SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

89.

Na temelju članka 20. stavka 2. i članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 16. stavka 12. točke 8., članka 63. stavka 3. i članka 66. stavka 5. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 37. Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na prijenos koncesije
za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Ovom Odlukom, Primorsko-goranska županija, u svojstvu Davatelja koncesije, temeljem zahtjeva Koncesionara zajedničkog obrta Brodomehanika vlasnika Damira Gašparovića OIB: 07179855951 i Roberta Gašparovića OIB: 06970113501, daje suglasnost na prijenos koncesije dodijeljene temeljem Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica („Službene novine“ broj 2/08, 5/18 i 19/18 - u daljnjem tekstu: Odluka o davanju koncesije), Ugovora o koncesiji od 1. veljače 2008. godine, I. Dodatka Ugovoru od 30. ožujka 2018. godine i II. Dodatka Ugovoru od 16. srpnja 2018. godine(u daljnjem tekstu: Ugovor) na način da iz zajedničkog obrta Brodomehanika istupa Damira Gašparovića OIB: 07179855951 radi odlaska u mirovinu.

Ova Odluka temelji se na Rješenju Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: UP/I-311-02/21-03/187 i URBROJ: 2170/1-08-02/14-21-2) od dana 22. prosinca 2021. godine u kome je učinjeno vidljivim istupanje ortaka Damira Gašparovića.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Davatelj koncesije će novom koncesionaru, vlasniku obrta Brodomehanika Robertu Gašparoviću, u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke ponuditi sklapanje Ugovora o prijenosu koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica – dalje: Ugovor o prijenosu.

Ovom Odlukom Županijska skupština ovlašćuje Župana Primorsko-goranske županije da zaključi Ugovor o prijenosu iz stavka 1. ovog članka u roku od 60 dana od dana izvršnosti ove Odluke.

Članak 3.

Novi vlasnik obrta Brodomehanika, Robert Gašparović dužan je prije potpisivanja Ugovora o prijenosu predati Davatelju koncesije:

• izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• jednu bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika u iznosu od 50.000,00 kn radi naplate potraživanja do 35.000,00 kn što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

• važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji.

U slučaju da se ne ne postupi sukladno stavku 1. ovog članka prestaje važiti ova Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije.

Dosadašnjem koncesionaru dokumentacija koja se nalazi na čuvanju u Primorsko-goranskoj županiji vratiti će se stupanjem na snagu Ugovora o prijenosu iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije.“

Obrazloženje

Damir Gašparović i Robert Gašparović suvlasnici su obrta Brodomehanika i Koncesionari na pomorskom dobru na temelju Odluke o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila na pomorskom dobru, Grad Crikvenica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/08, 5/18 i 19/18), Ugovora o koncesiji od 1. veljače 2008. godine, I. Dodatka Ugovoru od 30. ožujka 2018. godine i II. Dodatka Ugovoru od 16. srpnja 2018. godine. Koncesija traje do 1.2.2023. godine. Uredno se gospodari područjem i plaća naknada za koncesiju.

Dana 21. studenog 2021. godine Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije zaprimio je od Koncesionara Zahtjev kojim se traži istupanje Damira Gašparovića, oca Roberta Gašparovića, iz Zajedničkog obrta Brodomehanika radi odlaska u mirovinu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-68

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=89
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr