SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 45. Četvrtak, 31. prosinca 2020.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN RH broj 29/19 i 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 39. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2020. godine donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za rad
političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću
Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito financiranje političkih aktivnosti za 2021. godinu, koja su planirana u Proračunu Grada Novog Vinodolskog za 2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se političkim strankama razmjerno broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu jedinice samouprave, kao i nezavisni vijećnici, prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakoga izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos od 326,80 kuna, a za svaku članicu Gradskog vijeća utvrđuje se jednaka mjesečna naknada u iznosu od 359,48 kuna.

Članak 4.

Primjenom članka 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama prema broju njihovih članova, kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 8             2.679,73 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 4       1.307,19 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1                         326,80 kn

- Primorsko-goranski savez 1                        326,80 kn

- Hrvatska narodna stranka

– liberalni demokrati 1                                  359,48 kn

Raspoređena sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se na žiro račun političke stranke, odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, tromjesečno u jednakim iznosima, odnosno, ako se završetak mandata ne poklapa sa završetkom tromjesečja, u tom se tromjesečju isplaćuje iznos razmjeran broju dana trajanja mandata.

Članak 5.

Sredstva raspoređena u skladu s ovom Odlukom doznačuje Upravni odjel financije i javnu nabavu.

Članak 6.

U pogledu korištenja sredstava, podnošenja financijskih izvještaja i drugih prava i obveza u vezi s provedbom ove Odluke političke stranke dužne su postupati u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma.

Članak 7.

Ova Odluka primjenjivat će se do stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

Klasa: 007-01/18-10/2

Ur. broj:2107/02-01-20-8

Novi Vinodolski, 29. prosinca 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2172&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr