SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

64.

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine donijela je

PLAN

RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
ZA PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU
U 2022. GODINI

I.

Razvoj civilne zaštite i aktivnosti Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije

1. Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21; dalje u tekstu Zakona o sustavu civilne zaštite) propisuje da u ostvarivanju prava i obveza u području civilne zaštite, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju za četverogodišnje razdoblje. Dana 25. ožujka 2021. godine (KLASA:021-04/21-01/2, URBROJ:2170/1-01-01/5-21-45) Županijska skupština je usvojila Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2021.-2024. godine.

2. Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, donosi procjenu rizika od velikih nesreća. Župan Primorsko – goranske županije je dana 6. veljače 2017. godine (KLASA:022-04/17-01/5, URBROJ:2170/1-01-01/5-17-11) donio Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko – goranske županije te su obaviještene sve jedinice lokalne samouprave s područja Primorsko – goranske županije o objavi smjernica na web stranicama Primorsko – goranske županije. Dana 15. studenog 2018. godine Županijska skupština je donijela Procjenu rizika od velikih nesreća na području Primorsko – goranske županije (KLASA:021-04/18-01/8, URBROJ:2170/1-01-01/4-18-23).

3. Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo donosi plan djelovanja civilne zaštite. Župan Primorsko – goranske županije je dana 4. studenog 2019. godine donio Plan djelovanja civilne zaštite Primorsko – goranske županije (KLASA:022-04/19-01/37, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-13).

4. Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12-09/09, URBROJ:543-01-04-01-18-10) od 15. veljače 2018. godine, Odluke Ministarstva unutarnjih poslova (KLASA:810-03/18-06/05, URBROJ:543-01-04-01-19-7) od 18. siječnja 2019. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/19-07/06, URBROJ:511-01-322-19-4) od 24. travnja 2019. godine, Župan Primorsko – goranske županije je dana 13. svibnja 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/17, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-13) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije za područje postrojenja Rafinerija nafte Rijeka operatera INA Industrija nafte d.d. i područje postrojenja Termoelektrana Rijeka operatera HEP Proizvodnja d.o.o.

5. Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Temeljem Odluke Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA:810-03/12-09/01, URBROJ:543-01-04-01-18-9) od 6. lipnja 2018. godine i Suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/19-01/03, URBROJ:511-543-01-04-01-19-5) od 20. kolovoza 2019. godine, Župan Primorsko – goranske županije je dana 2. rujna 2019. godine (KLASA:022-04/19-01/29, URBROJ:2170/1-01-01/6-19-9) donio Vanjski plan zaštite i spašavanja Primorsko – goranske županije u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje Terminal Omišalj, operatera JANAF d.d.

6. Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite izvršno tijelo donosi vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari. Temeljem Odluke Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/21-07/2, URBROJ:511-01-322-21-2) od 16. ožujka 2021. godine dobivena je Suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA:810-03/21-07/2, URBROJ:511-01-300-21-8) od 16. prosinca 2021. godine na Vanjski plan civilne zaštite Primorsko – goranske županije u slučaju nesreće koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal za ukapljeni prirodni plin operatera LNG Hrvatska d.o.o.

7. Za pripadnike specijalističke postrojbe civilne zaštite Primorsko – goranske županije (Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina) tijekom 2022. godine u planu je provedba vježbi/ osposobljavanja sukladno Planu iz točke IV ovoga Plana. U tekućoj godini u planu je nastavak opremanja pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina sa zaštitnom opremom i uređajima za spašavanje.

8. Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije (CZ PGŽ) će na svojim sjednicama razmatrati epidemiološku situaciju na području PGŽ/COVID-19 te poduzimati sve neophodne aktivnosti sukladno zakonskim obvezama, sagledavati stanje sustava civilne zaštite za prethodnu godinu, analizirati zajedničke vježbe kojima će prisustvovati predstavnici operativnih snaga sustava civilne zaštite Primorsko – goranske županije, pratiti tijek realizacije projekta „Centar za obuku interventnih službi Primorsko – goranske županije-Šapjane“, analizirati protupožarnu sezonu i provedbu Plana operativnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju (PGŽ) te ostale aktivnosti vezane uz sustav civilne zaštite.

II.

Aktivnosti zaštite od požara

1. Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19), sredstva za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti vatrogasnih zajednica županija osiguravaju se u proračunima županija. Prema mjerilima utvrđenim u članku 111. stavku 2. i 3. Zakona o vatrogastvu, PGŽ je dužna izdvajati 1% sredstava iz vlastitog proračuna za vatrogasnu djelatnost i aktivnosti Vatrogasne zajednice PGŽ (VZ PGŽ).

2. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. siječnja 2022. donijela je Zaključak KLASA: 022-03/21-07/502, URBROJ: 50301-29/23-22-2, kojim je usvojen Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini. Župan Primorsko-goranske županije će donijeti Plan operativne provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Primorsko-goransku županiju najkasnije do konca ožujka 2022. godine. U Planu će biti utvrđeni izvršitelji neophodnih aktivnosti, sudionici u provedbi te rokovi provedbe, a završno će se podnijeti izvješće o provedbi definiranih aktivnosti/obaveza.

3. Sukladno iskustvima iz protekle sezone, na temelju stručnog mišljenja predstavnika VZ PGŽ izvršit će se po potrebi ažuriranje podataka u Planu zaštite od požara Primorsko-goranske županije.

III.

Aktivnosti udruga od značaja za sustav civilne zaštite

1. Na području Primorsko-goranske županije djeluju dvije stanice Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) – Stanica Rijeka i Stanica Delnice. Na temelju Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06 i 110/15), Primorsko-goranska županija ima zaključen Sporazum o zajedničkom interesu za djelovanje HGSS Stanice Rijeka i Stanice Delnice. Sukladno Sporazumu, Primorsko-goranska županija će i u 2022. godini financirati djelovanje Stanice Rijeka i Stanice Delnice, a iste su dužne tijekom godine zanavljati potrebnu opremu, te održavati vježbe iz prve pomoći, zbrinjavanja ozlijeđenih osoba, spašavanja u zimskim uvjetima, potrage za izgubljenim osobama, spašavanja sa visina i iz podzemlja/dubina.

2. U društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCKPGŽ) uključeno je 10 gradskih društava Crvenog križa. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Zakonu o sustavu civilne zaštite, operativne snage Crvenog križa jedne su od temeljnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Na temelju obveza prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu Primorsko-goranska županija će i u 2022. godini financirati aktivnosti društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

3. Primorsko-goranska županija planira u 2022. godini nastaviti suradnju i pružati financijsku potporu i ostalim udrugama koje su svojom djelatnošću te ljudskim i materijalnim resursima od značaja za sustav civilne zaštite na razini Primorsko-goranske županije. Riječ je od udrugama iz područja kinoloških, podvodnih, zrakoplovnih, izviđačkih, speleoloških i drugih djelatnosti. Udruge su dužne dodijeljena sredstva utrošiti za nabavljanje potrebne opreme i provedbu vježbi i osposobljavanja.

IV.

Plan vježbi/osposobljavanja/takmičenja postrojbi
CZ PGŽ / specijalističkih postrojbi CZ PGŽ

1. Vježba: Postupanje operativnih snaga iz sustava civilne zaštite PGŽ u slučaju potresa

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: listopad 2022. godine

Cilj vježbe: Provjera efikasnosti zajedničkog djelovanja operativnih snaga iz sustava CZ PGŽ u izvanrednoj situaciji uzrokovanom snažnim potresom

Sudionici vježbe: Stožer CZ PGŽ, Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina Primorsko – goranske županije, VZ PGŽ, JVP Grada Rijeke, Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije (DCK PGŽ), Gradsko društvo crvenog križa Rijeka, HGSS – Stanica Rijeka i Delnice, Ministarstvo unutarnjih poslova Područni ured za civilnu zaštitu Rijeka, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ, Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Policijska uprava primorsko - goranska, Lučka kapetanija Rijeka

2. Osposobljavanje: Pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina

Mjesto održavanja: Centar za obuku interventnih službi PGŽ/Šapjane

Vrijeme održavanja: veljača, ožujak, svibanj, kolovoz, rujan 2022. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima prilikom spašavanja unesrećenih osoba na visinama, spašavanja iz dubina i postavljanja kampa

Sudionici vježbe: Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina i VZ PGŽ

3. Osposobljavanje: Pripadnika Specijalističke postrojbe za traganje i spašavanje iz ruševina

Mjesto održavanja: Ičići

Vrijeme održavanja: lipanj 2022. godine

Cilj osposobljavanja: Upoznavanje sa procedurama i postupcima prilikom spašavanja unesrećenih osoba iz voda

Sudionici vježbe: Specijalistička postrojba za traganje i spašavanje iz ruševina i DCK PGŽ

V.

Financiranje sustava civilne zaštite
Primorsko-goranske županije u 2022. godini
te projekcije za 2023. i 2024. godinu

VI.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-20

Rijeka, 17. ožujka 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr