SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
GRAD KRK

30.

Na temelju članka 26. stavka 1., članka 31. stavka 1., članka 34. stavka 1., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 6/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 13. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/19), u članku 4. točka 4. briše se.

Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnja točka 9. postaje točka 8. te se mijenja i glasi:

»8. poslovi upravljanja i održavanja antenskog sustava (kabelsko-distribucijski sustav-KDS)

Pod pojmom upravljanja i održavanja antenskog sustava podrazumijeva se upravljanje i održavanje osnovnih dijelova sustava (zajednički antenski sustav, glavna postaja i kabelska mreža za distribuciju signala do korisnika) i određivanje naknade za krajnje korisnike.«

Iza točke 8. (sadašnje) dodaje se nova točka koja glasi:

»9. usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama

Pod pojmom usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama podrazumijevaju se poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima na gradskim plažama, izuzev onih plaža koje su dane u koncesiju. Poslovi održavanja i upravljanja javnim tuševima podrazumijevaju i nužne i redovite popravke tijekom cijele kalendarske godine, kao i naplatu njihova korištenja tijekom ljetnih mjeseci.«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Komunalne djelatnosti povjeravaju se na temelju ove Odluke sljedećim trgovačkim društvima:

1. Ponikve voda d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 64125437677

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

2. Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, 51500 Krk, OIB: 33825903375

• usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (i u javnim garažama) – u dijelu koji se odnosi na upravljanje, održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi,

• održavanje čistoće javnih površina (plaža, obalnih puteva, luke, igrališta, fontana, parkova, i dr.),

• održavanje javnih zelenih površina (održavanje uređenih i neuređenih zelenih površina, parkova i raslinja, sustava navodnjavanja na zelenim površinama, obalnog puta i pristupnih stubišta, pomorskog dobra, dječjih igrališta, uključujući i čekaonica na autobusnim stajalištima, fontana, kipova i dr.)

• održavanje školske sportske dvorane osnovne škole,

• usluge javne tržnice na malo,

• održavanje nerazvrstanih cesta – redovito održavanje,

• usluge oglašavanja na javnim površinama i na nekretninama u vlasništvu Grada Krka te upravljanje oglasnim prostorima,

• poslovi upravljanja i održavanja antenskog sustava (KDS),

• održavanje groblja na području Grada Krka,

• usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

• usluge korištenja javnih tuševa na gradskim plažama,

• usluge prigodnog ukrašavanja (dekoracija) Grada Krka.

3. Smart island Krk d.o.o., Krk, Vršanska 14, 51500 Krk, OIB:71183086599

• poslovi izgradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme Grada Krka (EKI),

• održavanje i upravljanje sustavom javne rasvjete.

Obavljanje komunalnih djelatnosti povjerava se na neodređeno vrijeme, dok su trgovačka društva registrirana za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 011-03/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-5

Krk, 13. travnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=51500&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr