SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

160.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 6. Odluke o osnivanju ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“ („Službene novine“ broj 39/14, 28/15,11/16 – pročišćeni tekst), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćen tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ( „Službene novine" broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove ,,Jadranski edukativno-istraživački centar
za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora“

I.

Boris Mijolović razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ imenovan Odlukom Župana o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove „Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora“ – dalje u tekstu: ATRAC, od 25. veljače 2021. godine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/19).

II.

Za predsjednika Upravnog vijeća ATRAC-a imenuje se:

1. Daniel Volf

III.

Predsjednik Upravnog vijeća iz točke II. ove Odluke imenuje se do isteka mandata razriješenog predsjednika iz točke I. ove Odluke, odnosno do 2. ožujka 2023. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-55

Rijeka, 20. rujna 2021.

 

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=160
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr