SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 33. Utorak, 21. prosinca 2021.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

86.

Temeljem stavka 7. i 8. članka 25. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18, 115/18, 98/19) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2021. godine donijelo je

P R O G R A M

korištenja sredstava ostvarenih
od naknade za promjenu namjene
poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Članak 1.

Sredstva ostvarena od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području Općine Malinska-Dubašnica prihod su državnog proračuna 70% i 30% Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 2.

Sredstva Općine Malinska-Dubašnica iz

lanka 1. ovog Programa namijenjena su isključivo za okrupnjavanje, navodnjavanje, privođenje funkciji i povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Članak 3.

Proračunom Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini planiran je prihod od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu 150.000,00 kuna.

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa u 2022. godini namjenski će se utrošiti kako slijedi:

- Aktivnost A300401 AKTIVNOSTI U POLJOPRIVREDI, za izradu projekta navodnjavanja polja Dubašnica u iznosu od 150.000,00 kn

Članak 5.

Zadužuje se općinski načelnik za provedbu Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

 

KLASA: 400-08/21-01/1

URBROJ: 2142/05-01-21-15

Malinska, 17. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2204&mjesto=51511&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr