SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

6.

Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19. i 98/19.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I

VIJEĆNIKA S LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača (u daljnjem tekstu:nezavisni vijećnici) zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) za 2022. godinu, koja sredstva su osigurana u Proračuna Općine Vinodolska općina za 2022. godinu, u iznosu od 30.000,00 kuna.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika Općinskog vijeća tako da se političkim strankama i vijećniku s liste birača dodjele sredstva razmjerno broju članova u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola pripada i pravo za naknadu u visini 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 3.

Osnovica za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.307,70 kuna te u mjesečnom u iznosu od 192,31 kuna.

Članak 4.

Političkim strankama i vijećnicima s liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću raspoređuju se sredstva u Proračunu Općine Vinodolska općina za 2022. godinu, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke doznačuje Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za financije, proračun i društvene djelatnosti, na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-79

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr