SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

98.

Na temelju članka 25. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,,Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 19. stavka 4. i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 17. prosinca 2021. godine donijelo je

ODLUKU

o načinu podnošenja prijedloga i peticija
Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način podnošenja prijedloga za donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća te podnošenje peticija građana o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značaja prema Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica, kao i način odlučivanja o njima.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji označavaju rod, bez obzira u kojem rodu su korišteni, na jednak način se odnose na muški i ženski rod.

II. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA I PETICIJA OPĆINSKOM VIJEĆU

Članak 3.

Pravo na podnošenje prijedloga i peticija imaju punoljetni građani koji su upisani u popis birača Općine Malinska-Dubašnica.

Prijedlozi i peticije podnose se Općinskom vijeću putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: JUO).

Članak 4.

O prijedlogu i peticiji iz članka 1. ove Odluke Općinsko vijeće mora raspravljati ako prijedlog odnosno peticiju potpisom podrži najmanje 10 % od ukupnog broja birača u Općini.

Građani koji žele pokrenuti postupak za prikupljanje potpisa, a vezano uz predlaganje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja, odnosno koji žele pokrenuti postupak vezano uz podnošenje peticije (u daljnjem tekstu: predlagatelji) dužni su predsjedniku Općinskog vijeća dostaviti podatak o osobi - organizatoru prikupljanja potpisa, o vremenu prikupljanja potpisa, a koje može trajati najviše 30 dana, te o općem aktu odnosno pitanju koje je sadržaj peticije, i to putem pošte ili elektroničkim putem.

Članak 5.

Potpisi građana skupljaju se na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke, a koji sadrži osnovne podatke : ime i prezime, adresu stanovanja, OIB podnositelja prijedloga, mjesto za potpis građana, datum potpisa.

Obrasci se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica (www.malinska.hr) ili neposredno u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica, Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska.

Obrazac se podnosi Općinskom vijeću putem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica poštom na adresu: Lina Bolmarčića 22, 51511 Malinska, elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte : info@malinska.hr, skenirano u pdf ili jpg formatu ili osobnom predajom u pisarnici Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 6.

Predlagatelji su dužni u roku od 8 dana od isteka roka za prikupljanje potpisa, predsjedniku Općinskog vijeća dostaviti obrasce s prikupljenim potpisima.

Obrasci pristigli izvan roka iz stavka 1. ovoga članka neće se razmatrati.

Članak 7.

JUO je dužan u roku od 15 dana od zaprimanja prijedloga odnosno peticije utvrditi da li je prikupljen dovoljan broj pravovaljanih potpisa, da li se radi o prijedlogu iz djelokruga Općinskog vijeća, odnosno peticiji o pitanju iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značaja, te da li je u skladu sa Zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Ukoliko navedeni prijedlog odnosno peticija imaju formalnih nedostataka određenih ovom Odlukom, JUO će o tome informirati predsjednika Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, te predsjedniku Općinskog vijeća pripremiti Zaključak o odbacivanju prijedloga odnosno peticije zbog neispunjenja formalnih uvjeta za postupanje po zaprimljenom prijedlogu odnosno peticiji.

Zaključak iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se podnositeljima putem javne objave na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 8.

Ukoliko zaprimljeni prijedlog odnosno peticija ispunjavaju sve formalne uvjete propisane Zakonom, Statutom Općine i ovom Odlukom, isti se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća koji će je uputiti na raspravljanje.

Članak 9.

Općinsko vijeće dužno je dati odgovor najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja prijedloga odnosno peticije.

Odgovor Općinskog vijeća na prijedlog odnosno peticiju građana glede rješavanja određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja dostavlja se podnositeljima putem javne objave na mrežnim stranicama Općine Malinska-Dubašnica i na oglasnoj ploči Općine Malinska-Dubašnica

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2142/05-01-21-21

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr