SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

45.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19, 98/19 i 126/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine" broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 7. sjednici održanoj 27. siječnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini
Primorsko-goranske županije za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština) za 2022. godinu, a koja su osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu.

Članak 2.

Sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki godišnji iznos sredstava za svakog člana u Županijskoj skupštini tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova u Županijske skupštine prema konačnim rezultatima izbora.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola, političkim strankama i nezavisnim vijećnicima dodatno pripada i naknada u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Županijske skupštine.

Članak 3.

Za svakog člana Županijske skupštine utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 27.360,00 kuna (tromjesečni iznos od 6.840,00 kuna).

Utvrđuje se podzastupljenost ženskog spola s 30% članica u ukupnom broju članova Županijske skupštine.

Za svakog člana Županijske skupštine podzastupljenog spola utvrđuje se dodatno naknada od 2.736,00 kuna odnosno ukupni godišnji iznos od 30.096,00 kuna (7.524,00 tromjesečno).

Članak 4.

Političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Županijskoj skupštini raspoređuju se sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2022. godinu na način utvrđen člankom 2. ove Odluke, tromjesečno u jednakim iznosima kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Ukoliko dođe do promjene mandata člana u Županijskoj skupštini, posebno u odnosu na ostvarivanje prava na naknadu za podzastupljeni spol koja pripada političkim strankama i nezavisnim vijećnicima, odnosno dođe do promjene u spolnoj strukturi političke stranke koja ostvaruje pravo na redovito financiranje iz sredstva Županijskog proračuna za 2022. godinu, Županijska skupština ovlašćuje Župana da posebnim aktom uskladi promjenu visine sredstva koja pripadaju političkoj stranci.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. ove Odluke političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u Županijskoj skupštini doznačuje upravno tijelo u kojem se obavljaju poslovi za Županijsku skupštinu, tromjesečno na žiro račun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika, na sljedeći način:

• u veljači 2022. godine za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine;

• u travnju 2022. godine za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2022. godine;

• u srpnju 2022. godine za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2022. godine;

• u listopadu 2022. godine za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. godine.

Ukoliko se početak ili završetak mandata ne poklapa s početkom ili završetkom tromjesečja, u tom će se tromjesečju isplatiti iznos razmjeran broju dana trajanja mandata članova Županijske skupštine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/1

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-60

Rijeka, 27. siječnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr