SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

12.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (»Narodne novine« broj 71/10 i 136/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi
Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se djelatnosti, programi i aktivnosti kojima se osigurava poboljšana zdravstvena zaštita stanovnika. Programom se utvrđuju također djelatnosti i programi kojima se nastoji povećati opći životni standard socijalno ugroženih kućanstava s područja grada Krka.

Članak 2.

Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Raspored, odnosno isplatu sredstava iz članka 2. obavlja Jedinstveni upravni odjel na temelju pravovaljanih akata, ugovora i druge relevantne dokumentacije.

Raspodjela sredstava iz članka 2. stavak 1. točka 3. Socijalni program, realizirati će se na temelju odredbi Odluke o socijalnoj skrbi Grada Krka i sukladno odlukama Socijalnog vijeća Grada Krka.

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”, a stupa na snagu prvog dana od dana objave.

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-14

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr