SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

113.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/21), članka 28. točke 5. Statuta Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21 ), članak 4. mijenja se i glasi:

„Župan je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, a pročelnik upravnog tijela, odnosno čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna odnosno financijskog plana.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u Proračun i evidentiranje u Proračunu, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanje prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi.

Župan, pročelnik upravnog tijela te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika odgovorni su za zakonito, svrhovito, učinkovito, ekonomično i djelotvorno raspolaganje sredstvima tijela koje vodi.

Sredstva za financiranje javnih rashoda Županije u 2022. godini raspoređena su prema organizacijskoj klasifikaciji, pri čemu su razdjeli i glave koje su ujedno i proračunski korisnici, određeni za nositelje sredstava za programe (aktivnosti i projekte) financirane iz vlastitih izvora Županije.

Proračunski korisnici nositelji su sredstava za programe financirane iz svojih vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati poslovanje i namjensko korištenje proračunskih sredstava iz vlastitih izvora Županije kao i ostvarenje i trošenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti.

Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna utrošena nezakonito, nenamjenski ili nesvrhovito, korisnik sredstava je dužan vratiti primljena sredstva.“

Članak 2.

U članku 7. mijenjaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, isključivo na temelju odluke Župana.

Iznimno od stavka 2. ovog članka proračunski korisnici mogu preuzeti obvezu po ugovoru koji zahtijeva plaćanje u sljedećim godinama bez odluke Župana iz stavka 2. ovog članka za pojedinačne ugovore za provedbu projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i sredstava pomoći inozemnih vlada čija vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kuna.“

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

„Odredbe ovog članka ne primjenjuju se na obveze preuzete na temelju međunarodnih akata, pojedinačnih ugovora sufinanciranih sredstvima Europske unije koji se provode putem financijskih instrumenata te za rashode za redovno poslovanje koji nastaju kontinuirano.

Pod rashodima za redovno poslovanje podrazumijevaju se troškovi komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz smeća…) i drugi redovni troškovi (troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi telefona, interneta…), zatim troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični troškovi koji se ponavljaju iz godine u godinu i to neovisno o tome poklapa li se razdoblje trajanja ugovora s proračunskom godinom.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka mogu se izvršavati do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka, odnosno raspoloživih sredstava za te namjene.

Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano u Proračunu, mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih prihoda mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstva.

Rashodi i izdaci financirani iz namjenskih primitaka mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstva uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koja se izdaje na zahtjev čelnika proračunskog korisnika, putem nadležnog upravnog tijela.

U slučaju provedenih izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 29. stavak 3. ove Odluke, koje uključuju odgovarajuće izmjene i dopune stavki financijskog plana iz stavka 4. ovog članka, proračunski korisnik nije dužan ishoditi suglasnost iz stavka 4. ovog članka.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koja se izdaje na zahtjev čelnika proračunskog korisnika, putem nadležnog upravnog tijela.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani namjenski prihodi i primici mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim stavkama uz prethodnu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koja se izdaje na zahtjev čelnika proračunskog korisnika, putem nadležnog upravnog tijela.

U slučaju provedenih izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 29. stavak 3. ove Odluke, koje uključuju odgovarajuće izmjene i dopune stavki financijskog plana iz stavka 7. ovog članka, proračunski korisnik nije dužan ishoditi suglasnost iz stavka 7. ovog članka.

Iznimno od stavka 2. ovog članka, Župan može odlučiti da se pojedine dospjele obveze temeljem rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih izvora Županije, u slučaju nepravovremene naplate namjenskih prihoda i primitaka, a radi izbjegavanja dodatnih troškova za Proračun, podmiruju na teret ostvarenih prihoda iz izvora općih prihoda i primitaka, a najviše do visine planiranog iznosa i u mjeri koja neće ugroziti izvršenje drugih stavaka Proračuna.

Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u tekuću proračunsku godinu.“

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi subjekti izvan općeg proračuna.“

Ako su vlastiti prihodi uplaćeni u nižem iznosu nego što je planirano mogu se preuzeti i plaćati obveze do visine stvarno uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

Vlastiti prihodi mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa, a do visine uplaćenih odnosno prenesenih sredstava.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima u Proračunu uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koja se izdaje na zahtjev čelnika proračunskog korisnika, putem nadležnog upravnog tijela.

Naplaćeni i preneseni, a neplanirani vlastiti prihodi mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim stavkama uz suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu koja se izdaje na zahtjev čelnika proračunskog korisnika, putem nadležnog upravnog tijela.

U slučaju provedenih izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika iz članka 29. stavak 3. ove Odluke, koje uključuju odgovarajuće izmjene i dopune stavki financijskog plana iz stavka 5. ovog članka, proračunski korisnik nije dužan ishoditi suglasnost iz stavka 5. ovog članka.

Vlastiti prihodi koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini, prenose se u tekuću proračunsku godinu.“

Članak 5.

Dodaje se novi članak 10.a koji glasi:

„Županija ima jedinstven račun otvoren u kreditnoj instituciji, na kojem se ostvaruju priljevi i odljevi proračuna Županije, dok se priljevi i odljevi proračunskih korisnika iz članka 2., stavka 1., točke 1.2. vode na njihovim jedinstvenim računima otvorenim u kreditnim institucijama.“

Članak 6.

U članku 15. stavku 2 . riječi: „stavku 1.,2.,3., i 4., članku 10. stavku 2.,3. i 4.“ zamjenjuje se riječima: „ stavku 1.,2.,3.,4.,6. i 7., članku 10. stavku 2.,3.,4. i 5.“.

Članak 7.

Dodaje se novi članak 18.a koji glasi:

„U slučaju nastupa posebnih okolnosti, a u vezi s člankom 59. stavkom 2. Zakona o proračunu, tijekom izvršavanja proračuna Župan može donositi odluke kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjera i aktivnosti vezanih za te posebne okolnosti, uključujući i odluke o preraspodjelama bez ograničenja odnosno u postotku većem od propisanog.“

Članak 8.

U članku 19. broj „58.“ zamjenjuje se sa brojem „68.“

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

„Županijska skupština može, na prijedlog Župana, odlučiti o stjecanju dionica i udjela u kapitalu pravnih osoba ako se time štiti javni interes, odnosno interes Županije.

U slučaju da prestane javni interes Županije za vlasništvo dionica ili udjela u kapitalu pravnih osoba, Županijska skupština, na prijedlog Župana, može odlučiti da se dionice, odnosno udjeli u kapitalu prodaju, ako to nije u suprotnosti s posebnim zakonom.

Sredstva ostvarena prodajom dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga u Računu financiranja.

Ako se sredstva iz stavka 3. ovog članka ostvare u iznosu većem od potrebnog za otplatu duga iz stavka 3. ovog članka, koristit će se za nabavu nefinancijske i financijske imovine te za kapitalne pomoći ako za to postoji javni interes.“

Članak 10.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Korisnici proračuna iz članka 2., stavka 1., točke 1.2. i točke 3. čiji je osnivač ili suosnivač Županija mogu se dugoročno zaduživati samo za namjene utvrđene Zakonom o proračunu i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost Županijske skupštine.

Korisnici proračuna iz članka 2., stavka 1., točke 2. i točke 4. u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Županije mogu se dugoročno zaduživati i refinancirati ili reprogramirati ostatak duga po osnovi kredita ili zajma uz suglasnost Županijske skupštine.

Ako se pravna osoba iz stavka 2. ovog članka dugoročno zadužuje kod međunarodne financijske institucije, na odluku o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje obvezno je ishoditi prethodnu suglasnost ministra financija.

Županija može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodnu dobivenu suglasnost ministra financija.

Županija može proračunskom i izvanproračunskom korisniku, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanovi čiji je osnivač dati jamstvo za dugoročno zaduživanje, uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Zahtjev za odobravanje suglasnosti za zaduženje i/ili davanje jamstva iz stavka 1., 2., 4. i 5. ovog članka, podnosi odgovorna osoba pravnog subjekta putem proračunski nadležnog upravnog tijela, koje ocjenjuje opravdanost zaduženja i/ili davanje jamstva podnositelja zahtjeva.

Obrazloženom zahtjevu iz stavka 6. ovoga članka prilažu se usvojen financijski plan, preslika zadnjeg raspoloživog godišnjeg financijskog izvještaja i presliku financijskog izvještaja za prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt ugovora ili pismo namjere banke s uvjetima kreditiranja, te plan otplate sa svim navedenim troškovima (naknade i kamate), izjavu odgovorne osobe podnositelja zahtjeva da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

Nadležno upravno tijelo prilikom ocjenjivanja opravdanosti zaduživanja i/ili davanja jamstva dužno je razmotriti opravdanost zahtjeva te njegovu usklađenost sa ciljevima iz strateških dokumenata Županije, bonitet podnositelja zahtjeva, ocjenu stanja zaduženosti podnositelja zahtjeva, te učinak novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnost podnositelja zahtjeva.

Ukoliko nadležno upravno tijelo zahtjev ocijeni pozitivno, uz pribavljenu suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu glede zakonske mogućnosti zaduživanja Županije, izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i/ili davanju jamstva koji dostavlja Županu.“

Članak 11.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Ukupna godišnja obveza Županije može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovi izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava i suglasnosti iz članka 26. stavka 1. ove Odluke te nepodmirene dospjele obveze iz prethodnih godina sukladno Zakonu.“

Članak 12.

Članak 30. mijenja se i glasi:

„Župan može, na zahtjev pročelnika upravnog tijela, odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama unutar pojedinog razdjela ili između pojedinih razdjela, unutar izvora financiranja opći prihodi i primici i unutar izvora financiranja namjenski primici, s time da umanjenje pojedine stavke donesene od strane Županijske skupštine ne može biti veće od 5 posto.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, preraspodjela sredstava unutar izvora opći prihodi i primici može se izvršiti najviše do 15 posto na razini stavke ekonomske klasifikacije koju donosi Županjska skupština ako se time osigurava povećanje sredstava učešća Županije ili njenih proračunskih korisnika za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sredstva učešća Županije ili njenih proračunskih korisnika planirana u Proračunu za financiranje projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije iz izvora financiranja opći izvori i primici te sredstva za financiranje projekta koja se refundiraju iz pomoći Europske unije mogu se preraspodjeljivati između tih projekata:

- bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije,

- najviše do 15 posto između različitih razdjela organizacijske klasifikacije.

Sredstva iz stavaka 2. i 3. ovog članka mogu se preraspodjelom osigurati za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke na razini ekonomske klasifikacije.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sredstva za otplatu glavnice i kamata duga i županijskih jamstava, negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.

Obrazloženi zahtjev za preraspodjelom sredstava, uz prilog odgovarajuće dokumentacije kojom se daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki, proračunski nadležno upravno tijelo dostavlja Županu putem Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu.

Proračunski nadležno upravno tijelo dužno je izvijestiti proračunskog korisnika o usvojenim preraspodjelama na teret i u korist njegovog financijskog plana.

O provedenim preraspodjelama u proteklom razdoblju Župan izvještava Županijsku skupštinu u sklopu Polugodišnjeg i Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.“

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko–goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-10

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr