SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

46.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 39/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 268. stavka 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 133/20 i 147/20), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici, održanoj 27. siječnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku o davanju
u zakup poslovnog prostora – (Viktor Simunović,
dr. med. – djelatnost obiteljske medicine)

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup poslovnog prostora Broj: 01-45/19-2-21, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Primorsko-goranske županije donijelo na 4. sjednici održanoj 12. studenog 2021. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-64

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr