SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA MATULJI

3.

Na temelju članka 66. i članka 68. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom, („Narodne novine“ broj 84/21) - u daljnjem tekstu: „Zakon“ te članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji dana 27.siječnja 2022.godine donijelo je

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge sakupljanja
komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Odluka)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuje sljedeće:

1. određivanje pravne osobe koja pruža javnu slugu sakupljanja komunalnog otpada (davatelj javne usluge)

2. kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada,

3. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada,

4. najmanju učestalost odvoza komunalnog otpada prema područjima,

5. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

6. područje pružanja javne usluge,

7. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena,

8. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada,

9. odredbe o načinu pojedinačnog korištenja javne usluge,

10. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika,

11. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge,

12. način određivanja udjela korisnika usluge u zajedničkom spremniku u slučaju kada su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima,

13. odredbe o ugovornoj kazni

14. opće uvjete ugovora s korisnicima,

15. odredbe o provedbi ugovora u slučaju nastupanja izvanrednih okolnosti (viša sila)

16. kriterij za određivanje korisnika usluge u čije ime jedinica lokalne samouprave preuzima obvezu sufinanciranja cijene javne usluge,

17. način pružanja usluga u reciklažnom dvorištu,

18. odredbe o količini glomaznog otpada koji se preuzima u okviru javne usluge,

19. odredbe o načinu i količinama preuzimanja otpada od orezivanja zelenila te ostalih vrsta otpada,

20. odredbe o informiranju javnosti,

21. nadzor nad primjenom Odluke.

Članak 2.

Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Matulji (u daljnjem tekstu: Općina) je trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o., sa sjedištem u Jurdanima, Jurdani 50b, OIB 30295003016, (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 3.

Kriterij obračuna količine miješanog komunalnog otpada je volumen spremnika izražen u litrama i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju koje je korisnik javne usluge predao na pražnjenje.

STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 4.

(1) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje miješanog komunalnog otpada su plastični spremnici sive boje sa sivim poklopcem ili na drugi način odgovarajuće označeni spremnici volumena 60 litara, 90 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 660 litara i 1.100 litara te vrećice kapaciteta 30 i 60 litara.

(2) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje reciklabilnog otpada su plastični spremnici sive boje sa magenta poklopcem ili na drugi način odgovarajuće označeni spremnici volumena 60 litara, 90 litara, 120 litara, 240 litara, 360 litara, 660 litara i 1.100 litara i vrećice kapaciteta 30 i 60 litara.

(3) Tipizirani standardizirani spremnici za prikupljanje biootpada su plastični spremnici smeđe boje, volumena 26, 40 i 60 litara.

(4) Volumen spremnika za korisnike usluge utvrđuje se izjavom/ugovorom o načinu korištenja javne usluge, pri čemu se na prijedlog korisnika usluge može ugovoriti samo spremnik jednog od standardnih volumena, iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka Odluke.

(5) Ukoliko korisnicima usluge koji koriste spremnike volumen prikupljenog komunalnog otpada premašuje volumen spremnika, moraju višak prikupljenog komunalnog otpada odlagati u vrećice za odlaganje dodatnog otpada koje se kupuju kod Davatelja usluge.

Članak 5.

(1) Spremnici moraju imati oznaku naziva vrste otpada za koju je spremnik namijenjen, oznaku Davatelja usluge i barkod ili RFID čip koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružen korisniku usluge i obračunskom mjestu.

(2) Na zajedničkom spremniku oznaka korisnika usluge (barkod ili RFID čip) može biti zajednička oznaka koja je pridružena svim korisnicima javne usluge koji koriste zajednički spremnik.

(3) Vrećice za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada označavaju se barkodom Korisnika usluge kojemu su dodijeljene i imaju istaknutu oznaku volumena.

NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 6.

(1) Broj planiranih primopredaja spremnika za miješani komunalni otpad određuje se za cijelo područje Općine Matulji s minimalnom učestalošću jednom tjedno.

(2) Broj planiranih primopredaja spremnika za biootpad određuje se za cijelo područje Općine Matulji s minimalnom učestalošću jednom tjedno u vremenskom razdoblju 01. listopada do 30. travnja te dva puta tjedno u vremenskom razdoblju 1. svibnja do 30. rujna.

(3) Broj planiranih primopredaja spremnika za reciklabilni komunalni otpad određuje se za cijelo područje Općine Matulji s minimalnom učestalošću jednom u 2 tjedna.

(4) Izuzetno od stavka 1., 2. i 3. ovog članka, Općinski načelnik može zasebnom odlukom odrediti veću učestalost odvoza pojedinih vrsta otpada za pojedino područje ukoliko se navedeno pokaže neophodnim (turistička sezona i sl.), u kojem slučaju će odrediti i uvjete pružanja predmetne usluge pri čemu se troškovi povećanog broja podmiruju iz Proračuna Općine Matulji (korištenje vozila i radnika) dok korisnici usluge plaćaju cijenu za količinu predanog miješanog komunalnog otpada iz članka 9. ove Odluke.

(5) Korisnik usluge može o svom trošku posebno s Davateljem usluge ugovoriti veći broj tjednih primopredaja komunalnog otpada za svoje potrebe o čemu Davatelj usluge i korisnik usluge sklapaju ugovor kojim reguliraju svoja međusobna prava i obveze. Davatelj usluge ne može ugovoriti uslugu po nepovoljnijim uvjetima od onih predviđenim cjenikom te pravilima ove Odluke.

(6) Korisnik usluge može od Davatelja usluge naručiti dodatni odvoz komunalnog otpada prema cjeniku Davatelja usluge i odredbama ove Odluke. Naručenu uslugu dodatnog odvoza komunalnog otpada iz ovog stavka na teret korisnika usluge Davatelj usluge dužan je pružiti najkasnije slijedeći dan od dana pisane ili telefonske narudžbe.

OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 7.

1) Obračunsko razdoblje na koje se odnosi obračun iznosa cijene javne usluge i ukupne cijene javne usluge je mjesec dana.

2) Obračunsko razdoblje ne mora se poklapati s kalendarskim mjesecom te se isto naznačuje na računu.

PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE

Članak 8.

Područje pružanja javne usluge je teritorijalno područje Općine Matulji.

IZNOS CIJENE OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE S OBRAZLOŽENJEM NAČINA NA KOJI JE ODREĐENA

Članak 9.

(1) Ukupna cijena javne usluge je zbroj cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU) i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

(2) Iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada obračunava se prema izrazu:

C = JCV X BP X U

pri čemu je:

C – cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada izražena u kunama,

JCV – jedinična cijena za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog izražena u kunama,

BP – broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju,

U – udio korisnika usluge u korištenju volumena spremnika.

(3) Iznos cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini trošak obrade otpada.

(4) Kriterij za određivanje preuzete količine otpada je volumen spremnika koji se predaje na preuzimanje Davatelju usluge i broj pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju.

(5) Na području pružanja javne usluge primjenjuje se:

1. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika kućanstvo te

2. jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

(6) Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike razvrstane u kategoriju kućanstvo čine troškovi pružanja javne usluge, utvrđeni sukladno Zakonu kojim se uređuje gospodarenje otpadom, izuzev troška zbrinjavanja otpada, raspoređeni na korisnike javne usluge razvrstane u kategoriju kućanstvo i iznosi 49,50 kn neto.

(7) Iznos cijene obvezne minimalne javne usluge za korisnike razvrstane u kategoriju koja nije kućanstvo čini umnožak cijene obvezne minimalne javne usluge iz stavka 6. ovog članka i koeficijenta pripadajuće kategorije koja nije kućanstvo.

(8) Koeficijent iz stavka 7.ovog članka određuje se na osnovu opterećenja troškova pružanja javne usluge po načelu „onečišćivač plača“ te iznosi kako slijedi:

                                    *datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

(9) Korisnik usluge koji sukladno odredbama Zakona dokaže da trajno ne koristi nekretninu kao obračunsko mjesto uz čije korištenje se vezuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biootpada nije u obvezi plaćati javnu uslugu.

(10) Na zahtjev korisnika usluge, Davatelj usluge je pretpostavke iz stavka 9. ovog članka dužan utvrditi iz vlastitih evidencija ukoliko su mu predmetni podaci dostupni ili iz evidencija osobe koja za Davatelja usluge vodi poslove obračuna i naplate usluge.

ODREDBE O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA I POSTUPANJU PO PRIGOVORU GRAĐANA NA NEUGODU UZROKOVANU SUSTAVOM SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

Članak 10.

1) Davatelj usluge je dužan omogućiti korisniku usluge podnošenje pisanog prigovora na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada, u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte, ili elektroničke pošte.

(2) Davatelj usluge je dužan u poslovnim prostorijama, na svojoj mrežnoj stranici te na ispostavljenom računu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja prigovora iz stavaka 1.

(3) Davatelj usluge dužan je odgovor na prigovor korisnika usluge odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka prigovora iz stavka 1.

ODREDBE O NAČINU POJEDINAČNOG KORIŠTENJA JAVNE USLUGE

Članak 11.

(1) Davatelj usluge je dužan pružati, a korisnik usluge je dužan koristiti javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada u skladu sa standardom prema kojem korisniku usluge mora biti osigurana mogućnost primopredaje komunalnog otpada, putem spremnika sa odloženim komunalnim otpadom, na mjestu primopredaje otpada uz njegovo obračunsko mjesto.

(2) Korisnik usluge kao fizička osoba može svoj proizvedeni biootpad otpad neposredno obraditi biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad djelomično ili u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge.

(3) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka Davatelj usluge može odlučiti da pojedini korisnik usluge može koristiti vrećice za predaju miješanog komunalnog otpada i biootpada.

(4) Davatelj usluge, uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća donosi Opće uvjete isporuke javne usluge kojima se detaljnije uređuje odnos Davatelja i korisnika usluga vezano uz proceduru dostave ugovora s korisnicima usluga, dostave dokaza o korištenju/nekorištenju nekretnine/a uključujući i referentno obračunsko razdoblje, proceduru utvrđivanja i naplate ugovorne kazne, obračun i plaćanje javne usluge, (dostavu računa i dr.) te zaštitu prava korisnika usluge djelovanjem Povjerenstva za reklamacije potrošača.

(5) U slučaju iz stavka 2.ovog članka korisnik usluge dostavlja Davatelju usluge izjavu da će svoj proizvedeni biootpad otpad neposredno obraditi biološkom aerobnom obradom (kompostiranje) za svoje potrebe.

Članak 12.

(1) Davatelj usluge korisnicima usluge dostavlja na njihov zahtjev na korištenje spremnik za prikupljanje miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada i biootpada. Vrećice, kao zamjenu za spremnik, Davatelj usluge dostavlja korisniku usluge u količini dostatnoj minimalno za jedno mjesečno obračunsko razdoblje.

(2) Korisnik usluge može zatražiti od Davatelja usluge da mu se naplatno dodijeli dodatni spremnik(e) ukoliko mu dostavljeni nije dostatan.

(3) Korisnik usluge ovlašten je, bez naknade, jednom godišnje zatražiti zamjenu svog spremnika za spremnik manjeg ili većeg volumena pod uvjetom da spremnik korisnika usluge koji se vraća davatelju usluge nije oštećen.

(4) Davatelj usluge je dužan korisniku spremnik(e) dostaviti u roku od 8 dana od dana postavljenog zahtjeva. Ukoliko spremnik zatražene zapremnine nije dostupan, Davatelj usluge je dužan pribaviti spremnik zatražene zapremnine te ga dostaviti korisniku usluge u najkraćem roku.

Članak 13.

(1) Preuzimanje spremnika s otpadom vrši se na mjestu za primopredaju koje se mora nalaziti uz prometnicu ili prilazni put kako bi Davatelj usluge mogao nesmetano preuzeti otpad u svoje vozilo za sakupljanje otpada.

(2) Mjesto za primopredaju spremnika mora se nalaziti na javnoj površini, a može se nalaziti i u okućnici nekretnine korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem Davatelj usluge preuzima otpad.

(3) Isto mjesto za primopredaju spremnika može biti predviđeno za više susjednih obračunskih mjesta korisnika usluge ili korisnika usluge koji su u neposrednoj blizini, a koju okolnost su korisnici usluge dužni izričito ugovoriti s Davateljem usluge.

(4) Mjesta za primopredaju spremnika s otpadom mogu biti određena adresom nekretnine korisnika usluge ako se ono nalazi u okućnici zgrade korisnika usluge uz prometnicu ili prilazni put na kojem se vrši skupljanje otpada ili opisnom oznakom dijela javne površine.

(5) Ukoliko se komunalni otpad prikuplja vrećicama, mjesto preuzimanja vrećica definirano je kao i mjesto preuzimanja spremnika.

Članak 14.

(1) Korisnici usluge dužni su popunjene spremnike/vrećice s komunalnim otpadom iznijeti u vremenu od 21,00 sat prethodnog dana do 7,00 sati ujutro u danu koji je na tom području predviđen za odvoz otpada,

(2) Otpad mora biti složen u spremnik bez sabijanja, tako da prilikom pražnjenja sav otpad gravitacijski ispadne iz posude.

(3) Korisnik ili korisnici usluge, moraju na ugovorenom mjestu za primopredaju miješanog komunalnog otpada i biootpada (do trenutka dok Davatelj usluge ne započne s odvojenim sakupljanjem biootpada), spremnik ostaviti u cijelosti popunjen s otpadom, a ako ostave za primopredaju nepopunjen (prazan) spremnik ili djelomično popunjen spremnik smatrat će se da se preuzima u cijelosti popunjen spremnik s miješanim komunalnim otpadom i biootpadom.

(4) Izuzetno od odredbe stavka 1. ovog članka, teško pokretne osobe i druge osobe s teškoćama u kretanju kao korisnici usluge imaju pravo svoj miješani komunalni otpad i biootpad (do trenutka dok Davatelj usluge ne započne s odvojenim sakupljanjem biootpada) Davatelju usluge predavati u vrećici na određenom mjestu primopredaje ukoliko su jedini član domaćinstva koji predstavlja korisnika kućanstvo (a ne koristi/e tuđu njegu ili skrb druge osobe) ili je jedina osoba kod korisnika koji nije kućanstvo. Davatelj usluge dužan je udovoljiti pisanom zahtjevu ili prijedlogu korisnika usluge za preuzimanje miješanog komunalnog otpada i biootpada u vrećici na određenom mjestu primopredaje ako su dostavljeni dokazi o otežanoj pokretnosti osobe (medicinska dokumentacija, potvrda ili izjava ovlaštenog liječnika ili nadležne ustanove, potvrde i uvjerenja drugih nadležnih tijela).

(5) Korisnicima usluge kojima je manipulacija spremnikom znatno otežana zbog konfiguracije terena ili javne površine koja vodi do nekretnine korisnika usluge (npr. stubišta ili sl.), Davatelj usluge može, na zahtjev, zbog lakšeg prijenosa komunalnog otpada do mjesta primopredaje, omogućiti primopredaju komunalnog otpada u vrećicama. Pretpostavke znatno otežane manipulacije spremnikom mogu se utvrđivati dokumentacijom, očevidom, fotografijama ili drugim odgovarajućim dokazom.

(6) Davatelj usluge je dužan preuzeti cjelokupni otpad odložen u spremnik korisnika usluge, a ukoliko to propusti učiniti, najkasnije slijedeći dan od trenutka prijave nedostatka pružene usluge od strane korisnika usluge.

(7) Korisnik ili korisnici usluge mogu zatražiti da im Davatelj usluge o njihovom trošku, osigura zaključavanje poklopca spremnika, radi onemogućavanja trećim osobama da neovlašteno odlažu otpad u spremnik kojeg ovlašteno koristi samo korisnik ili korisnici usluge. Prilikom primopredaje otpada poklopac spremnika mora biti otključan kako bi Davatelj usluge mogao preuzeti otpad osim ako Davatelj usluge ima mogućnost samostalno otključati ugrađeni mehanizam. Davatelj usluge je dužan nabaviti bravicu te istu ugraditi na spremnik korisnika usluge u roku od 10 dana od dana zahtjeva.

(8) Korisnik usluge ovlašten je spremnik zaključati i mehanizmom po svom izboru kojeg nije pribavio i ugradio Davatelj usluge, ali je Davatelju usluge pritom dužan omogućiti u trenutku primopredaje preuzimanje komunalnog otpada iz otključanog spremnika jer u protivnom usluga neće biti izvršena.

Članak 15.

(1) Davatelj usluge dužan je najkasnije do 15. prosinca tekuće godine dostaviti svakom korisniku usluge kalendar odvoza komunalnog otpada za iduću godinu s naznakom termina odvoza za pojedina naselja u pojedinim obračunskim razdobljima godine.

(2) Kalendar je Davatelj usluge dužan objaviti i na svojim mrežnim stranicama.

ODREDBE O NAČINU KORIŠTENJA ZAJEDNIČKOG SPREMNIKA

Članak 16.

(1) Udio korisnika usluge u korištenju volumena spremnika kada jedan korisnik samostalno koristi spremnik je jedan.

(2) U višestambenim zgradama u kojima ima dva i više vlasnika posebnih dijelova nekretnine kao korisnika usluge, korisnici usluge mogu koristiti zajedničke spremnike za prikupljanje otpada, s time da o udjelu svakog korisnika u korištenju spremnika, korisnici usluge odlučuju sporazumno. Ova odredba primjenjuje se i na slučajeve iz čl. 13 st. 3. Odluke.

(3) Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje Davatelj usluge, osim za korisnike usluge koji zaduže vlastite spremnike.

(4) U višestambenim zgradama u kojima postoji 10 (deset) i više korisnika usluga može se koristiti više zajedničkih spremnika, o čemu odlučuje Davatelj usluge.

(5) Zbroj udjela svih Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određenih međusobnim sporazumom ili prijedlogom Davatelja sluge, mora uvijek iznositi jedan.

(6) Više korisnika usluge kojima se može komunalni otpad preuzimati na istom primopredajnom mjestu, uključujući i situacije predviđene odredbom čl. 13 st. 3 Odluke, mogu koristiti zajednički spremnik, ukoliko su postigli sporazum o udjelu svakog od njih u istom.

(7) Sporazumu korisnici usluge moraju priložiti popis svih korisnika koji koriste zajednički spremnik s adresama.

ODREDBE O PRIHVATLJIVOM DOKAZU IZVRŠENJA JAVNE USLUGE ZA POJEDINOG KORISNIKA USLUGE

Članak 17.

Dokaz o izvršenju javne usluge preuzimanja komunalnog otpada i broja pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju je digitalna evidencija Davatelja usluge kojom se evidentiraju očitanja barkoda ili RFID taga, kod preuzimanja istog na obračunskom mjestu korisnika usluge.

Članak 18.

(1) Davatelj usluge vodi evidenciju o preuzetom komunalnom otpadu te je dužan korisniku usluge izdati obavijest o preuzetom komunalnom otpadu putem elektroničke pošte ili aplikacije ako korisnik takvu uslugu zatraži.

(2) Evidencija o preuzetom miješanom komunalnom otpadu i biootpadu sadrži podatke o:

- korisniku usluge,

- korištenju javne usluge za obračunsko mjesto,

- broj pražnjenja spremnika/vrećica u svakom obračunskom razdoblju.

(3) Davatelj usluge dužan je na zahtjev Općine Matulji dostaviti podatke kojima raspolaže temeljem evidencije iz stavka 1. ovog članka.

NAČIN ODREĐIVANJA UDJELA KORISNIKA USLUGE U SLUČAJU KADA SU KORISNICI USLUGE KUĆANSTVA I PRAVNE OSOBE ILI FIZIČKE OSOBE - OBRTNICI I KORISTE ZAJEDNIČKI SPREMNIK, A NIJE POSTIGNUT SPORAZUM O NJIHOVIM UDJELIMA

Članak 19.

Ako nije postignut sporazum o udjelu u korištenju zajedničkih spremnika, udio svakog Korisnika usluge u zajedničkom spremniku određuje Davatelj usluge osim za korisnike usluge koji zaduže vlastite spremnike.

UGOVORNA KAZNA

Članak 20.

(1) Ugovorna kazna je iznos određen ovom Odlukom, čije su odredbe koje se odnose na pružanje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada bitni sastojak ugovora o korištenju javne usluge, a kojeg je korisnik usluge dužan platiti u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza.

(2) Iznos ugovorne kazne mora biti razmjeran troškovima uklanjanja posljedica takvog postupanja, a najviše do iznosa godišnje cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU).

(3) Korisnik usluge dužan je platiti ugovornu kaznu u slučajevima i iznosima kako slijedi:

1. ne koristi javnu uslugu putem zaduženog spremnika u iznosu od 12xCMJU,

2. ne omogući davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini u iznosu od 5xCMJU,

3. postupa s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i dovodi do rasipanja otpada oko spremnika ili pojave neugodnih mirisa u iznosu od 5xCMJU,

4. ne predaje odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni otpad i glomazni otpad u iznosu od 7xCMJU,

5. u spremnik ili vrećicu odlaže drugu vrstu otpada od one za koju su oznakom namijenjeni taj spremnik ili vrećicu 7xCMJU

6. ne dostavi Davatelju javne usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge u iznosu od 5xCMJU,

(4) Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik, razmjerno udjelima u korištenju spremnika.

(5) Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu.

Članak 21.

(1) Radnici Davatelja usluge utvrđuju je li određeni korisnik usluge postupio protivno ugovoru, odnosno je li korisnik usluge dužnik plaćanja ugovorne kazne.

(2) Dokaz da je korisnik usluge postupio protivno ugovoru je fotografski zapis/video snimak spremnika ili otpada na obračunskom mjestu. Na fotografskom zapisu/video snimku potrebno je da obračunsko mjesto korisnika usluge bude jasno vidljivo kao i okolnost koja je osnova za primjenu ugovorne kazne.

OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Obveze Davatelja usluge

Članak 22.

Davatelj usluge je dužan:

1. gospodariti s odvojeno sakupljenim komunalnim otpadom, uključujući preuzimanje i prijevoz tog otpada, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom i način na koji ne dovodi do miješanja odvojeno sakupljenog komunalnog otpada s drugom vrstom otpada ili otpadom koji ima drukčija svojstva,

2. pružati javnu uslugu u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,

3. snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom, osim troškova postupanja s reciklabilnim komunalnim otpadom koji se sastoji pretežito od otpadne ambalaže,

4. osigurati korisniku usluge spremnike za primopredaju komunalnog otpada,

5. preuzeti sadržaj spremnika od korisnika usluge, i to odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad i glomazni otpad,

6. osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,

7. osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge neovisno o broju korisnika usluge koji koriste zajednički spremnik,

8. predati sakupljeni reciklabilni komunalni otpad osobi koju odredi Fond,

9. voditi evidencije propisane člankom 82. Zakona,

10. na spremniku održavati natpis i oznaku iz članka 69. stavak 2. Zakona,

11. osigurati sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge,

12. predati miješani komunalni otpad u centar za gospodarenje otpadom sukladno Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

13. obračunati cijenu javne usluge na način propisan Zakonom, Odlukom i cjenikom iz članka 77. Zakona,

14. na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu kojim se uređuje porez na dodanu vrijednost,

15. na spremnik za primopredaju komunalnog otpada kod korisnika usluge staviti natpis s nazivom davatelja usluge, oznaku koja je u Evidenciji o preuzetom komunalnom otpadu pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu i naziv vrste otpada za koju je spremnik namijenjen,

16. voditi evidenciju prihoda i rashoda od javne usluge tako da je u svakom trenutku moguće utvrditi postojeće prihode i rashode od javne usluge,

17. snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika u slučaju značajnog oštećenja, potpunog uništenja ili nestanka spremnika ako je do toga došlo isključivom krivnjom Davatelja usluge.

Obveze Korisnika usluge

Članak 23.

1) Korisnik usluge je dužan:

1. koristiti javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika ili iznimno vrećica,

2. omogućiti Davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini,

3. postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,

4. odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu odgovarati za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika,

5. platiti davatelju usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje, osim za obračunsko mjesto na kojem je nekretnina koja se trajno ne koristi,

6. predati opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupiti s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika usluge koji nije kućanstvo,

7. predati odvojeno miješani komunalni otpad, biootpad, reciklabilni komunalni otpad, opasni komunalni otpad i glomazni otpad,

8. predati odvojeno biootpad ili kompostirati biootpad na mjestu nastanka,

9. dostaviti Davatelju usluge ispunjenu izjavu o načinu korištenja javne usluge,

10. omogućiti Davatelju usluge označivanje spremnika odgovarajućim natpisom i oznakom,

11. po pisanom zahtjevu Davatelja usluge u roku od najmanje 15 dana od dana dostave zahtjeva korisniku usluge snositi troškove nabave novog samostalnog spremnika ili zajedničkog spremnika (razmjerno svom udjelu u njemu) u slučaju značajnog oštećenja, potpunog uništenja ili nestanka spremnika, bez obzira da li je oštećenje, uništenje ili nestanak nastalo krivnjom korisnika usluge ili bez njegove krivnje (objektivna odgovornost), osim ako je spremnik oštećen, uništen ili nestao isključivom krivnjom Davatelja usluge.

2) Korisnik usluge ne smije otpad od orezivanja zelenila (lišće, grane, trava i sl.) odlagati u spremnike za miješani komunalni otpad i/ili korisni reciklabilni otpad.

3) Zabranjeno je u spremnik ili vrećicu odlagati drugu vrstu otpada od one za koju su oznakom namijenjeni taj spremnik ili vrećicu.

Prestanak važenja Ugovora o korištenju javne usluge

Članak 24.

(1) Korisnik usluge je dužan Davatelja usluge pisanim putem obavijestiti o prestanku svojeg prava vlasništva na nekretnini koja predstavlja obračunsko mjesto za javnu uslugu prikupljanja otpada, odnosno o prestanku svojeg posjeda – korištenja nekretnine koja predstavlja obračunsko mjesto, u roku od 15 dana od dana prestanka posjeda predmetne nekretnine.

(2) Uz obavijest iz stavka 1. ovog članka Odluke korisnik usluge dužan je dostaviti Davatelju usluge primjerak akta o prestanku vlasništva/posjeda.

(3) Smatrat se da je ugovor o korištenju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada sporazumno raskinut kada Davatelj usluge po dobivenoj obavijesti iz stavaka 1. ovog članka Odluke, o raskidu, pisanim putem obavijesti dosadašnjeg korisnika usluge.

(4) Davatelj usluge ne može pisanim putem obavijestiti dosadašnjeg korisnika usluge o raskidu ugovora prije nego li korisnik usluge ispuni sve svoje ugovorne obveze, osobito u dijelu isplate ukupne cijene javne usluge, povrata spremnika koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno prije nego li omogući Davatelju usluge da skine sve oznake sa spremnika kojeg je korisnik usluge sam kupio vlastitim sredstvima.

(5) U slučaju sumnje da je korisniku usluge prestalo pravo vlasništva/posjeda nekretnine kao obračunskog mjesta, Davatelj usluge pozvati će pisanim putem korisnika usluge da se očituje u određenom roku, koji ne može biti kraći od 15 dana, o prestanku svojeg prava korištenja javne usluge, s naznakom da u navedenom roku izmiri sve svoje obveze po ugovoru i vrati Davatelju usluge spremnik koji mu je bio dodijeljen bez naknade, odnosno da omogući Davatelju usluge brisanje njegovih oznaka na spremniku kojeg je korisnik usluge pribavio vlastitim sredstvima.

(6) Ukoliko dosadašnji korisnik usluge ne postupi po pozivu Davatelja usluge, iz prethodnog stavka ovog članka Odluke, Davatelj usluge će pisanim putem obavijestiti korisnika usluge da jednostrano raskida ugovor o pružanju usluge prikupljanja komunalnog otpada, te pokrenuti postupak pred nadležnim sudom radi izmirenja svojih potraživanja i naknade eventualne štete.

(7) Ugovor o korištenju javne usluge s korisnicima usluge se raskida ukoliko osoba određena ovom odlukom prestane biti Davateljem usluge.

PROVEDBA UGOVORA U SLUČAJU NASTUPANJA IZVANREDNIH OKOLNOSTI (VIŠA SILA)

Članak 25.

(1) Davatelj usluge se neće smatrati odgovornim za kašnjenja u ispunjenju ili za neispunjenje obveza iz Ugovora koje je uzrokovano neočekivanim i nepredvidivim okolnostima izvan njegove razumne kontrole (viša sila), kao što su radnje građanskih ili vojnih tijela, ograničenja uvedena zakonom, požar, poplava, potres, snijeg, led, eksplozija, rat, embargo, štrajkovi, lokalni ili nacionalni neredi i nemiri.

(2) O nastupu izvanrednih okolnosti iz stavka 1. ovog članka Odluke, kao razloga kašnjenja u ispunjenju ili neispunjenja javne usluge, Davatelj usluge će bez odgode obavijestiti korisnike usluge putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja.

(3) Ispunjenje obveza Davatelja usluge iz ugovora, u slučaju nastupa izvanrednih okolnosti će se odgoditi ili promijeniti za vrijeme njihovog trajanja.

(4) Po prestanku uvjeta koji onemogućavaju izvršenje javne usluge prikupljanja komunalnog otpada Davatelj usluge će korisnike usluge obavijestiti putem mrežnih stranica i/ili sredstava javnog informiranja o načinu i vremenu izvršenja usluge.

(5) Ukoliko Davatelj usluge, iznimno, iz kojih drugih razloga osim izvanrednih okolnosti (npr. blagdani, neradni dani i sl.) izmijeni vrijeme preuzimanja komunalnog otpada, o tome je dužan pisanim putem obavijestiti Općinu Matulji najkasnije 8 dana prije te obavijestiti korisnike usluge putem svoje mrežne stranice.

KRITERIJ ZA ODREĐIVANJE KORISNIKA USLUGE U ČIJE IME JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREUZIMA OBVEZU SUFINANCIRANJA CIJENE JAVNE USLUGE

Članak 26.

1) Osobama koje, temeljem zakona i općih akata Općine Matulji kojima se uređuju prava iz socijalne skrbi, ostvaruju pravo na pomoć za troškove stanovanja, Općina Matulji sufinancirati će dio cijene javne usluge, i to iznos cijene obvezne minimalne javne usluge iz članka 9. stavak 6. ove Odluke.

NAČIN PRUŽANJA USLUGA U RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Članak 27.

(1) Adresa reciklažnog dvorišta za područje Općine Matulji je, Jurdani 50/b, Matulji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a temeljem sporazuma s drugim jedinicama lokalne samouprave, može se korisnicima javne usluge s prebivalištem ili boravištem na području Općine Matulji omogućiti korištenje usluga reciklažnih dvorišta koji se nalaze na području tih jedinica lokalne samouprave, odnosno korisnicima javne usluge s prebivalištem ili boravištem na području drugih jedinica lokalne samouprave korištenje usluga reciklažnog dvorišta iz stavka 1.ovog članka.

Članak 28.

Davatelj usluge u reciklažnom dvorištu je dužan preuzeti otpad, izmjeriti ga i korisniku usluge izdati dokument s datumom, količinom i vrstom otpada koji je korisnik usluge predao.

Članak 29.

(1) U reciklažno dvorište mogu korisnici usluge kućanstvo odlagati bez naknade najviše:

1. građevni otpad u količini najviše do 200 kg u kalendarskoj godini,

2. otpadna motorna ulja najviše 10 litara u kalendarskoj godini,

3. maksimalno 5 komada otpadnih guma u kalendarskoj godini.

(2) Korisnik usluge koji nije kućanstvo može odlagati otpad u reciklažnom dvorištu uz plaćanje naknade određene cjenikom za količinu predanog otpada.

(3) Davatelj usluge je dužan u reciklažnom dvorištu zaprimati sve vrste otpada koji se prema ovoj Odluci i pozitivnim propisima mogu u istima odlagati bez naknade, a ako je propisano ovom Odlukom ili pozitivnim propisima odlaganje samo određene količine otpada, onda je Davatelj usluge dužan preuzeti bez naknade samo propisane količine otpada. Za preuzimanje svih većih količina komunalnog otpada od dozvoljenih Davatelj usluge naplaćuje naknadu sukladno svojem cjeniku.

(4) Davatelj usluge je dužan voditi evidenciju o zaprimljenom otpadu i korisnicima koji su ga odložili u reciklažnom dvorištu.

(5) Radno vrijeme reciklažnog dvorišta uvjete i način predavanja otpada na reciklažnom dvorištu uređuje se aktom Davatelja usluge koji se donosi uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

Članak 30.

Davatelj usluge u reciklažnim dvorištu može zaprimati i otpad koji nije nastao na području Općine Matulji za koji je uspostavljeno to reciklažno dvorište kao i otpad koji nije nastao u kućanstvu uz naknadu prema cjeniku Davatelja usluge, osim u slučaju iz članka 27.ove Odluke.

ODREDBE O KOLIČINI GLOMAZNOG OTPADA KOJI SE PREUZIMA U OKVIRU JAVNE USLUGE

Članak 31.

(1) Količinu glomaznog otpada, koja je manja od 3 m3 godišnje, može korisnik usluge kućanstvo predati Davatelju usluge bez naknade ili u reciklažnom dvorištu ili na obračunskom mjestu korisnika usluge. Za količine veće od 3 m3 korisnik usluge kućanstvo, bez obzira na mjesto primopredaje glomaznog otpada, plaća Davatelju usluge naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

(2) Korisnici usluge koji nisu kućanstvo glomazni otpad predaju uz odgovarajuću prateću dokumentaciju i uz naknadu prema cjeniku Davatelja javne usluge.

Članak 32.

(1) Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada na javnim površinama, osim na dan preuzimanja istoga od strane Davatelja javne usluge.

(2) Davatelj usluge dužan je pružiti uslugu u roku od 10 dana od dana izvršene narudžbe korisnika usluge iz stavka 1. ovog članka.

ODREDBE O NAČINU I KOLIČINAMA PREUZIMANJA OTAPADA OD OREZIVANJA ZELENILA TE OSTALIH VRSTA OTPADA

Članak 33.

(1) Otpad od orezivanja zelenila korisnici svih skupina mogu dodatno zbrinuti bez naknade do najviše 3 m3 dva puta godišnje, na proljeće i jesen, u reciklažnom dvorištu.

(2) Moguće je zbrinjavanje većih količina otpada od orezivanja zelenila od određenih u stavku 1. kao i preuzimanje izvan reciklažnog dvorišta uz plaćanje naknade prema cjeniku Davatelja usluge.

(3) Davatelj usluge dužan je pružiti uslugu u roku od 10 dana od dana izvršene narudžbe korisnika usluge.

Prikupljanje ostalih vrsta otpada

Članak 34.

Korisnici usluga moraju poštivati načine prikupljanja ostalih različitih vrsta otpada koji su propisani posebnim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, i to osobito za: EE otpad, građevni otpad, medicinski otpad, azbest, animalni otpad, otpadna jestiva ulja, opasni otpad iz kućanstva, otpadni tekstil i obuća, otpadne gume i otpadne baterije i akumulatore.

INFORMIRANJE JAVNOSTI

Članak 35.

(1) Općina Matulji i Davatelj usluge dužni su na svojoj mrežnoj stranici objaviti i ažurno održavati posebnu cjelovitu informaciju o načinu prikupljanja komunalnog i drugih posebnih kategorija otpada koja sadrži:

- lokaciju i radno vrijeme reciklažnog dvorišta,

- uputu o preuzimanju glomaznog otpada na zahtjev korisnika usluge,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje EE otpada,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje građevnog otpada koji sadrži azbest,

- brojeve telefona na koje korisnici javne usluge mogu nazvati za preuzimanje otpadnih motornih vozila,

- uputu o kompostiranju za korisnike usluge koji individualno kompostiraju biootpad,

- tekst važeće Odluke o pružanju javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i usluga povezanih s tom javnom uslugom.

(2) Davatelj usluge je osim informacija navedenih u stavku 1. ovog članka dužan na svojim mrežnim stranicama objavljivati i:

- obavijest koja mora sadržavati godišnji plan odvoza s datumima, miješanog komunalnog otpada, biootpada i reciklabilnog komunalnog otpada,

- digitalnu presliku cjenika usluge,

- uputu o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biotpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom,

- uputu o razvrstavanju pojedinih otpadnih svari po pojedinim vrstama otpada s naznakom koje vrste otpadnih stvari ne spadaju u pojedinu vrstu otpada i to osobito u: biorazgradivi otpad, miješani otpad, papir i karton, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, staklenu ambalažu, tekstil, obuću i odjeću, opasni otpad iz kućanstva, krupni otpad, zeleni otpad, EE otpad, medicinski otpad, građevinski i animalni otpad, kao i uputu o načinu i mjestu odlaganja pojedinih vrsta otpada posebice s naznakom koje se vrste otpada odlažu u reciklažno dvorište.

NADZOR

Članak 36.

1) Nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja Davatelj usluge u dijelu koji se odnosi na postupanje korisnika usluge u skladu s ovom Odlukom te u dijelu da li postupanje korisnika usluge protivno ovoj Odluci dovodi do njegove obveze plaćanja ugovorne kazne.

2) Nadzor nad primjenom odredbi ove odluke kojima se uređuju obveze Davatelja usluge obavljaju komunalni redari Općine Matulji.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ugovori s korisnicima usluge

Članak 37.

Ugovori sklopljeni s korisnicima javne usluge temeljem ranijih zakonskih i podzakonskih propisa ostaju na snazi do sklapanja novih ugovora ako odredbe istih nisu protivne zakonskim i podzakonskim aktima koji su na snazi u kojem slučaju se, na pravne odnose Davatelja usluge i korisnika usluge, do sklapanja novih ugovora, primjenjuju neposredno zakonski i podzakonski propisi.

Odgoda primjene pojedinih odredaba

Članak 38.

(1) Primjena odredbe članka 4. stavka 3. odgađa se do 01. siječnja 2023. godine te se biootpad do isteka odgode primjene odlaže u spremnike/vrećice namijenjene za miješani komunalni otpad.

(2) Primjena odredaba članka 23. stavka 1. podstavaka 7. i 8. u dijelu u kojem se odnose na odvojeno sakupljanje biootpada odgađa se do 01. siječnja 2023. godine te se do isteka odgode primjene biootpad sakuplja zajedno s miješanim komunalnim otpadom.

(3) Primjena odredbe članka 6. stavka 3. u dijelu koji se odnosi na sakupljanje reciklabilnog otpada s minimalnom učestalošću jednom u 2 tjedna odgađa se do 01. siječnja 2023. godine te se do isteka odgode primjene reciklabilni otpad sakuplja s minimalnom učestalošću jednom tjedno prema rasporedu kao i miješani komunalni otpad.

(4) Primjena odredbe članka 18. stavka 1. u dijelu dužnosti obavijesti korisniku usluge o preuzimanju komunalnog otpada putem elektroničke pošte ili aplikacije odgađa se do 01. siječnja 2023. godine.

(5) Primjena odredbe članka 18. stavka 3. odgađa se do 01. siječnja 2024. godine.

Članak 39.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 40.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 2/18, 16/19 i 32/19).

KLASA: 011-01/21-01/0028

URBROJ: 2156-04-01-01/21-0005

Matulji, 27. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik Općinskog vijeća

Slobodan Juračić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=51211&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr