SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD RAB

63.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst,137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ br. 4/21), gradonačelnik Grada Raba dana 23. rujna 2021. godine donosi

ODLUKU

o opozivu i imenovanju predstavnika
Grada Raba u članstvo Nadzornog odbora
Rapske plovidbe d.d. Rab

Članak 1.

Opoziva se Boris Debelić iz Raba, Stjepana Radića 5, OIB:73278349032 kao predstavnik Grada Raba u članstvo Nadzornog odbora Rapske plovidbe d.d. Rab, te se za predstavnika Grada Raba u Nadzornom odboru Rapske plovidbe d.d. Rab imenuje Kristijan Fafanđel iz Raba, Supetarska Draga 501/A, OIB:01383223405.

Članak 2.

Ova Odluka dostavit će se Gradskom vijeću Grada Raba i to svakom vijećniku osobno.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:023-01/21-02/51

UBROJ:2169-01-01-21-3

Rab, 23. rujna 2021.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl. oee., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51280&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr