SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD RAB

64.

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 4/21) i članka 4. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 34/14) Gradonačelnik Grada Raba, dana 28. rujna 2021. godine, donosi

ODLUKU

o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba

1. Grad Rab prodat će nekretnine upisane u zk.ul. 1930, k.o. Kampor označene kao k.č. 1407/2 pašnjak sa 242 m2 i k.č. 1407/4 pašnjak sa 85 m2 za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 39.000,00 kuna.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog natječaja objavljenog 1. rujna 2021. godine, utvrđuje se WINE INTERNATIONAL EXPO d.o.o., Ulica Božidara Adžije 22/1, Zagreb.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Raba, sklopit će u ime Grada Raba kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnina s ponuditeljem iz točke 2. ove Odluke, kao kupcem.

4. Kupac je dužan snositi troškove izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina i troškove obavijesti o raspisanom natječaju.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:023-01/21-02/54

UBROJ:2169-01-01-21-1-1.

Rab, 28. rujna 2021.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oee., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51280&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr