom 48. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanju reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21).

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaža u pojasu od Hotela Jadran do kraja autokampa Njivice u Njivicama, Općina Omišalj („Službene novine“ broj 25/13 i 21/15) i Ugovora o koncesiji ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostaviti Davatelju koncesije originalni primjerak ili ovjerenu presliku svakog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-35

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=121
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr