SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
OPĆINA VRBNIK

33.

Na temelju odredbi članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 59.stavka 3. podstavka 9. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09,33/09,15/13,25/13,2/18,17/20,2/21 14/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Vrbnik, donio je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vrbnik

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 4/22) članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

„U razdoblju kraće odsutnosti pročelnika, Općinski načelnik će privremeno ovlastiti službenika koji ispunjava uvjete za pročelnika za obavljanje poslove pročelnika.“

Članak 2.

U članak 8. u stavku 1. riječi: „naputcima Općinskog načelnika“, brišu se.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

„Službenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava posebne uvjete za prijem u službu i raspored na radno mjesto propisane Zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ovim Pravilnikom.“

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U slučaju potrebe obavljanja privremeno povećanog opsega posla, privremenih poslova ili potrebe zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, koji poslove ne mogu obaviti ostali službenici Odjela, privremena popuna provodi se putem prijema u službu, na određeno vrijeme.“

Članak 5.

Članak 16. mijenja se i glasi:

„Kod popunjavanja radnog mjesta za koje je propisan uvjet znanja stranog jezika i/ili znanja rada na računalu, kandidati mogu biti testirani na tu okolnost temeljem odluke povjerenstva.“

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Iznimka od odredbe stavke 1. ovog članka je udovoljavanje posebnim uvjetima utvrđenim posebnim zakonom ili ovim Pravilnikom koje osoba mora posjedovati kod prijave na natječaj, ukoliko je za raspored na radno mjesto neophodno posjedovanje državnog ispita kod samog prijema u službu.

Mogućnost prijema u službu bez položenog državnog ispita u skladu s odredbom stavka 1. ovog članka, odnosno uvjet obveznog položenog državnog ispita u skladu s odredbom stavkom 2. ovog članka, mora biti naglašena u samom natječaju.“

Članak 7.

Članak 18. mijenja se i glasi:

„Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a na dan rasporeda ne ispunjava poseban uvjet za raspored na radno mjesto za koje je propisano posjedovanje važećeg certifikata u području javne nabave, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda, stekne važeći certifikat u području javne nabave, u protivnom će se prvog dana nakon isteka roka za stjecanje certifikata smatrati da odnosni službenik više ne ispunjava uvjete za raspored na odnosno radno mjesto.“

Članak 8.

U članku 43. dodaje se stavak 1. i 2., a dosadašnji stavak 1. postaje stavak 3.

„Službenici zatečeni na radu u Odjelu na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta sukladno ovom Pravilniku, u rokovima i na način propisan zakonom.

Pročelnik Odjela donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.“

Članak 9.

Ove Izmjene i dopune Pravilnike stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:030-01/22-01/1

URBROJ:2142-07-01-22-2

Vrbnik 1.travnja 2022.godine

Pročelnica

Mirjana Polonijo, v. r.

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=51516&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr