SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

108.

Župan Primorsko-goranske županije na prijedlog pročelnice Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. točke 11. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21), članka 23. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19), te nakon savjetovanja s Povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, dana 22. travnja 2022. godine, donosi

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu

Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo

i zaštitu okoliša

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/20, 5/21 i 26/21) - u daljnjem tekstu: Pravilnik, u Sistematizaciji radnih mjesta koja je njegov sastavni dio, kod radnog mjesta pod rednim brojem 4. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EKONOMSKE POSLOVE, u opisu razine standardnih mjerila, kod stupnja odgovornosti i utjecaja na donošenje odluka, rečenica „Vodi brigu o stanju opreme u Upravnom odjelu te izrađuje prijedlog godišnje nabave opreme i sitnog inventara.“ briše se.

Članak 2.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojevima 8. i 26. STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 1. riječi „Vodi manje složene upravne i druge predmete“ zamjenjuju se riječima „Sudjeluje u vođenju upravnog postupka i vodi neupravni postupak“.

Članak 3.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojevima 14., 27. i 36. VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO, u opisu poslova radnog mjesta, u alineji 1. riječi „Vodi upravne i druge predmete“ zamjenjuju se riječima „Sudjeluje u vođenju upravnog postupka i vodi neupravni postupak te rješava jednostavnija pitanja“.

Članak 4.

U Sistematizaciji radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika, kod radnih mjesta pod rednim brojem 43. VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I DRUGOSTUPANJSKI UPRAVNI POSTUPAK, pod rednim brojem 44. SAVJETNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA II i pod rednim brojem 47. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, u opisu standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja alineja 1. mijenja se i glasi: „- Magistar ili stručni specijalist prirodne, biotehničke, zdravstvene, tehničke ili društvene struke“.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/20-01/9

URBROJ: 2170-06-02/2-22-26

Rijeka, 22. travnja 2022.

Ž U P A N

Zlatko Komadina, dipl.ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr