SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
OPĆINA PUNAT

51.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 45. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21) općinski načelnik Općine Punat, donosi

IZMJENA PLANA PRIJMA

u službu u Općinu Punat za 2021. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Općinu Punat za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21) u točki IV. mijenja se stavak 1. točka 2. i sada glasi:

„- 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili tehničke struke.“

Mijenja se točka 3. i sada glasi:

„- 1 službenik magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke.“

II.

Mijenja se tablični prikaz koji je sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 080-02/21-01/1

URBROJ: 2142-02-02/1-21-17

Punat, 28. rujna 2021.

Općinski načelnik

Daniel Strčić, bacc. inf., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51521&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr