SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

123.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03), članka 16. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), te temeljem Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju od 27. srpnja 2005. godine, Županijsko poglavarstvo je na 6. sjednici od 15. rujna 2005. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije
na pomorskom dobru tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk

Članak 1.

U Odluci o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Zlatni otok« d.d. Krk (»Službene novine« broj 12/03), u članku 4. stavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. Odluke, određuje se godišnja koncesijska naknada i to:

. stalni dio naknade u ukupnom iznosu od 38.453,00 kuna (trideset osam tisuća četiri stotine pedeset i tri kune);

. promjenjivi dio naknade u iznosu od 20rihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Ovako utvrđena koncesijska naknada primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

Koncesijska naknada se uplaćuje na račun koji služi za uplatu zajedničkih prihoda državnog, županijskog i gradskog/općinskog proračuna otvoren na razini Grada Krka broj: 1001005-1721529206 s naznakom naknada za koncesiju na pomorskom dobru. U pozivu na broj odobrenja u pretpolju upisati broj modela »05«, a u polje matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (8 znamenaka sa vodećom 0).

Stalni dio godišnje koncesijske naknade plaća se za tekuću godinu unaprijed najkasnije do 1. svibnja, a za godinu u kojoj koncesija ističe, razmjerno mjesecima korištenja. Promjenjivi dio godišnje koncesijske naknade plaća se istovremeno sa stalnim dijelom naknade i to prema ostvarenom ukupnom godišnjem prihodu u protekloj godini.«

Članak 2.

Temeljem ove Odluke zaključit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru zaključen 3. lipnja 2003. godine (Klasa: 342-01/02-01/809, Ur.broj: 2170-76-03/03-15).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/05-03/20

Ur. broj: 2170/1-11-01/5-05-8

Rijeka, 15. rujna 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=00001&odluka=123
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr