SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

8.

Na temelju članka 33. st. 1., članka 44. i članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA
NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Odluka) pobliže se određuju komunalne djelatnosti te način obavljanja tih djelatnosti na području Općine Vinodolske općine.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

(1) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

(2) Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

(3) Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.

(4) Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

(5) Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

(6) Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

(7) Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

(8) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 3.

(1) Uslužne djelatnosti u smislu ove Odluke su:

1. usluge ukopa pokojnika

2. obavljanje dimnjačarskih poslova.

(2)Pod uslugama ukopa pokojnika podrazumijevaju se ispraćaj i ukop unutar groblja u skladu s posebnim propisima.

(3)Pod dimnjačarskim poslovima podrazumijeva se čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELTANOSTI

Članak 4.

Komunalne djelatnosti može obavljati:

1. trgovačko društvo čiji je osnivač Općina Vinodolska općina ili više jedinica lokalne

samouprave zajedno( u daljnjem tekstu trgovačko društvo)

2. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji

3. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti.

Članak 5.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti povjerava se sljedećim pružateljima usluga:

1. a)Komunalnom društvu EKO Murvica d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg Stjepana Radića 1/II, Crikvenica, OIB: 58401982639, (trgovačko društvo u suvlasništvu Općine Vinodolske općine) povjerava se:

– održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

– održavanje javnih zelenih površina– održavanje čistoće javnih površina,

– održavanje groblja,

b)Komunalnom društvu EKO – MURVICA d.o.o. povjerava se uslužna komunalna djelatnost

- usluga ukopa pokojnika.

2. Pravnoj i fizičkoj osobi na temelju ugovora o koncesiji povjerit de se uslužna komunalna djelatnost:

– obavljanje dimnjačarskih poslova.

3. Pravnim i fizičkim osobama na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti povjerit će se:

– održavanje nerazvrstanih cesta,

– održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene.

(2) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 1. ovog članka dodjeljuje se na neodređeno vrijeme, odnosno do donošenje odluke kojom de se obavljanje komunalnih djelatnosti urediti na drugačiji način.

(3) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 2. ovog članka dodjeljuje se na period sukladno propisima koji uređuju koncesije.

(4) Obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 1. točke 3. ovog članka dodjeljuje se na period sukladno propisima koji uređuju javnu nabavu.

(5) Trgovačka društva kojem su povjerene obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka

1. točke 1. ovog članka obvezeni su u obavljanju povjerenih komunalnih usluga osigurati primjenu načela komunalnog gospodarstva, te u svemu postupati sukladno pozitivnim propisima.

(6) Početak, obim i intenzitet, obavljanja komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti uz naplatu koje se povjeravaju trgovačkom društvu EKO – MURVICA d.o.o. Crikvenica iz članka 5. stavak 1. točka 1 . a) i b) ove Odluke definirati će se Ugovorom. Ugovorom sklopljenim s Općinom Vinodolskom općinom i općim aktiva, te godišnjim programima održavanja komunalne infrastrukture i projekcijama troškova temeljenih na istima definirati će se sva prava i obveze, te datum početka obavljanja komunalnih i uslužnih djelatnosti.

Članak 6.

(1) Obavljanje komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz proračuna Općine Vinodolske općine povjerit de se pravnoj ili fizičkoj osobi na temelju pisanog ugovora.

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime jedinice lokalne samouprave sklapa općinski načelnik.

(3) Ugovor iz stavka 1. sadrži:

1. naziv komunalne djelatnosti za koju se sklapa ugovor,

2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,

3. vrstu i opseg komunalne djelatnosti,

4. način određivanja cijene komunalne usluge i rok plaćanja izvršenih usluga,

5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 7.

Postupak odabira pravne ili fizičke osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti te sklapanje, provedba i izmjene tog ugovora provode se prema propisima o javnoj nabavi. Na sva pitanja u vezi s koncesijama, uključujući i pitanje načina obračuna naknade za koncesiju, na odgovarajući način primjenjuje se poseban propis kojim je uređena koncesija.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Pravna i fizička osoba koja obavlja komunalnu djelatnost na temelju ugovora o koncesiji i ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, sklopljenih na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/21) nastavlja s radom do isteka važenja tih ugovora.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnim djelatnostima (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/21.).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-81

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr