SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

4.

Na temelju članka 36. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), i članka 12. stavka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18, 27/19 i 8/21) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20 i 4/21), u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 28. siječnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o davanju koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova

I.

Davatelj koncesije, Općina Baška, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554, u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Baška, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabire trgovačko društvo: MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica, OIB: 48278869268 (nadalje: Koncesionar).

II.

Predmet koncesije je obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška (Naselja: Baška, Draga Bašćanska, Jurandvor i Batomalj), sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20).

III.

Koncesija za obavljanje djelatnosti iz točke II. ove Odluke daje se na razdoblje od 5 (pet) godina.

Rok započinje teći danom sklapanja Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

IV.

Visina naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u iznosu od 5.000,00 kn godišnje, koja se plaća polugodišnje u jednakim iznosima u skladu s Ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je dužan naplaćivati pruženu uslugu prema cijenama iz cjenika dimnjačarskih usluga priloženog uz ponudu, koji čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Koncesionar će svoje usluge naplatiti nakon što iste izvrši, na temelju ispostavljenog pisanog računa.

V.

Odabrani ponuditelj je obvezan neposredno prije potpisivanja ugovora o koncesiji dostaviti jamstvo za provedbu ugovora o koncesiji u obliku bjanko zadužnice kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na iznos koji pokriva godišnji iznos naknade za koncesiju.

VI.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o koncesijama, Zakona o zaštiti od požara i Dokumentacije za nadmetanje iz otvorenog postupka davanja koncesije za izbor fizičke ili pravne osobe za obavljanje komunalne djelatnosti: obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška kojom se detaljnije utvrđuju poslovi koje koncesionar mora obavljati, kao i ostale obaveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Osnovna prava i obveze kao i razlozi za prestanak koncesije regulirati će se ugovorom o koncesiji koji će biti sukladan nacrtu ugovora o koncesiji koji je sastavni dio Dokumentacije za nadmetanje.

Sukladno članku 54. Zakona o koncesijama, Davatelj koncesije odabranom ponuditelju nudi sklapanje ugovora o koncesiji najkasnije u roku od deset dana od dana kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

VII.

Nadzor nad obavljanjem usluge koja se daje u koncesiju Davatelj koncesije vršit će sukladno članku 82. Zakona o koncesijama (NN br. 69/17, 107/20).

VIII.

Sastavni dio ove Odluke čini Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška (KLASA: 363-02/21-03/1, URBROJ: 2170-15-02/1-22-14, od 19. siječnja 2022. godine), ali isti nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

IX.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Baška da s odabranim ponuditeljem/Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji.

X.

Ova Odluka s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se svakom ponuditelju bez odgode osobnom dostavom te se ista bez odgode objavljuje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na standardnom obrascu.

O b r a z l o ž e n j e

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 23. studenog 2021. godine, pod brojem 2021/S 01K-0042320, Općina Baška je objavila Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Baška, a čime je započeo postupak davanja koncesije.

U otvorenom roku za dostavu ponuda pristigle su dvije ponude, i to ponuditelja: 1. MLD-USLUGE d.o.o., Ivana Generalića bb, 48000 Koprivnica, i 2. DIMO-PROMET d.o.o., Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb.

Analizom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (KLASA: 363-02/21-03/1, URBROJ: 2170-15-02/1-22-14, od 19. siječnja 2022. godine, dalje u tekstu: Zapisnik) utvrđeno je da je ponuda ponuditelja DIMO-PROMET d.o.o. neuredna s obzirom da: Nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje i to točkom 2.2. Tehničke specifikacije kojom je propisano:

Tehničke specifikacije navedene su u Prilogu ove Dokumentacije. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg usluga koji se traži u nadmetanju. Cjenik dimnjačarskih usluga potrebno je ispuniti u svim stavkama, potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja i ovjeriti pečatom. Ponude koje ne obuhvaćaju sve stavke cjenika neće se razmatrati.

Ako ponuditelj ne ispuni cjenik u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje ili promijeni tekst ili količine navedene u obrascu cjenika, smatrat će se da je cjenik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Ponuditelj nije popunio redne brojeve Cjenika dimnjačarskih usluga, kako slijedi: 38. UKUPNO (bez PDV-a), 39. IZNOS PDV-a i 40. UKUPNO (s PDV-om).

Točkom 5.9. Dokumentacije za nadmetanje, Razlozi odbijanja, propisano je:

Davatelj koncesije obvezan je rješenjem odbiti ponudu za koju, na temelju rezultata pregleda i ocjene ponuda i provjere uvjeta iz ove Dokumentacije za nadmetanje, utvrdi da je neuredna te isto osobnom dostavom dostaviti ponuditelju.

Neuredna ponuda je svaka ponuda koja:

- nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje;

Sukladno članku 5. stavku 1. točki 23. Zakona o koncesijama neuredna ponuda je ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadržava odredbe koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima poštenog tržišnog natjecanja ili koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana (ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim u opisu predmeta koncesije i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge i/ili radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe davatelja koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije). Stoga je Stručno povjerenstvo za koncesiju ocijenilo da je ponuda ponuditelja DIMO-PROMET d.o.o., Hrastin prilaz 2, 10000 Zagreb, neuredna te je istu valjalo odbiti u skladu s člankom 34. stavku 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20). Davatelj koncesije ponudu ponuditelja DIMO-PROMET d.o.o. odbio je rješenjem.

Kriterij za odabir ponude bila je ekonomski najpovoljnija ponuda temeljem sljedećih kriterija:

1. kriterij – cijena ponude (Cu), bez PDV-a - maksimalan broj bodova 80

2. kriterij – godišnji iznos naknade za koncesiju (Ku) - maksimalan broj bodova 20

Pregled i ocjena ponuda prikazani su u Zapisniku koji čini sastavni dio Odluke o davanju koncesije.

Slijedom navedenog, budući da je nakon odbijanja ponude gospodarskog subjekta DIMO-PROMET d.o.o., preostala jedna, uredna i valjana ponuda i to od ponuditelja MLD USLUGE d.o.o., koja ispunjava sve uvjete i kriterije Davatelja koncesije iz Dokumentacije za nadmetanje, sukladno Zakonu o koncesijama Stručno povjerenstvo za koncesiju predložilo je donijeti Odluku o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova.

Slijedom iznijetog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Temeljem članka 96. stavka 2. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20) pravna zaštita u postupku davanja koncesija za usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od vrijednosnog praga provodi se u skladu s odredbama propisa kojima se uređuje javna nabava, a koje se odnose na otvoreni postupak.

Protiv ove Odluke gospodarski subjekt koji za to ima pravni interes u smislu odredbe članka 401. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) može izjaviti žalbu. Sukladno odredbama članaka 405. i 406. ZJN 2016, žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaška cesta 43/IV, u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke. Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. ZJN 2016, a dostavlja se neposredno u pisanom obliku, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.

Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

KLASA: UP/I-363-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-01-01-22-2

Baška, 28. siječnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=10007&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr