SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

17.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine Republike Hrvatske broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 9. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, donosi

ODLUKU

o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima kulture u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog.

Članak 2.

Prostori iz članka 1. ove Odluke su:

- Dom kulture Novi Vinodolski,

- Mala sala Doma kulture Novi Vinodolski,

- Atrij „Srićine kuće“,

- Bivši Dječji dom Braće Mažuranić,

- Dom kulture Ledenice,

- Dom kulture Donji Zagon,

- Dom kulture Bater,

- Bivša osnovna škola Klenovica.

UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 3.

Pod privremenim korištenjem prostora iz članka 2. ove Odluke smatra se kontinuirano svakodnevno ili periodično korištenje koje traje određeno vrijeme.

Pod povremenim korištenjem prostora iz članka 2. ove
Odluke smatra se jednokratno korištenje za kojim se potreba javlja ponekad (skupovi građana, skupštine udruga i slično).

Članak 4.

Prostor se daje na korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi temeljem podnijetog zahtjeva.

Zahtjev se podnosi Gradu Novom Vinodolskom, Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, najmanje 10 dana prije planiranog početka korištenja prostora, u iznimnim i opravdanim slučajevima zahtjev se može podnijeti i izvan ovog roka.

Članak 5.

Zahtjev iz članka 4. obvezno sadrži:

- podatke o prostoru za koji se ponosi zahtjev za korištenje,

- podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime/naziv, adresa prebivališta/sjedišta, telefonski broj, OIB),

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja prostora,

- vrstu djelatnosti ili programa koji će se obavljati u prostoru.

Podnositelju zahtjeva ne može se odobriti privremeno ili povremeno korištenje prostora, ukoliko ima nepodmirenih obveza prema Gradu Novom Vinodolskom.

Članak 6.

Na temelju podnesenog zahtjeva za povremeno korištenje prostora, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje izdaje korisniku prostora odobrenje. Odobrenjem se utvrđuje korisnik, prostor, koji se daje na korištenje, vrijeme korištenja, te naknada ukoliko je ovom Odlukom određeno njeno plaćanje.

U slučaju kada je odobrenjem iz prethodnog stavka određeno plaćanje naknade, isto će se izdati tek po izvršenoj uplati.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva za privremeno korištenje prostora, Grad Novi Vinodolski i korisnik prostora sklapaju ugovor.

Ugovor o privremenom korištenju prostora obvezno sadrži:

- podatke o ugovornim stranama,

- podatke o prostoru koji se daje na korištenje,

- podatke o djelatnosti ili programu koji će se održavati u prostoru,

- vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog korištenja prostora,

- iznos naknade za privremeno korištenje ili osnovu temeljem koje se naknada ne plaća,

- obveze korisnika (mjere zaštite na radu, protupožarna zaštita, održavanja reda i mira, prijava javnog okupljanja, održavanje prostora i slično).

Članak 8.

Grad Novi Vinodolski, zadržava pravo, da u slučaju potrebe održavanja programa i aktivnosti od interesa za Grad Novi Vinodolski, izmijeni vrijeme održavanja djelatnosti za koje je sklopljen ugovor ili izdano odobrenje.

U slučaju nastupanja okolnosti iz prethodnog stavka, Grad se obvezuje pravovremeno obavijestiti korisnika, te s njime utvrditi novi termin korištenja prostora ili mu razmjerno umanjiti naknadu za korištenje.

VISINA NAKNADE

Članak 9.

Prostori iz članka 2. ove Odluke daju se na privremeno ili povremeno korištenje uz naknadu.

Iznimno od odredbe iz prethodnog stavka, prostor se daje na korištenje bez naknade i to:

- za aktivnosti Mjesnih odbora,

- za aktivnosti civilne zaštite i sustava zaštite i spašavanja,

- za održavanje kulturnih manifestacija čije organizator su dječji vrtić i osnovna škola s područja Grada, uz uvjet da ne naplaćuju ulaznice,

- za aktivnosti kulturno-umjetničkih, socijalnih, sportskih, humanitarnih udruga, uz uvjet da ne naplaćuju ulaznice,

- za provođenje programa upravnih tijela Grada Novog Vinodolskog, Centra za kulturu, Narodnog muzeja i galerije i Narodne čitaonice i knjižnice, kao i drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, zdravstveni programi od posebnog interesa za Grad Novi Vinodolski.

Članak 10.

Visina naknade za privremeno ili povremeno korištenje prostora, utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Iznos naknade iz prethodnog stavka uplaćuje se u korist Proračuna Grada Novog Vinodolskog.

Iznosom naknade obuhvaćeni su i troškovi održavanja i režijski troškovi.

OSTALA PRAVA I OBVEZE

Članak 11.

Korisnik prostora bez obzira da li je prostor dan na korištenje uz naknadu ili bez naknade dužan je:

- za vrijeme korištenja prostora pridržavati se kućnog reda,

- pridržavati se uputa osobe zadužene za skrb o prostoru,

- čuvati inventar koji se nalazi u prostoru,

- nakon korištenja prostora, pregledati ga i vratiti u prvobitno stanje (očistiti prostor, ugasiti svjetla, zatvoriti prozore, zaključati prostorije i slično), a ključ vratiti osobi zaduženoj za skrb o prostoru.

Članak 12.

Korisnik prostora dužan je naknaditi svu eventualnu štetu koju je prouzročio u korištenom prostoru.

Članak 13.

Evidenciju o korištenju prostora vodi službenik Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 940-02/22-01/6

URBROJ: 2170-11-01-22-2

Novi Vinodolski, 31. ožujka 2022.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=51250&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr