SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), člankom 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/9, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), članka 25. stavka 3. Statuta Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ (KLASA: 012-01/21-01-1 URBROJ: 2170/01-60-01 od 13. travnja 2021. godine) i Izmjenom Statuta Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ (KLASA: 012-01/21-01-1, URBROJ: 2170/01-60-02 od 9. lipnja 2021. godine), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. rujna 2021. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“

I.

U Upravno vijeće Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) imenuju se:

1. Franjo Butorac, za predsjednika,

2. Mirella Mladin, za člana,

3. Goran Petrc, za člana.

II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke razrješuju se dužnosti predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Ustanove „Ivan Matetić Ronjgov“ („Službene novine“ broj 26/17).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“.

KLASA: 022-04/21-01/32

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-40

Rijeka, 20. rujna 2021.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr