SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA MATULJI

4.

Na temelju članka 31. i 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018, 110/2018 i 32/2020), članka 13. Zakona o grobljima („Narodne novine“ broj 19/1998, 50/2012 i 89/2017) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 27.siječnja 2022. godine donijelo je

O D L U K U

o uvjetima i načinu obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja te o upravljanju grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija na grobljima, prijenos javnih ovlasti u obavljanju komunalne djelatnosti, određivanje osobe koja obavlja komunalnu djelatnost te upravlja grobljem, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenskim razmacima ukopa u popunjena grobna mjesta te način ukopa nepoznatih osoba, uvjeti i mjerila za utvrđivanje naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta te način predaje na upravljanje izgrađenih groblja ili grobnih mjesta.

Članak 2.

Kod obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 1. pored odredbi ove Odluke te Zakona o komunalnom gospodarstvu primjenjuje se Zakon o grobljima.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

1. Groblje je ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, komunalna infrastruktura i prateći objekti,

2. Pratećim objektima u smislu ove Odluke smatraju se
mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, krematoriji, prostorije za ispraćaj umrlih, sanitarni čvor i slično,

3. Grobno mjesto je prostor na kojem se formira grob za zemni ukop, grobnica u zemlji, grobnica u nišama te pretinac za urne, a može biti sa ili bez konstrukcije (okvira),

4. Pod opremom i uređajem grobnog mjesta smatra se nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik, znaci, ograda i slično. Oprema i uređaji grobnog mjesta smatraju se nekretninom i vlasništvo su korisnika grobnog mjesta, a kojima se može raspolagati sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i posebnim propisima.

5. Pod općim poljem u smislu ove Odluke smatra se posebni dio groblja određen

Planom rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, a koji je namijenjen za ukop isključivo jedne osobe,

6. Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do stupanja na snagu ove Odluke imale zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta.

Članak 4.

1) Na području Općine Matulji postoje slijedeća groblja: groblje Matulji, groblje Rukavac, groblje Brešca, groblje Veli Brgud, groblje Zvoneća i groblje Mune-Žejane.

2) O zatvaranju groblja, stavljanju groblja ili dijelova groblja izvan uporabe te premještanje groblja ili dijela groblja, Općinsko vijeće Općine Matulji donosi zasebne odluke sukladno Zakonu o grobljima.

3) Novoizgrađena groblja ili novoizgrađeni dijelovi groblja stavljaju se u uporabu nakon završetka investicije te se predaju na upravljanje i održavanje pravnoj osobi iz članka 8. ove odluke.

II. OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Članak 5.

1) Pod obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja groblja i krematorija podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje staza i puteva na groblju, održavanje mrtvačnica, dvorana za izlaganje na odru, prostorija za ispraćaj umrlih i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

2) Osim poslova iz stavka 1. ovog članka komunalna djelatnosti održavanje groblja i krematorija obuhvaća i čišćenje zemljišta, staza i puteva na groblju te uklanjanje otpada sa groblja.

3) Pod otpadom iz stavka 2.ovog članka smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja, te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Članak 6.

1) Komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija na grobljima iz članka 5. ove Odluke obavlja trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Jurdani, Jurdani 50b, OIB 30295003016.

2) Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. je dužno poslove iz članka 5. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom smislu ispravni, i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

3) Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. obvezno je svaku godinu izraditi Program održavanja groblja koji sadrži opis planiranih radova u procijenjenom obimu i troškovima za svako od groblja iz članka 4. ove Odluke.

III. UPRAVLJANJE GROBLJIMA

Članak 7.

Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela na korištenje grobnih mjesta, nadzor nad izvođenjem radova na groblju, način i raspored ukopa, planiranje uređenja i rasporeda grobova, premještanje ostataka preminulih iz napuštenog grobnog mjesta u zajedničku grobnicu, vođenje grobnih očevidnika o ukopu svih osoba na području Općine Matulji, utvrđivanje i naplata godišnje grobne naknade te naknade za dodjelu na korištenje grobnih mjesta i druge poslove sukladno Zakonu o grobljima.

Članak 8.

1) Grobljima iz članka 4. ove Odluke upravlja društvo Komunalac d.o.o. Jurdani, Jurdani 50b, OIB 30295003016 (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

2) Uprava groblja dužna je grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara te osigurati uređenje i održavanje groblja i grobnih mjesta kao i druge radnje na groblju na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama.

3) Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik, registar umrlih osoba, donijeti Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta, Odluku o pravilima ponašanja na groblju i ostale akte i propise predviđene Zakonom o grobljima i ovom Odlukom.

Članak 9.

Uprava groblja donosi Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta (u daljnjem tekstu Plan) koji sadržava plan svih groblja na području Općine Matulji, plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama i brojevima grobnih mjesta, grafički prikaz rasporeda, grobna mjesta za privremeni ukop, grobna mjesta namijenjena za potrebe ukopa preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i grobna mjesta za potrebe trajnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka vojnika, žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja pronađenih na području Općine Matulji.

Članak 10.

Upravi groblja prenose se javne ovlasti za rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonu o grobljima u postupcima dodjele na korištenje grobnog mjesta, utvrđivanja i naplate naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta te godišnje grobne naknade.

Članak 11.

Uprava groblja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu podnosi Općini Matulji izvještaj o svome radu koji sadrži podatke o broju dodijeljenih grobnih mjesta, broju ukopa, vrstama radova, troškovima održavanja i upravljanja, ostvarenim prihodima od naplaćenih naknada za korištenje grobnih mjesta i drugim prihodima.

Članak 12.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, dužna je pravovremeno izvijestiti nadležne službe Općine Matulji o potrebi poduzimanja odgovarajućih mjera radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg groblja ili izgradnje novog groblja.

Mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje

Članak 13.

1) Grobna mjesta dodjeljuju redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Planu i raspoloživim mjestima, a na način da se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji uvažiti želje korisnika.

2) Pravo ukopa imaju osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području Općine Matulji ili koje su porijeklom sa područja Općine Matulji.

3) Iznimno od stavka 2.ovog članka, pravo ukopa imaju osobe koje u trenutku smrti nisu imale prebivalište na području Općine Matulji ili koje nisu porijeklom sa područja Općine Matulji, u slučaju dovoljnog broja slobodnih grobnih mjesta na pojedinom groblju te uz prethodnu suglasnost Općine Matulji.

4) Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti sa obrazloženjem dostavlja Uprava groblja.

Članak 14.

1) O dodjeli na korištenje grobnog mjesta, po zahtjevu stranke, Uprava groblja donosi rješenje.

2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu upravnom tijelu Općine Matulji nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 15.

1) Korisnik može trećoj osobi ugovorom ustupiti svoje pravo korištenja grobnog mjesta.

2) Osoba koja je stekla pravo korištenja grobnog mjesta dužna je o pravnom poslu iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Upravu groblja najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog sklapanja, radi donošenja novog rješenja o dodjeli na korištenje te radi upisa nastale promjene u grobni očevidnik.

Članak 16.

1) Korisnik se može odreći korištenja grobnog mjesta na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg podnosi Upravi groblja.

2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Upravi groblja stavlja izvan snage rješenje o dodjeli na korištenje grobnog mjesta, odnosno postojeći ugovor o korištenju grobnog mjesta sporazumno se raskida.

3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži i izjavu o preuzimanju posmrtnih ostataka ili o odricanju od posmrtnih ostataka koji se nalaze u grobnom mjestu. U slučaju odricanja od posmrtnih ostataka iste zbrinjava Upravi groblja zajedničkoj kosturnici.

Članak 17.

1) Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti samo na način određen Zakonom o grobljima kada se radi o napuštenim grobovima.

2) Neće se smatrati napuštenim grobovima, u smislu Zakona o grobljima:

- grobovi iz članka 11. stavka 3. Zakona o grobljima,

- grobovi osoba koje su značajne za Općinu Matulji jer su stekle izvanredne zasluge na znanstvenom, kulturnom i političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine,

- grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u Domovinskom ratu.

Naknada za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

Članak 18.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Članak 19.

1) Visinu naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta određuje Uprava groblja cjenikom.

2) U slučaju dodjele na korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta, naknada iz stavka 1. ovog članka sadrži i iznos stvarnih troškova izgradnje po grobnom mjestu obračunatih ovisno o vrsti grobnog mjesta.

3) Iznos stvarnih troškova izgradnje iz stavka 2.ovog članka obuhvaća sve troškove izgradnje (projektiranje, otkup zemljišta, izvođenje radova) umanjene za troškove ugradnje opreme groba ako su ti troškovi dio same investicije.

4) Visina troškova iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se odlukom o dodjeli na upravljanje novoizgrađenog groblja odnosno novoizgrađenih grobnih mjesta iz članka 31. ove Odluke.

5) Uprava groblja cjenik iz stavka 1. ovog članka donosi uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 20.

1) Kod dodjele na korištenje grobnog mjesta za potrebe ukopa umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, naknada iznosi 50% naknade iz članka 19. ove Odluke.

2) Pravo na plaćanje naknade iz stavka 1.ovog članka ne ostvaruje se u slučaju ukopa umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji, uključujući i članove njihove uže i šire obitelji, imaju na korištenju grobno mjesto ili su ustupili nekome na korištenje grobno mjesto.

Članak 21.

1) Naknada iz članka 19. ove Odluke plaća se u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o davanju na korištenje grobnog mjesta, a prije stupanja u posjed grobnog mjesta.

2) Iznimno, naknada se može platiti obročno do 24 mjesečna obroka.

3) Uvjete i način ugovaranja obročne otplate naknade utvrđuje vlastitim aktom Uprava groblja.

Članak 22.

1) Uprava groblja dužna je za novoizgrađena grobna mjesta Općini Matulji isplatiti 90% naplaćenog iznosa naknade za korištenje tih grobnih mjesta utvrđene prema odredbama članka 19.stavak 2. i 3. ove Odluke.

2) U roku od sedam (7) dana od isteka mjeseca u kojemu je naknada iz članka 1. ovog članka naplaćena, Uprava groblja Općini Matulji dostavlja izvješće o naplaćenoj naknadi za dodjelu na korištenje grobnih mjesta koje mora sadržavati sljedeće podatke:

- Vrsta grobnog mjesta

- Korisnik

- Datum dodjele (rješenja)

- Utvrđeni iznos naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

- Naplaćen iznos naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta

3) Na temelju izvješća iz stavka 2.ovog članka, Općina Matulji ispostavlja Upravi groblja račun za uplatu iznosa iz stavka 1.ovog članka sa rokom plaćanja od 8 (osam) dana od dana primitka računa.

4) Iznos u visini od 10% naplaćenog iznosa naknade za korištenje novoizgrađenih grobnih mjesta utvrđene prema odredbama članka 19.stavak 2. i 3. ove Odluke, koji se ne isplaćuje Općini Matulji, prihod je Uprave groblja koji se koristi za investicijsko održavanje groblja te poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu naknade iz članka 19.ove Odluke.

Članak 23.

1) Ukoliko se korisniku grobnog mjesta prilikom dodjele na korištenje grobnog mjesta predaje u posjed i ugrađena oprema groba dužan je za nju platiti naknadu.

2) Naknada iz stavka 1. ovog članka se utvrđuje na bazi stvarnih troškova.

3) Visina naknade za isporučenu opremu groba utvrđuje se aktom Općinskog načelnika iz članka 31. ove Odluke, a plaća se temeljem ispostavljenog računa Općine Matulji.

4) Uprava groblja obvezna je obavijestiti Općinu Matulji o dodijeljenom grobnom mjestu, koje sadrži i opremu groba, u roku od sedam (7) dana od dana donošenja rješenja iz članka 21. ove Odluke

Godišnja grobna naknada

Članak 24.

1) Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća godišnju grobnu naknadu.

2) Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava groblja cjenikom, na bazi procjene troškova održavanja i uređenja groblja prema Programu iz članka 6. stavka 3. ove Odluke, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

3) Godišnja grobna naknada plaća se po računu koji ispostavlja Uprava groblja najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za tekuću godinu.

Članak 25.

1) Grobno mjesto (zemljano) za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u isto, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u zajedničku grobnicu, grobnu nišu ili pretinac te mauzolej (kapelu) sukladno Zakonu o grobljima.

2) Protekom roka od 30 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim, Uprava groblja će u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na mrežnim stranicama Uprave groblja objaviti poziv za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 90 dana od dana objave poziva.

3) Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 2. ovog članka moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

Članak 26.

Opremu i uređaje grobnog mjesta iz članka 25. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno stavku 3. istog članka ove Odluke, Uprava groblja uređuje te grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno odredbi članaka 13. i 14. ove Odluke uz naplatu naknade za opremu i uređaje istoga po tržišnoj cijeni.

Način i raspored ukopa

Članak 27.

Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica, koje se nakon ukopa na odgovarajući način zatvaraju, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kad su popunjene sve police.

Članak 28.

1) Nepoznate osobe ukapaju se u zajedničko grobno mjesto, na način uobičajen mjesnim prilikama, osiguravajući pritom poznate podatke o nepoznatoj osobi (dob, spol, datum smrti) na odgovarajući način.

2) Zajedničko grobno mjesto u smislu ove Odluke je grobno mjesto (grobnica odnosno grob) namijenjen za ukop osoba koje nisu bili korisnici grobnog mjesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom korištenja članova njihove obitelji.

3) Za ukop u zajedničko grobno mjesto plaća se naknada sukladno Cjeniku Uprave groblja, a trošak pogreba nepoznate osobe odnosno osobe kojoj nisu poznati nasljednici (zakonski ili oporučni) snosi Općina Matulji.

Članak 29.

Pravo korištenja grobnog mjesta na općem polju limitirano je rokom od 15 godina i navedeni rok nije moguće produljiti, za isto pravo ne plaća se grobna naknada a opremom navedenog grobnog mjesta smatra se i dozvoljava isključivo oznaka pokojnika.

Članak 30.

Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom i drvenom) lijesu, i to najduže do šest (6) mjeseci.

IV. IZGRADNJA NOVIH GROBLJA ILI GROBNIH MJESTA

Članak 31.

1) Groblja, dijelove groblja odnosno nova grobna mjesta na postojećim grobljima gradi Općina Matulji.

2) Izgradnja groblja obuhvaća radove na izgradnji grobnih mjesta, zajedničkih dijelova groblja, mrtvačnice, krematorija, hortikulturi, parkiralištima, a u pravilu ne uključuje ugradnju opreme groba.

3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, kod izgradnje grobnih mjesta u nišama, investicija može uključivati i ugradnju nadgrobne ploče kao opreme groba.

4) Po dovršetku izgradnje, novoizgrađena groblja odnosno grobna mjesta daju se na upravljanje Upravi groblja odlukom Općinskog načelnika.

5) U odluci iz stavka 4. utvrđuje se naziv groblja, popis grobnih mjesta po vrstama, visina troškova izgradnje, iznos utrošenog komunalnog doprinosa, vrijednost troškova ugrađene opreme grobova (ako je ugradnja opreme dio investicije).

Članak 32.

1) Za potrebe ukopa preminulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kao i za potrebe trajnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka vojnika, žrtava rata i žrtava poslijeratnog razdoblja pronađenih na području Općine Matulji, osiguravaju se posebna mjesta na grobljima.

2) Grobna mjesta iz stavka 1.ovog članka utvrđuju se odlukom Općinskog načelnika.

Izvođenje radova na groblju i na održavanju grobnih mjesta

Članak 33

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkim pravilima.

Članak 34.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodnog ishođenja Odobrenja od strane Uprave groblja, osim u slučaju kada je investitor Općina Matulji.

Članak 35.

Pri izvođenju radova na uređenju ili izgradnji grobnih mjesta ili opreme groba i drugih radova na groblju, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

- radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja,

- građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu upotrebu groblja,

- u slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.

Članak 36.

Upravlja groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radom bez prethodnog Odobrenja iz članka 34. ili radove obavlja suprotno odredbama članka 35. ove Odluke.

Članak 37.

1) Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.

2) Nadgrobni spomenici moraju biti izrađeni od trajnog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu s okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

3) Svako grobno mjesto mora biti označeno prikladnim nadgrobnim znakom koji mora sadržavati podatke o umrloj osobi te godinu ukopa.

Članak 38.

1) Korisnici grobnih mjesta dužni su grobna mjesta koja koriste uređivati na primjeren način, te održavati red i čistoću na način da ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

2) Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te su o tome dužni izvijestiti Upravu groblja.

V. FINANCIRANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI I POSLOVA UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 39.

1) Troškovi obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 5. ove odluke te troškovi upravljanja grobljem iz članka 7. ove Odluke financiraju se u pravilu, iz godišnje grobne naknade, naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta te drugih prihoda od upravljanja grobljem.

2) U slučaju da prihodi iz stavka 1. ovog članka nisu dostatni za pokriće svih procijenjenih troškova utvrđenih Programom iz članka 6. stavak 3. ove Odluke, nedostajuća sredstva osiguravaju se Proračunom Općine Matulji te planiraju Programom održavanja komunalne infrastrukture.

VI. NADZOR I KAZNENE ODREDBE

Članak 40.

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju komunalni redari Općine Matulji.

Članak 41.

1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se Uprava groblja ako:

- komunalnu djelatnost održavanja groblja i krematorija ne obavlja kontinuirano, na način da groblje i objekti na groblju budu uredni i čisti, u funkcionalnom smislu ispravni, i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima (članak 6. st. 2.),

- ako ne izradi Program održavanja groblja koji sadrži opis planiranih radova u procijenjenom obimu i troškovima za svako od groblja iz članka 4. ove Odluke (članak 6. st. 3.),

- ako grobljima ne upravlja pažnjom dobrog gospodara te ne osigurava uređenje i održavanje groblja i grobnih mjesta kao i druge radnje na groblju na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama (članak 8. st. 2),

- ako ne vodi grobni očevidnik, registar umrlih osoba ili ne donese planove uređenja, održavanja i rasporeda grobova, odluku o pravilima ponašanja na groblju i ostale akte i propise predviđene Zakonom o grobljima i ovom Odlukom(članak 8. st. 3.),

2) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 42.

1) Novčanom kaznom od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti će se pravna osoba ako:

- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta protivno odredbi članka 36. ove Odluke,

- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi Odobrenje Uprave groblja iz članka 35. ove Odluke,

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan člankom 39. ove Odluke.

2) Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.

Članak 43.

1) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba:

- ako izvodi radove na izgradnji grobnog mjesta protivno odredbi članka 36. ove Odluke,

- ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi Odobrenje Uprave groblja iz članka 35. ove Odluke,

- ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan člankom 39. ove Odluke.

2) Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka komunalni redar može naplatiti kaznu na licu mjesta u iznosu od 300,00 kuna.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o upravljanju grobljima Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 17/99).

Članak 45.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 011-01/22-01/0024

URBROJ: 2170-27-01/1-22-0003

Matulji, 27. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr