SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

5.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici Općinskog vijeća od 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Programa odnosi se održavanje komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Vinodolske općine za komunalne djelatnosti:

·        Odvodnja atmosferskih voda,

·        Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

·        Održavanje nerazvrstanih cesta,

·        Održavanje javne rasvjete

Članak 2.

U 2021. godini za održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. izdvojeno je:

I. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Redovito čišćenje i održavanje zelenih površina i to:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II .ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih površina, u smislu odredaba Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnom redu, podrazumijeva se održavanje javnih prometnih površina (trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, pješačke staze…), javnih zelenih površina (parkovi, park-šume, dječja igrališta, okoliši javnih uređenih zelenih površina oko objekata, uređene zelene površine uz ceste i prometnice, javni rekreacijski i sportski prostori, obale rijeka, jezera i potoka), te ostalih površina (površine uz sportske objekte, rekreacijske objekte i slično, objekte koji su namijenjeni za javne priredbe, otvorene tržnice, groblja).

Program obuhvaća sve radove za održavanje parkova i nasata koja je potrebno tokom godine izvoditi u cilju urednosti i održavanja zelenih površina u centrima mjesta i to kontunirano i stručno od hortikulture do uređenja naprava u istima. Održavanje parkova i nasada povjeravaju se putem ugovora.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

III.ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Kroz redovno održavanje izvode se zahtjevi pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se i svi radovi na održavanju odnosno sanaciji udarnih rupa i lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta vrši trgovačko društvo temeljem provedenog javnog natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Tijekom 2021. godine planiralo se održavanje nerazvrstanih cesta i to kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

IV. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).

V. USLUGA TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OBJEKATA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VI. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

VIII. VETERINARSKE USLUGE

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Vinodolske općine bila su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 3.560.000,00 kuna, a izvršeno je ukupno 3.552.672,99 kuna.

Članak 4.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za
2021. godinu objavit će se u “Službenim novinama
Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-78

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr