SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

119.

Na temelju članka 31. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 68/17 i 107/20), članka 18. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 14. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18 , 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), uz pozitivno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji od 7. travnja 2022. godine (KLASA: 342-01/22-02/14, URBROJ: 2170-07-02/3-22-2), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 5. svibnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Pećine, Grad Rijeka

VRSTA I PREDMET KONCESIJE

Članak 1.

Ovom Odlukom Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) iskazuje namjeru davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Pećine, Grad Rijeka.

PODRUČJE KONCESIJE

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u ukupnoj površini od 3.298 m2 od čega se 1.267 m2 odnosi na površinu kopna, a 2.031 m2 na površinu mora. Površina koncesije nalazi se na k.č. 6814, 6815/1 i 7016/2 k.o. Sušak u zemljišnim knjigama upisane kao pomorsko dobro.

Sastavni dio ove Odluke o namjeri davanja koncesije je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u ožujku 2022. godine sa koordinatama lomnih točaka područja koncesije i Dokumentacija za nadmetanje koji se ne objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

OPSEG DJELATNOSTI I ULAGANJA

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje djelatnosti priveza i odveza plovila, dizanja i spuštanja plovila članova udruge, dodijeljivanje i naplatu vezova članovima udruge, organiziranje sportsko-rekreacijskih sadržaja i provedbu natjecanja, te aktivnosti edukacije mladih u vještinama i aktivnostima na moru.

Unutar sportske luke dozvoljeno je formiranje maksimalno 45 vezova.

Budući koncesionar biti će u obvezi, u roku od šest mjeseci od sklapanja Ugovora o koncesiji, izraditi i Davatelju koncesije dostaviti Pravilnik o dodijeli vezova iz kojeg mora biti vidljiv način na koji se vezovi dodjeljuju članovima sportske udruge i dokumentaciju i/ili pravni akt iz koje je vidljiv iznos članarina za pojedine kategorije korisnika.

Budući Koncesionar, za vrijeme trajanja koncesije, dužan je:

o u pomorsko dobro, za uređenje i opremanje sportske luke tijekom trajanja koncesije uložiti minimalno 240.000,00 kuna od čega najmanje 70 % u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan studiji gospodarske opravdanosti koju će budući Koncesionar dostaviti u svojoj ponudi,

o za vrijeme trajanja koncesije, Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

o na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije budućem Koncesionaru dostaviti predložak izgleda info ploče.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko budući koncesionar, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Koncesionar je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, održavati čistoću područja (pražnjenje košarica za otpatke i dr.), plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

ROK TRAJANJA KONCESIJE

Članak 5.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

POČETNI IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Članak 6.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi: 3.298,00 (slovima: tritisućedvijestodevedesetiosam) kuna.

Početni iznosi promjenjivog dijela godišnje naknade iznosi: 20% od ukupnog iznosa svih ubranih godišnjih članarina.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade budući koncesionar dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe budući koncesionar dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionar.

Koncesionar je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Način i uvjeti plaćanja detaljnije će se urediti ugovorom.

UVJETI PRAVNE I POSLOVNE, FINANCIJSKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI I ISPRAVE KOJIMA SE DOKAZUJE NJIHOVO ISPUNJENJE

Članak 7.

Ponuda obavezno sadrži dokumente, i to:

1. Dokaze o sposobnosti ponuditelja:

 • izvadak iz registra udruga, ne stariji od 30 dana,
 • odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni, odnosno predstečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovnih djelatnosti,
 • podatke o bonitetu (BON 1),
 • podatke o solventnosti (BON 2 – za glavni račun ponuditelja) i potvrdu nadležne Porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana,
 • izjavu da li je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija, ako ih ima ili ih je imao,
 • izjavu da li je ponuditelju do sada oduzeta koncesija sukladno članku 30. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama,
 • izjavu da ponuditelju ili osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih djela iz područja gospodarskoga kriminala.

  U slučaju dostave ponude od strane zajednice ponuditelja svaki član unutar zajednice mora tražene dokaze dostaviti pojedinačno.

  2. Ponuđeni iznos stalnog i postotak promjenjivog dijela koncesijske naknade.

  3. Studiju gospodarske opravdanosti koja se izrađuje prema sadržaju i u formi iz dokumentacije za nadmetanje. Ukupna vrijednost investicije koja se planira studijom gospodarske opravdanosti smatra se ulaganjem u osnovna sredstva za poslovanje, odnosno u građevine i opremu za dovođenje svrsi pomorskog dobra za gospodarsko korištenje. Za Zajednicu ponuditelja, potrebno je definirati koje djelatnosti iz predmeta koncesije će obavljati pojedini poslovni subjekt unutar Zajednice ponuditelja.

  4. Garanciju poslovne banke za ozbiljnost ponude u izvornom obliku u visini 1% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja do planiranog roka zaključenja ugovora o koncesiji, a najduže dvije godine ili dokaz o uplati novčanog pologa iste vrijednosti.

  5. Idejno rješenje s prikazom sadržaja na području koje se daje u koncesiju.

  6. Rekapitulacijski list.

  7. Cjelokupnu ponudbenu dokumentaciju i u elektronskom obliku.

  ROK ZA DOSTAVU PONUDE

  Članak 8.

  Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Pećine, Grad Rijeka u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

  Ponude se dostavljaju na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Riva 10, 51000 Rijeka, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Dostava ponude za koncesiju – sportska luka Pećine - ne otvarati“. Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se predaju osobno u pisarnicu Primorsko-goranske županije s adresom ponuditelja.

  Jezik i pismo na kojima ponuda mora biti napisana je hrvatski jezik i latinično pismo.

  Nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

  KRITERIJI ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Članak 9.

  U slučaju dva ili više ponuditelja najpovoljniji ponuditelj bit će odabran sukladno članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12, 10/17).

  Ocjenjivanje ponuda za sportske luke, obavlja se prema sljedećim kriterijima:

  • iznos investicije u zaštitu okoliša

  (u okviru ukupnih investicija)30%

  • ponuđena visina stalnog dijela

  koncesijske naknade25%

  • ponuđena visina promjenjivog dijela

  koncesijske naknade25%

  • ponuđeni iznos ukupnog investicijskog ulaganja prema

  studiji gospodarske opravdanosti20%

  Svaki element ponude se vrednuje zasebno, a zbroj ukupne ocjene po kriterijima ne može iznositi više od 1,000.

  Formule i način izračuna:

  a) Koef. investicije u zaštitu okoliša:

  30% × ponuđeni iznos investicije u zaštitu okoliša

  najviši ponuđeni iznos investicija u zaštitu okoliša

  b) Koef. stalnog dijela koncesijske naknade:

  25% × ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

  najviši ponuđeni iznos stalnog dijela koncesijske naknade

  c) Koef. promjenjivog dijela koncesijske naknade:

  25% × ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

  najviši ponuđeni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade

  d) Koef. ukupne investicije:

  20% × ponuđeni iznos ukupne investicije

  najviši ponuđeni iznos ukupne investicije

  Promjenjivi dio koncesijske naknade izračunava se u apsolutnom iznosu prema prikazanim ukupnim prihodima iz studije gospodarske opravdanosti, a za vrijeme trajanja koncesije.

  Kriteriji iz stavka 2. ovog članka trebaju biti posebno istaknuti u ponudi na rekapitulacijskom listu.

  OTVARANJE PONUDA

  Članak 10.

  Otvaranje ponuda obavit će Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji po isteku roka za predaju ponuda u Primorsko-goranskoj županiji, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze, Slogin kula 2, Rijeka.

  Prilikom otvaranja pristiglih ponuda utvrđuje se broj dostavljenih ponuda, čita rekapitulacijski list i provjerava da li je dostavljena sva tražena dokumentacija.

  Ponuditelj se smatra nesposobnim, iako je dostavio svu potrebnu dokumentaciju u ponudi, ukoliko ima nepodmirenih dospjelih obveza temeljem javnih davanja i ukoliko na obrascu o solventnosti (BON 2) obrascu ima evidentirano više od 15 dana neprekinute blokade glavnog računa u posljednjih šest mjeseci.

  Ponuda iz stavka 3. ovoga članka isključuje se iz daljnjeg postupka ocjenjivanja.

  DONOŠENJE ODLUKE

  Članak 11.

  Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko–goranskoj županiji pregledava i ocjenjuje pristigle ponude i utvrđuje prijedlog odluke o davanju koncesije ili prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije, uz obrazloženje istog.

  Prijedlog odluke iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije koja donosi odluku o davanju koncesije ili odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

  Davatelj koncesije zadržava pravo neprihvaćanja svih pristiglih ponuda.

  Ugovor o koncesiji ne smije se sklopiti prije isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju. Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kad odluka o davanju koncesije postane izvršna.

  Davatelj koncesije će najpovoljnijem ponuditelju ponuditi sklapanje ugovora o koncesiji u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke. U slučaju da najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora.

  Prije sklapanja ugovora o koncesiji, najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

  • Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

  • Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

  • Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu dvostruke naknade a koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja stalnog i promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

  • Bjanko zadužnicu/e najmanje u iznosu ponuđenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

  • Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

  Članak 12.

  Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

  Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

  Budući koncesionar može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

  U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod budućeg koncesionara na koji se obračunava naknada za koncesiju.

  Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna opsegu djelatnosti i području na kojem se ista obavlja.

  Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan.

  UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Članak 13.

  Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba.

  Žalba se može izjaviti na Odluku o davanju koncesije i Odluku o poništenju postupka davanja koncesije.

  ZAVRŠNA ODREDBA

  Članak 14.

  Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

  Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ zajedno s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom koju čini Dokumentacija za nadmetanje s Predloškom studije gospodarske opravdanosti s Priručnikom za izradu i ostalim prilozima.

  KLASA: 024-04/22-01/3

  UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-31

  Rijeka, 5. svibnja 2022.

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
  Županijska skupština
  Predsjednik
  Marko Boras Mandić

 • http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=119
  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
  Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
  Programska podrška
  www.netcom.hr