SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

126.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 24. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), a temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 12. srpnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 6. sjednici od 15. rujna 2005. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije u svrhu gospodarskog korištenja
dijela pomorskog dobra na području Grada Kraljevice

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtci Kraljevičkinja d.o.o. iz Kraljevice, Strosssmayerova 17 (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na dijelu pomorskog dobra na području Grada Kraljevice, u svrhu obavljanja djelatnosti koje se odnose na pružanje usluga privremenog boravka i popravaka plovila.

Predmetna koncesija se daje na temelju provedenog javnog prikupljanja ponuda objavljenog u »Narodnim novinama« broj 72/05 i Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 12. srpnja 2005. godine.

Članak 2.

Predmet koncesije je korištenje pomorskog dobra na području kopnenog dijela pomorskog dobra na području Grada Kraljevica, k.o. Kraljevica, k.č. 3979/2 - dio.

Površina iznosi 350 m2 kopna, te je iskazana u Gauss- Kruegerovim koordinatama:

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađenoj od Geodetskog ureda Anita Burul, koji se ne objavljuje u službenom glasilu.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina računajući od dana sklapanja Ugovora o koncesiji uz mogućnost raskida ugovora sukladno ovoj Odluci i važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se iz dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 700,00 kuna (slovima: sedamsto kuna).

- promjenjivi dio naknade iznosi 1,50rihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Project Management Consulting d.o.o. iz Rijeke u lipnju 2005. godine.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan opasni otpad (boje i ulja) odlagati u za to posebno namijenjene kontejnere.

Pomorsko dobro koje se daje u koncesiju ne smije se na bilo koji način ograditi niti ometati kolno pješački tok.

Ovlaštenik koncesije je dužan na zahtjev Grada Kraljevice prostor privremeno osloboditi u slučaju većih priredbi, odnosno događaja od značaja za Grad Kraljevicu.

Članak 8.

Ovlaštenik koncesije je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, a ukoliko to ne učini, Davatelj koncesije će to izvršiti na trošak Ovlaštenika koncesije.

Članak 9.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 10.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 11.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04 i 101/04) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 12.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu, ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 13.

Za raspravljanje svih pitanja i rješavanje svih sporova u svezi s davanjem, izvršavanjem, opozivom ili izmjenom Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru nadležno je Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka.

Protiv rješenja Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/20

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-12

Rijeka, 15. rujna 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r

 

Odluka o davanju koncesije   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=00001&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr