SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 10. Četvrtak, 7. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

8.

Temeljem članka 24. stavak 2. Odluke o davanju u zakup površina javne namjene za postavu privremenih objekata („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 22/19, 14/20) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. travnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknade
za korištenje površine javne namjene,
te načinu i rokovima plaćanja iste

Članak 1.

U Odluci o visini naknade za korištenje površine javne namjene, te načinu i rokovima plaćanja iste („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/19, 15/20, 37/20, 05/21), mijenja se članak 2. stavak 1. i glasi:

„(1) Iznos naknade za korištenje površine javne namjene za postavljanje štandova i sličnih naprava, u svrhu prodaje i izlaganja roba i usluga, u mjestu Baška određuje se u iznosu:

Članak 2.

Članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Naknade za postavljanje reklama unutar površina javne namjene odobrenih za korištenje u svrhu postavljanja ugostiteljske terase određuje se ovisno o površini reklame i to kako slijedi:

- za reklamu do 1 m2 površine 500,00 kn godišnje,

- za reklamu od 1 do 2 m2 površine 3.000,00 kn godišnje,

- za reklamu preko 2 m2

(najviše 3 m2 površine)6.000,00 kn godišnje. “

Članak 3.

U članku 5. dodaje se novi stavak 2. i glasi:

„(2) Za postavljanje reklama izvan površina javne namjene odobrenih za korištenje u svrhu postavljanja ugostiteljske terase, naknade se određuju umnoškom iznosa iz stavka 1. i koeficijenta 3,00.“

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Briše se dosadašnji stavak 4.

Članak 4.

U članku 6. stavak 1. mijenja se iznos naknade od 150,00 kuna i određuje se u iznosu od 200,00 kuna.

Članak 5.

U članku 7. stavak 1. mijenja se točka 7.1. pod A/ mjesto Baška i glasi:

Članak 6.

U članku 9. stavak 1. mijenjaju se alineje 2. i 3. i glase:

„ II.zona - mjesto Baška; ulice: Palada,

kralja Zvonimira, Ribarska600,00 kn/m2

III. zona - mjesto Baška; ostale ulice i površine,

osim onih u zonama I. i II. 500,00 kn/m2

Članak 7.

Briše se članak 9. a.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-03-01/1-22-1

Baška, 4. travnja 2022.

Općinski načelnik:

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2217&mjesto=10007&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr