SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

110.

Na temelju članka 51. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. svibnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka

I.

Utvrđuje se da Lorisu Raku kao predstavniku Primorsko-goranske županije u Upravnom vijeću Lučke uprave Rijeka ističe mandat s danom 9. svibnja 2022. godine.

II.

Loris Rak imenuje se za predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od 9. svibnja 2022. godine do 9. svibnja 2026. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/18

URBROJ: 2170-01-01/6-22-18

Rijeka, 2. svibnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr