SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA MATULJI

7.

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 27.siječnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Članak 2.

Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke određuju se kako slijedi:

                                   *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 32/19, 17/20 i 26/20).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-goranske županije''

KLASA: 011-01/21-01/0029

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0001

Matulji, 27. siječnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Matulji

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51211&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr