SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

90.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 I 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na svojoj 5. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA
NOVI VINODOLSKI ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa zaštite i spašavanja Grada Novog Vinodolskog je osiguranje građana Grada Novog Vinodolskog i područja Grada Novog Vinodolskog od požara, elementarnih nepogoda, te pružanje pomoći građanima u slučaju potrebe spašavanja pri elementarnim nepogodama.

Članak 2.

Cilj Programa je kontinuirano praćenje programa institucija zaduženih za provođenje mjera zaštite i spašavanja da bi bili spremni u svako doba pružiti zaštitu i spašavanje građana prilikom požara i drugih elementarnih nepogoda sa što manje štetnih posljedica koje mogu nastati uslijed požara i drugih elementarnih nepogoda.

Cilj Programa je također, po provedenom praćenju mjera zaštite od požara, razmatranje potrebe osnivanja vatrogasnih postrojbi i u drugim naseljima osim područja naselja Novi Vinodolski i potrebe obuke i novih zapošljavanja potrebnog broja vatrogasaca.

Članak 3.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provođenjem stalnih inspekcijskih nadzora koji se provode najmanje jednom godišnje i kojim se utvrđuje uspješnost provođenja ovog Programa sa eventualnim prijedlozima njegova dodatnog poboljšavanja.

Članak 4.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 2.480.000,00 kn.

Članak 5.

Ukupni prihod iz članka 4. ovog Programa raspoređuje se na dvije programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

Stručne osobe za provođenje Programa su dobrovoljni vatrogasci i osobe zaposlene u DVD-u SAN MARINO Novi Vinodolski, stručne osobe zaposlene u Policijskoj upravi Primorsko-goranskoj, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Odjel za zaštitu i spašavanje te stručne osobe zaposlene u Gorskoj službi spašavanja.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje su pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

Članak 7.

Ovaj program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 400-06/21-60/6

URBROJ: 2107/02-01-21-11

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v .r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51250&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr