SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

2.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 40. stavka 4. podstavka 10. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška donio je

PLAN

prijma u službu za 2022. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu u Općinu Baška utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška na dan donošenja Plana, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika u 2022. godini.

II.

Podaci iz točke I. Plana iskazuju se u tablici koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Plana.

Kratice u tablici imaju sljedeće značenje:

- MSSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje magistra struke ili stručnog specijaliste,

- PS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje sveučilišnog prvostupnika struke ili stručnog prvostupnika struke,

- SSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje srednje stručne spreme,

- NSS – radna mjesta za koja je potrebno stručno znanje niže stručne spreme ili završena osnovna škola,

- V – vježbenici.

III.

Općina Baška popunjava radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Općine Baška za 2022. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovog Plana.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 100-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-22-2

Baška, 13. siječnja 2022.

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

 

Prilog Planu prijma u službu za 2022. godinu

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=10007&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr